Hakutulokset haulla "Kyberturvallisuuskeskus"

Tulokset: 1-15 (15)

Tilastokatsaus: tietoisuus tietoturvauhkista kasvaa

Kuluttajat tietoisempia älylaitteiden riskeistä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyselytutkimuksen mukaan kuluttajien tietoisuus älylaitteisiin liittyvistä riskeistä on noussut tasaisesti. Keväällä 2021 teetetyn tutkimuksen perusteella 78 % kuluttajista oli tietoisia siitä, että nettiin kytkettävät älylaitteet voivat jakaa tietoja luvatta ulkopuolisille. Liikenne- ja viestintävirasto selvittää vuosittain kuluttajatutkimuksessaan mm. kansalaisten näkemyksiä tietoturvasta. On hyvä, että tietoisuus verkkoon liitettävien laitteiden ...

Uutiset

FiComin kommentit tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomukseen vuodelta 2020

FiComin näkemyksen pääkohdat Teleyritysten näkökulmasta tiedustelulaki toimii asianmukaisesti. Tarkkarajainen lainsäädäntö perustuu täsmällisiin määritelmiin. Täsmentäminen saattaa olla joiltain osin tarpeellista, mutta on huolehdittava siitä, ettei määritelmiä tarkentamalla muuteta lain kattavuutta tai kiristetä tulkintoja. FiCom näkee, että kriittisen infran toimivuuden tukeminen on jatkossakin Kyberturvallisuuskeskuksella ja sektoriviranomaisilla. Rikos-, sotilas- ja siviilitiedustelun työkalupakkien yhtenäistäminen on vaikeaa, koska niitä koskevat ...

Lausunnot

FiComin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021)

Kansalaisten turva on valtion vahva kyberpanostus Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja panostusta – sama pätee niin yritysten kyberturvatoimiin kuin valtionkin varautumiseen.  Kyberturvallisuustoimissa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuuteen panostaminen on ennen kaikkea tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ...

Lausunnot

Kyberturvallisuuskeskus on luottamusyhteiskunnan malliesimerkki

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. EU:n jäsenvaltioiden yhteistä 5G-riskiarviointia seuraa joulukuussa julkaistava toimenpideohje, jonka tavoitteena on lieventää tunnistettuja kyberturvallisuusriskejä. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopan tasolla on viranomaisyhteistyön parantaminen kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on ...

Uutiset

FiComin lausunto Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinointikeskukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta. Lailla nimettäisiin Kyberturvallisuuskeskus kansalliseksi koordinointikeskukseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Pääviestit: Koordinointikeskukseksi tulee nimetä nimenomaan Kyberturvallisuuskeskus. Telealalla on kykyä ja halua olla mukana ...

Lausunnot

Luottamusyhteiskunta torjuu kyberiskuja – Suomesta mallia muille EU-maille

Kansalaisyhteiskunta toimii yhä vahvemmin sähköisten palveluiden ja digitaalisen tiedon varassa. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa palveluiden kehitystä. Koska palveluiden turvallisuuteen pitää voida luottaa, on kyberturvallisuus avainasemassa digitaalisuuden tehokkaassa hyödyntämisessä. Jokaisen uuden teknologian mukana tulee enemmän tai vähemmän mahdollisia uhkatekijöitä. EU:n syksyllä julkaisemaa 5G-riskiarviointia seuraa loppuvuonna ohjeistus, joka sisältää konkreettisia keinoja riskien hallintaan. Yksi keskeisiä kehittämiskohtia Euroopassa ...

Uutiset

Suomalaisten kyberturvallisuus kansainvälisesti vertailtuna hyvällä tasolla

“Kohtalaisen hyvän aseman saavuttaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä niin viranomaisten kuin yksityisen puolen toimijoiden osalta. Erityisesti suomalaisilla teleyrityksillä on ollut tässä keskeinen rooli. Tekemistä on kuitenkin edelleen valtavasti jäljellä”, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki. Mitkä ovat suurimmat viestintä­verkkojen ja -palveluiden kyberuhat Suomessa? Erityisesti erilaiset kiristyshaittaohjelmat ovat saaneet runsaasti näkyvyyttä suomalaisiin kuntiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten takia. Verkkorikolliset käyttävät ...

Uutiset

Kuluttajan kokema tietoturva – uhka vai mahdollisuus

Liikenne- ja viestintävirasto kysyy vuosittaisessa kuluttajakyselyssään myös tietoturvaan liittyviä kysymyksiä. Merkittävimpiä tietoturvauhkia Merkittävin tietoturvauhka oli kyselyyn vastanneiden mielestä laitteiden ja sovellusten käyttäjistään keräämä tieto ja sen hyödyntäminen.  Lähes yhtä merkittävänä pidettiin haittaohjelmia ja laitteiden puutteellista teknistä tietoturvaa. Myös netti- ja sähköpostihuijaukset nousivat tietoturvauhkien kärkeen. (Suurenna kuvaa klikkaamalla) Edellytykset tietoturvauhkilta selviytymiseen Vastaajista noin kaksi kolmannesta oli sitä ...

