Hakutulokset haulla "investoinnit"

Tulokset: 1-20 (40)

Elpymisrahoituksella kasvatettava kilpailukykyä

Suomen esitys komissiolle tukirahoituksen kohteista julkaistaan lähiviikkojen aikana. On toivottavaa, että elpymistuki käytetään tehokkaasti ja keskitytään merkityksellisiin kokonaisuuksiin. Eduskunnalle annetun selonteon ja maakuntakierroksella kerättyjen tavoitteiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurten linjojen sijaan rahoitusta jaetaan monenkirjaviin hankkeisiin. On toivottavaa, että tuen vaikuttavuutta arvioidaan jälkikäteen myös kansallisella tasolla; miten hankkeet ovat edistäneet keskeisintä tavoitetta, kilpailukyvyn kasvattamista. ...

Uutiset

Telepaketti konkretisoitui kansalliseen lainsäädäntöön

Reilu neljä vuotta kestänyt regulaatiovalmistelu alkaa olla takana. Komissio antoi ehdotuksensa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin muuttamisesta (ns. AVMS-direktiivi) toukokuussa 2016 ja direktiivin eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (ns. telepaketti-direktiivi) syyskuussa 2016. Nämä hyväksyttiin EU:ssa vuoden 2018 lopulla. Määräaika säännöstön saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli viime joulukuussa. Teledirektiivin tavoitteena on parantaa erityisesti huippunopeiden yhteyksien saatavuutta unionin alueella, ...

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. Luonnoksen perustelumuistiosta ilmenee määräyksen tausta, tarkoitus ja tavoite. Kuten perustelumuistiosta käy selville, määräys luo huomattavia uusia velvoitteita teleyrityksille, ja sillä on erittäin merkittäviä vaikutuksia paitsi yrityksille myös koko viestintämarkkinalle. Jaottelu kriittisiin ja ainakin kriittisiin verkon osiin Määräysluonnos on uudenlaista sääntelyä Suomessa. Aihe on ...

Lausunnot

Avointa vuoropuhelua FiCom Forum -aamussa: Digitalisaatiolla vauhtia Suomen elpymiseen ja kestävään kasvuun

FiCom Forum -aamussa 26.1.2021 keskusteltiin Suomen digitalisaation tilasta ja tulevaisuudesta, ja siitä, miten EU-elpymispaketin varoja tulisi kohdentaa. Tilaisuuden avasi FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen taustoitti Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteita, ja FiComin jäsenyhtiön Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sekä Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n johtaja Emilia Kullas toivat kumpikin omat näkemyksensä keskusteluun. EU:n elpymistuki jaettava ...

Uutiset

Televiestintäalan taloudellisia tunnuslukuja

Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat tunnusluvut Tilastokeskuksen laskemat tunnusluvut Televiestintäyritysten liikevaihto Suomessa Televiestintäyritysten henkilöstömäärä Suomessa Vuosi 2019, ennakkotiedot Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,4 prosenttia 4 794 miljoonaan euroon. Liikevaihdon indeksi (1994=100) oli 295; vuonna 2018 vastaavasti 289 Käyttökate oli 30,5 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 29,5 prosenttia Liiketulos oli 14,8 prosenttia; vuonna 2018 vastaavasti 13,6 prosenttia Nettotulos ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

Televiestintäalan investoinnit

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste     Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut    Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) ...

Televiestintäalan investoinnit ja muita talouden tunnuslukuja

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset viestit: Yhteiskunta on jatkossakin digikehityksen mahdollistaja, ja markkinaehtoisuus sekä kysyntä pysyvät digialan menestyksen vetureina. EU-rahoituksen ohjaamisessa on pidettävä mielessä myös valtiontukisäännökset; markkinahäiriöön ei ole varaa.  Suomen on ohjattava panostukset hankkeisiin, joilla kehitetään tehokkaasti kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Tuki kannattaa kohdentaa pk-yritysten digihankkeisiin, julkisten sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta ...

