Hakutulokset haulla "teleyritykset"

Tulokset: 1-20 (55)

Kunnilla avainasema Suomen digikehityksessä

Elinvoimainen kunta satsaa viestintäverkkoihin ja sähköisiin palveluihin, sillä ne lisäävät kunnan houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten silmissä. Nykypäivänä ihmiset odottavat, että palvelut löytyvät verkosta ja niiden käyttö sujuu helposti ja nopeasti. Toimiva digitaalinen infra antaa kuntalaisille monipuoliset mahdollisuudet elämiseen ja yritystoimintaan. Kuntatalouden haasteet eivät ole pätevä syy sähköisten palveluiden hitaaseen kehitykseen. Päinvastoin – niukkojen resurssien pitäisi ...

Uutiset

FiComin lausunto viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirastolle FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua viestintäverkon kriittisiä osia koskevasta määräysluonnoksesta. FiCom toistaa aiemman lausumansa ja pitää nyt luonnokseen tehtyjä muutoksia, esimerkiksi dokumentaatiota ja yhteenliittämistä, kannatettavina ja selventävinä. Lisäksi FiCom lausuu seuraavaa: FiComin pääviestit • Viestintäverkon kriittisiä osia koskevaa määräystä ei tule soveltaa 2G- ja 3G-verkkojen laitteisiin, kuten tukiasemaohjaimiin.• Tunnistamis- ja dokumentointivelvollisuuden kuuden kuukauden ...

Lausunnot

FiComin lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten

Sisäministeriö on pyytänyt FiComilta lausuntoa näkemyksiä tiedustelulainsäädännön toimivuudesta, tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, kehittämistarpeista, valvonnasta ja oikeusturvan toteutumisesta sekä muista asiakokonaisuuteen liittyvistä relevanteista seikoista tiedustelulainsäädäntöä koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelua varten. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja toteaa, että yleisesti ottaen ne haasteet, jotka teleyritykset tunnistivat jo tiedustelulainsäädäntöä valmisteltaessa, ovat vieläkin ajankohtaisia eivätkä ole käytännön toiminnan myötä muuttuneet ...

Lausunnot

FiComin kommentit komission yhteisrakentamisdirektiivin uudistamista koskevaan konsultaatiokyselyyn

Euroopan komissio on uudistamassa yhteisrakentamis- ja käyttödirektiiviä. Uudistamistyötä varten komissio lähetti asiaa koskevan laajan konsultaatiokyselyn. FiComin näkemyksen mukaan direktiivin tavoite eli nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnan edistäminen teleyritysten ja muiden eri infrarakentajien kesken on kannatettava. Valitettavasti direktiivin tavoitteet eivät ole konkretisoituneet toivotulla tavalla. Syynä ovat mm. kuntien epäyhtenäiset lupaehdot ja –käytännöt, sähköisten asiointikanavien puute sekä lisääntynyt byrokratia. ...

Lausunnot

FiComin lausunto esitysluonnoksesta valvontalain muuttamisesta

Yleiset huomiot esityksestä Markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020 (myöh. markkinavalvonta-asetuksen) 14 artiklan 4 kohdan k alakohdan mukaan markkinavalvontaviranomaisilla tulee ”olla, jos ei ole muita tehokkaita keinoja vakavan riskin poistamiseksi, valtuudet vaatia sellaisen sisällön poistamista verkkorajapinnalta, ...

Lausunnot

Asiakastyytyväisyys telealalla

Telepalvelujen asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus Teleyritysten vastausajat Televiestinnän asiakasvalitukset Telepalveluiden asiakastyytyväisyys, EPSI Ratingin tutkimus 2020  Mittareina käytetään indeksiarvoja 0 – 100, jossa 75 ja yli on erittäin tyytyväinen, 60-75 on tyytyväinen ja 0-60 on tyytymätön. Asiakastyytyväisyys matkaviestintä- ja laajakaistatoimialoihin Suomessa Suomessa asiakastyytyväisyyden keskiarvot vuonna 2020 olivat: Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys toimialaan: matkaviestintäpalveluihin 76,0 (vuotta aiemmin 78,6) laajakaistapalveluihin 74,9 (vuotta aiemmin ...