Uutiset

Suomen kyberturvallisuuden resurssit nostettava riittävälle tasolle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Se tuottaa tilannekuvaa ja tiedottaa tietoturvallisuuden ilmiöistä sekä toimii tietoliikenneturvallisuusviranomaisena. CERT-ilmoitusten vastaanottamisen lisäksi Kyberturvallisuuskeskus ohjaa ja valvoo esimerkiksi teletoimintaan, NIS-direktiivin digitaalisiin palveluihin, vahvaan sähköiseen tunnistukseen, verkkotunnusvälitykseen ja sähköisiin eIDAS-luottamuspalveluihin kuuluvien säännösten ja määräysten noudattamista. Kyberturvallisuuskeskuksen toiminta tähtää yleisten viestintäverkkojen ...

Uutiset

5G-verkkoturvallisuuteen uusi eurooppalainen keinovalikoma

5G mahdollistaa seuraavan askeleen digitaalisen yhteiskunnan ja palveluiden kehittämisessä. Euroopan komissio sekä EU:n verkko- ja tietoturvavirasto ENISA ovat julkaisseet keinovalikoiman 5G-verkkojen ja -teknologian turvallisuusriskien hallitsemiseksi. Keinot perustuvat EU:n laajuiseen arvioon sekä jäsenmaiden omiin kansallisiin riskiarvioihin. Keinovalikoiman ja sitä varten tehdyn selvitystyön taustalla on huoli mahdollisten tietoturvapuutteiden aiheuttamista seurauksista tulevaisuudessa, kun monet yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia 5G-teknologiasta. ...

Uutiset

FiComin lausunto kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Huippuluokan osaaminen ICT-alan huippuosaaminen nousee tulevaisuuden kriittiseksi menestystekijäksi, ja osaamisen varmistamiseksi tarvitaan voimakasta panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Koulutuksen kaikilla asteilla tulee opettaa nykyistä laajemmin paitsi tietotekniikan turvallista käyttöä myös sen hyödyntämistä ja kehittämistä. ...

Lausunnot

Älykoti edellyttää järjenkäyttöä

Älykkyys on tulossa koteihimme isolla rytinällä. Jos ostat esimerkiksi uuden TV:n, se pyrkii nettiin ennen TV-kanavahakua. Sama trendi on käynnissä kaikkien kodinkoneiden osalta, eikä kehitykselle näy loppua. Esimerkiksi Samsung on jo pitkää kertonut tavoitteekseen tehdä kaikista tuotteistaan nettiin yhdistyviä ja keskenään kommunikoivia vuoteen 2020 mennessä. Parin vuoden päästä esimerkiksi pölynimuria ilman älyä ei todennäköisesti ole enää edes ...

Blogi

Tietoturva, IoT ja internet

IoT, esineiden internet, kasvaa ja laajenee Maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden arvioidaan yltävän 772,5 miljardiin dollariin tänä vuonna. Kasvua viime vuodesta olisi lähes 15 prosenttia. Markkinoiden ennustetaan kasvavan vuosittain suunnilleen samalla vauhdilla myös tästä eteenpäin ja päätyvän 1 100 miljardiin dollariin vuonna 2021. Suurin osuus IoT-markkinoista tällä hetkellä on siihen liitetyillä laitteilla. Kasvua ennustetaan olevan eniten, noin 16 prosenttia ...

Uutiset

FiComin lausunto virastouudistuksen HE:stä

Liikenne- ja viestintävaliokunnalleAsia: HE 61/2018 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp). FiCom esittää seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Esityksen tavoitteita voidaan pitää kannatettavina ja hyvinä, sillä uudistus nähdään monessa suhteessa mahdollistajana. Esityksen tavoitteiden toteutumista ...

Lausunnot

Tutkimus: Suomalaisia pelottaa verkossa etenkin nämä 3 asiaa – nuorten ja ikääntyneiden asenteessa tietoturvaan selvä ero

DNA:n digitaaliset elämäntavat 2021 -tutkimuksessa esiin nousivat suomalaisten pelot erityisesti henkilötietojen menetyksestä ja identiteettivarkauksista. Samalla eri ikäisten verkkokäyttäjien välillä ilmeni huomattava asenteisiin liittyvä ero. DNA:n vuosittain teettämän tuoreen Digitaaliset elämäntavat -tutkimuksen yhteydessä vastaajilta kysyttiin muun muassa erilaisista digitaaliseen turvallisuuteen liittyvistä teemoista. Suomalaiset pitävät henkilötietojen menetystä tietomurron yhteydessä merkittävimpänä verkkouhkana, mikä huoletti jopa 37 prosenttia tutkimukseen ...

Jäsenistön tiedotteet