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

Kuntavaalien keskeisiä teemoja ovat alueellinen tasa-arvoisuus ja kuntien tehtävien priorisointi. Digitaalisesta infrasta käytävä keskustelu linkittynee voimakkaasti EU:n elpymisrahoitukseen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan rahoitusta ollaan kanavoimassa merkittävä määrä laajakaistayhteyksien rakentamiseen – jopa niin paljon, että digitalisaation edistäminen tuntuu näyttäytyvän yksinomaan yhteyksien rakentamisena. Digitalisaatio pitää kuitenkin käsittää laajemmin: se on keskeisin talouden uudistumisen ja kestävän kasvun mahdollistaja. ...

Uutiset

EU:n elpymistuki jaettava taiten

Suomessa viestintäverkkojen saatavuus on hyvä. 4G-verkko on lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla – se kattaa 99,8 % kotitalouksista. Nopea kiinteä laajakaista on saatavilla kolmeen neljästä suomalaistaloudesta. Noin puolella kotitalouksista on käytössään sekä mobiili että kiinteä laajakaistayhteys. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa kaikki tämänhetkiset 5G-taajuudet on huutokaupattu ja verkkojen rakentaminen aloitettu. 5G toimii jo lähes 70 ...

Uutiset

Suomalaisyritysten 5G-investoinnit jatkavat kasvuaan – nopeat yhteydet toimistoille ja puhelimiin sekä 5G-palvelujen kehittäminen nousussa

Keskeiset kyselytutkimuksen tulokset: 5G:n tarjoamat entistä nopeammat yhteydet mobiili- ja toimistokäyttöön sekä verkon luotettavuuden paraneminen arvioidaan 5G:n tärkeimmiksi hyödyiksi. Investoinnit 5G-teknologiaan kasvavat tasaisesti joka vuosi suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Suuryritykset ovat selkeästi eturintamassa miettimässä, miten soveltaa 5G:tä esimerkiksi automaatioon, prosessien kehittämiseen ja etäohjaukseen, joihin 5G tuo aivan uudenlaisia ulottuvuuksia. Pk-yritykset ovat nopeita ottamaan käyttöön 5G-liittymiä ...

Jäsenistön tiedotteet

FiComin lausunto sähköisen viestintäpalvelulain HE:stä

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palvelulain (SVPL) HE 98/2020 ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit Esityksen valmisteluvaiheessa yhtenä tavoitteena oli Suomi-lisien poistaminen. Tässä ei ole onnistuttu, sillä hallituksen esitykseen on sisällytetty direktiiveistä riippumatonta kansallista lisäsääntelyä, eikä aiempaa kansallista sääntelyä ole ...

Lausunnot

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

EU Digital Economy and Society Index (DESI) Digibarometri Teknologiabarometri Tietoyhteiskuntavertailujen haasteellisuudesta Vertailuissa valitaan eri näkökulmia: kuinka laajalti tietotekniikka on saatavilla ja käytössä sekä toisaalta esimerkiksi mitä palveluita on sähköisesti saatavilla, millä kehitysasteella ne ovat ja paljonko niitä todellisuudessa käytetään. Vertailussa voidaan tarkastella kehitystä kuluttajan tai yrityksen näkökulmasta. Vertailtavien maiden kulttuuriset ja taloudelliset tilanteet sekä koulutuksen ...

Kansainvälisiä tietoyhteiskuntavertailuja

FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

Liikenne- ja viestintävirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom piti 10.6.2020 kuulemistilaisuuden määräysluonnoksesta 54 C. Tilaisuudessa esiteltiin aiemmin saatu palaute ja sen huomioiminen luonnoksen valmistelussa. Traficomin mukaan kuulemistilaisuudesta esitetystä ehdotuksista on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta 18.6. asti. FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta, uudistaa aiemmin lausumansa ja toteaa lisäksi seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olemassa olevien ja uusien merikaapeleiden suojaamisvaatimus on ...