Asiakastyytyväisyys telealalla

FiComin lausunto Suomen kestävän kasvun ohjelma -selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle FiComin keskeiset viestit: Yhteiskunta on jatkossakin digikehityksen mahdollistaja, ja markkinaehtoisuus sekä kysyntä pysyvät digialan menestyksen vetureina. EU-rahoituksen ohjaamisessa on pidettävä mielessä myös valtiontukisäännökset; markkinahäiriöön ei ole varaa.  Suomen on ohjattava panostukset hankkeisiin, joilla kehitetään tehokkaasti kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Tuki kannattaa kohdentaa pk-yritysten digihankkeisiin, julkisten sähköisten palveluiden kehittämiseen ja tätä kautta ...

Lausunnot

Tuleva vuosi on toivoa täynnä

Kuntavaalien keskeisiä teemoja ovat alueellinen tasa-arvoisuus ja kuntien tehtävien priorisointi. Digitaalisesta infrasta käytävä keskustelu linkittynee voimakkaasti EU:n elpymisrahoitukseen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan rahoitusta ollaan kanavoimassa merkittävä määrä laajakaistayhteyksien rakentamiseen – jopa niin paljon, että digitalisaation edistäminen tuntuu näyttäytyvän yksinomaan yhteyksien rakentamisena. Digitalisaatio pitää kuitenkin käsittää laajemmin: se on keskeisin talouden uudistumisen ja kestävän kasvun mahdollistaja. ...

Uutiset

EU:n elpymistuki jaettava taiten

Suomessa viestintäverkkojen saatavuus on hyvä. 4G-verkko on lähes kaikkien suomalaisten ulottuvilla – se kattaa 99,8 % kotitalouksista. Nopea kiinteä laajakaista on saatavilla kolmeen neljästä suomalaistaloudesta. Noin puolella kotitalouksista on käytössään sekä mobiili että kiinteä laajakaistayhteys. Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jossa kaikki tämänhetkiset 5G-taajuudet on huutokaupattu ja verkkojen rakentaminen aloitettu. 5G toimii jo lähes 70 ...

Uutiset

FiComin lausunto laajakaistatukilaista

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Tärkeintä on, ettei tuki vääristä kilpailutilannetta ja markkinoita, ja ettei se vaikuta markkinaehtoiseen rakentamiseen ja palveluiden tuottamiseen. Julkista rahoitusta tulee kohdentaa ainoastaan alueille, joille ei markkinaehtoisesti synny tarjontaa. Teleyritykset investoivat ...

Lausunnot

Teleyritykset ja valtio vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista sitoumuksella

Sitoumuksen mukaan modernin yhteiskunnan edellyttämien huippunopeiden laajakaistayhteyksien tulee olla saatavilla kaikilla Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta. – Suomi on mobiiliyhteyksien edelläkävijä ja koronapandemia on tehnyt näkyväksi digitaalisen infran merkityksen. Nyt yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että olemme kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Huippunopeat ja toimintavarmat viestintäyhteydet lisäävät eri alueiden elinvoimaa ja edistävät tasa-arvoa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri ...

Uutiset

Suomen digi-infra – suunnannäyttäjä myös turvallisuudessa

Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, jossa kaikki tämänhetkiset 5G-taajuudet on huutokaupattu ja verkkojen rakentaminen aloitettu. Tällä hetkellä 5G-verkko on käytettävissä lähes 60 paikkakunnalla. Teleyritysten mukaan vuoteen 2025 mennessä 5G kattaa valtakunnallisesti suomalaiset kotitaloudet. 4G-verkon rakentaminen aloitettiin vasta kymmenen vuotta sitten, ja nyt se on saatavilla käytännöllisesti katsoen kaikkialla Suomessa. Tänä päivänä käytämme mobiilidataa eniten maailmassa. ...