Lausunnot

Digitalisaatio on ratkaisu ilmastokysymykseen

ICT-ilmastostrategiaa on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla viime marraskuusta asti. Suomi on edelläkävijä digipolitiikassa, eikä siis yllätä, että olemme sitä myös toimialan ilmastostrategian laadinnassa. Saksassa ja Ranskassa tarve ilmastovaikutusten selvittämiseksi on nostettu esiin, mutta siellä ollaan edelleen keskustelun tasolla. Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alan aiheuttamista kansallisista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä niitä koskevista tavoitteista sekä ...

Uutiset

DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun liiketoimintakatsaus

DNA:n vuosi käynnistyi vahvasti – mobiilipalveluliikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Yhteenveto DNA:n vuoden 2020 tammi–maaliskuun keskeisistä tunnusluvuista Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Matkaviestinliikevaihto kasvoi 6 % ja oli 138 miljoonaa euroa (130). Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 232 miljoonaa euroa (230). Käyttökate kasvoi 7 % ja oli 82 miljoonaa ...

Jäsenistön tiedotteet

Elisan osavuosikatsaus Q1 2020

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut  •    Liikevaihto kasvoi 28 milj. euroa 468 milj. euroon pääasiassa Polystar-hankinnan myötä•    Mobiilipalvelujen liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia 208 milj. euroon •    Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 8 miljoonaa euroa 166 milj. euroon •    Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7 milj. euroa 99 milj. euroon•    Kassavirta kasvoi 5 milj. euroa 73 milj. euroon pääasiassa kasvaneen käyttökatteen ...

Jäsenistön tiedotteet

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

Teleyritykset ovat toteuttaneet valmiuslaissa tarkoitetut varautumista koskevat sääntelyvelvoitteensa erinomaisen hyvin. Käytännössä tämä on näkynyt jokaiselle suomalaiselle siten, että viestintäverkot toimivat myös poikkeusoloissa. Yhteiskunnan siirtyminen etätöihin ja -opetukseen on osoittanut, että vahva ja jatkuva panostaminen verkkoinfraan on kannattanut. Teleyritykset ovat saaneet kiitosta sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä että Kyberturvallisuuskeskukselta viestintäverkkojen kapasiteetin ja kestokyvyn riittävyydestä. Kun lainsäätäjä ja ...

Blogi

Valokuitu ja rajoitukseton tiedonsiirto Suomessa hyvässä vedossa

Valokuituliittymien määrä kasvoi Suomessa huomattavasti Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä Suomessa viime vuoden lopussa oli 1,797 miljoonaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3,5 prosenttia. Yhteystekniikoista eniten kasvoivat valokuituliittymät: FTTH (kuitu kotiin) liittymien määrä kasvoi 17 prosenttia ja FTTB (kuitu rakennukseen) liittymien yhdeksän prosenttia. Kaapeliliittymät kasvoivat kuusi prosenttia. Kupariliittymien määrä sen sijaan väheni 15 prosenttia. Kiinteistä laajakaistaliittymistä suurin osa, ...

Uutiset

Elvytystoimet vahvistamaan kansalaisten laajakaistayhteyksiä

Jo ennen koronaepidemiaa suomalaiset käyttivät mobiilidataa eniten maailmassa. Myös etätöiden tekemisessä olemme olleet Euroopan edelläkävijöitä, heti Hollannin jälkeen kakkossijalla.   Nyt koronaepidemian hillitsemiseksi kaikkien, joiden työtehtävät sen sallivat, on syytä olla etätöissä. Koulut on pääosin suljettu. Lisäksi yli 70-vuotiaat on määrätty pysymään kotioloissa ja välttämään asiointia. Etäyhteyksien merkitys kasvaa työasioiden lisäksi vapaa-ajan ja sosiaalisten kontaktien ylläpidossa.   Meillä ...

Uutiset