Uutiset

Millä vahvistetaan digitaalisia perustuksiamme?

Hallitus on valmistelemassa budjettiriiheen toimenpiteitä teemakokonaisuudesta, joka käsittelee digitaalisuutta, etätyötä ja monipaikkaisuutta. On kiinnostavaa nähdä, miten hallitus näitä edistää. Suomessa ollaan edelläkävijöitä etätyön tekemisessä, muistuttaa FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Blogi

Laajakaistatukilain uudistus etenee – mitä tuella on saatu?

Valtion budjettiin on varattu ensi vuodelle viisi miljoonaa euroa laajakaistatukea. Tukirahaa voidaan myöntää nopeiden yhteyksien rakentamiseen alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Vertailun vuoksi: teleyritykset investoivat verkkorakentamiseen vuosittain noin puoli miljardia euroa, joista kiinteisiin yhteyksiin investoidaan yli puolet. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti vapun alla lausunnolle luonnoksen laajakaistatukilaiksi. Ehdotus on jatkoa Nopea ...

Uutiset

FiComin kommentit määräysluonnoksesta 54 C

Liikenne- ja viestintävirasto Liikenne- ja viestintävirasto Traficom piti 10.6.2020 kuulemistilaisuuden määräysluonnoksesta 54 C. Tilaisuudessa esiteltiin aiemmin saatu palaute ja sen huomioiminen luonnoksen valmistelussa. Traficomin mukaan kuulemistilaisuudesta esitetystä ehdotuksista on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta 18.6. asti. FiCom kiittää kommentointimahdollisuudesta, uudistaa aiemmin lausumansa ja toteaa lisäksi seuraavaa: FiComin keskeiset viestit: Olemassa olevien ja uusien merikaapeleiden suojaamisvaatimus on ...

Lausunnot

Digitalisaatio on ilmastohaasteen ratkaisija – ICT-ala ratkaisujen tekijä

Elina Ussan puheenvuoro ja esitys ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportin julkistustilaisuudessa 15.6.2020: Suomi on digitalisaation kärkimaa. Olemme toista vuotta peräkkäin EU-maista ensimmäisenä vuosittaisessa DESI-tutkimuksessa. Tulos perustuu niin suomalaisten digitaitoihin, julkisiin digitaalisiin palveluihin kuin viestintäverkkojen kattavuuteenkin. On siis luonnollista, että käymme läpi myös ICT-alan omia ilmastovaikutuksia ensimmäisenä maana EU:ssa. Suomessa kiinteä laajakaistaverkko kattaa 75 % väestöstä, ja ...

Uutiset

Korona ei jaa yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

Koronaepidemian aiheuttama taloudellinen kriisi vaikuttaa jokaisella toimialalla. Edessä oleva talouden synkkä taantuma ja yritysasiakkaiden vakava kassavaje koettelevat kaikkia. Ankeutta jaetaan tasaisesti myös digialalle, voittajia tässä kriisissä ei ole. Suomessa on harjoitettu edistyksellistä viestintäpolitiikkaa, ja Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joissa kaupallisten 5G-verkkojen rakentaminen on täydessä vauhdissa. Ensimmäinen 5G-taajuushuutokauppa pidettiin jo syksyllä 2018, ja seuraava on ...

Uutiset

Viestintäverkkojen rakentaminen jatkuu myötätuulessa

Teleyritykset ovat toteuttaneet valmiuslaissa tarkoitetut varautumista koskevat sääntelyvelvoitteensa erinomaisen hyvin. Käytännössä tämä on näkynyt jokaiselle suomalaiselle siten, että viestintäverkot toimivat myös poikkeusoloissa. Yhteiskunnan siirtyminen etätöihin ja -opetukseen on osoittanut, että vahva ja jatkuva panostaminen verkkoinfraan on kannattanut. Teleyritykset ovat saaneet kiitosta sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä että Kyberturvallisuuskeskukselta viestintäverkkojen kapasiteetin ja kestokyvyn riittävyydestä. Kun lainsäätäjä ja ...

Blogi