21.3.2017

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen esiselvityksestä

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kunnioittavasti seuraavaa.

FiComin keskeiset viestit

 • FiCom kannattaa työryhmän esittämiä linjauksia viranomaisten tulevaisuuden roolista ja sääntelyn keventämistä.
 • Virastojen hallinnollinen yhdistäminen antaa pohjan viranomaistoiminnan uudistamiselle.
 • Virastouudistuksessa tulee huomioida tietoyhteiskuntakaareen tehtävät muutokset.
 • Virastouudistuksen jatkotyössä on otettava kantaa viraston rahoituksen uudistamiseen.

Yleistä virastouudistuksesta ja sääntelyn keventämisestä

Työryhmä ehdottaa esiselvityksessään, että Trafin ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi.

Esiselvityksessä virastojen yhdistämistä perustellaan synergiaeduilla. Pitkällä aikavälillä yhdistymisen merkittävimmät hyödyt ja synergiat saadaan kehityksen ja toimintaympäristön muutosten myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Tulevaisuuden toimintaympäristössä sääntely ja viranomaistoimintojen uudistaminen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti. Siksi eri virastojen hallinnollinen yhdistäminen ei tuo riittävää muutosta, mutta voi antaa hyvän pohjan ja sysäyksen uudistamiselle.

Esiselvityksessä todetaan, että "sääntely on yhä enemmän markkinoiden mahdollistaja ja ohjaaja. Lähtökohtana on sääntelyn keventäminen, jonka tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea arvioimalla uudelleen ja poistamalla tarpeettomaksi osoittautuneita rajoituksia ja ottamalla pakottavan normisäätelyn rinnalle myös muita kevyempiä sääntelyn välineitä".

FiCom kannattaa työryhmän esittämiä linjauksia viranomaisten tulevaisuuden roolista ja esiselvityksen lähtökohtana olevaa sääntelyn keventämistä. Tämän periaatteen vieminen aidosti käytännön toimintaan tulee olla virastouudistuksen keskeinen lähtökohta ja perustelu.

Tekninen kehitys on tulevaisuudessa niin arvaamattoman nopeaa, että on mahdotonta säilyttää ja perustella nykyisen kaltaista runsasta ja yksityiskohtaista sääntelyä. Tulevaisuuden sääntelyn tulee nopean teknisen kehityksen takia perustua erityissääntelyn sijaan yleisääntelyyn. Viranomaisten valvonnan tulee kohdistua ratkaisemaan vain ongelmia, jotka ovat markkinoiden toimivuuden ja liiketoimintamahdollisuuksien kannalta keskeisiä.

Sääntelyn keventäminen tulee ulottaa myös lakia alemmantasoisiin säädöksiin, kuten viranomaisten antamiin määräyksiin. Siksi jatkossa on tarkemmin rajattava laissa olevia määräyksenantovaltuuksia.

Toimialan yritysten kannalta viranomaisten lainsäädännön tulkinnoilla on ratkaiseva merkitys toimialan kehityksessä. Liian tiukat tulkinnat, viranomaisten tulkintaohjeet ja yksittäiset kannanotot vaikuttavat markkinoiden toimintaan usein lain säännöksiä enemmän.

Virastojen yhdistäminen hallinnollisesti antaa mahdollisuuden kustannussäästöihin. Säästöt pitää saada aikaan täysimääräisesti, ja niiden pitää myös keventää yritysten maksurasitusta.

Raportissa kuvattua tarpeellista sääntelyasenteen muutosta ei saada aikaan pelkästään virastojen yhdistämisellä, vaan se vaatii määrätietoista johtamista. Tähän tulee jatkossa erityisesti panostaa. Toivottavasti virastojen hallinnollinen yhdistäminen antaa sääntelyasenteen muutokselle paremmat mahdollisuudet.

Jatkotyössä huomioitavaa

Virastouudistus tulee ajoittaa yhteen tietoyhteiskuntakaareen tehtävien muutosten kanssa. Vain näin se vaikuttaa aidosti sääntelyn keventämiseen ja muuttaa viranomaistoimintoja.

Viestintävirastosta on kehittynyt hyvin suuri digitalisaation yleisvirasto. Virastouudistuksessa on huolehdittava siitä, että erityisesti taajuushallinnon ja kyberturvallisuuden osalta Viestintäviraston osaaminen säilyy.

Jatkotyöhön kuuluu olennaisesti rahoitusmallin uudistaminen. On monia perusteita, miksi rahoitusmalli tulee uudistaa ja yhtenäistää. Nykyinen malli, jossa valtaosa toimintamenoista kerätään toimialalta, ei ole enää jatkossa perusteltu, kun yhdistyvä virasto palvelee laajalti koko yhteiskuntaa. Hyvä esimerkki on liikenteen digitaaliset palvelut, joita voivat tarjota hyvinkin erilaiset yritykset.

Nykyinen valtion budjetin ulkopuolinen rahoitusmalli ei ole ohjannut toimenpiteiden merkittävyyden arviointiin eikä toiminnan tehostamiseen. Se myös ylläpitää yritysten kannalta tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Pitkä aikavälin tavoitteena tulee olla rahoituksen siirtäminen kokonaan valtion budjettiin. Siirtymävaiheessa saatavat synergiaedut on siirrettävä täysimääräisesti nykyisten maksajien hyväksi.

FiCom kannattaa virastojen yhdistämistä esiselvityksessä esitetyn pohjalta esittämämme näkökohdat huomioiden.

 


2.3.2017

Lausunto EU:n lähetystoiminnan asetuksesta

(U 61/2016 vp)

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pääviestit

 • Asetusehdotus on askel oikeaan suuntaan. Alkuperämaaperiaatteen laaja soveltaminen on toimiva ja markkinoille sopiva keino edistää sisältöjen saatavuutta ja kilpailua sisämarkkinoilla.
 • Suoran sopimisen ensisijaisuuden artiklan 4 mekanismi on erittäin tärkeä asetuksessa. Sääntelyn tulee tukea aina suoraa sopimista kun se on mahdollista.
 • Asetuksessa ehdotettu satelliitti- ja kaapelidirektiivin oikeuksien selvittämismekanismi laajentaminen IPTV-lähetyksiin ei ole merkittävä muutos Suomen markkinalla.
 • U-kirjeessä ehdotettu valtioneuvoston kanta on kannatettava.

Alkuperämaaperiaatteen edistäminen

FiCom kannattaa alkuperämaaperiaatteen laajentamista TV-yhtiöiden lisäpalveluihin. On tärkeää, että lisäpalveluita ei tulkita liian suppeasti ja esimerkiksi lineaarisessa lähetyksessä tehty viittaus yhtiön videokirjastossa saatavilla olevaan sisältöön tulisi olla artiklan 1 a) kohdassa tarkoitetulla tavalla liitännäinen lineaariseen lähetykseen.

FiComin näkemyksen mukaan eurooppalaista sisältömarkkinaa olisi edistänyt paremmin asetuksen valmistelussa selvitetty vaihtoehto, jossa alkuperämaaperiaatetta olisi ryhdytty soveltamaan kattavasti kaikessa sisältöjen tarjoamisessa, sisältäen myös välittämisen avoimessa internetissä (over-the-top, OTT).

Suoran sopimisen ensisijaisuus

Edelleenlähettämisen määrittelyyn tulee kytkeä asetuksen ehdotettu 4 ja satelliitti- ja kaapelidirektiivin 10 säädetty suoran sopimisen ensisijaisuus. Edelleenlähettäminen ja siihen liittyvä oikeuksien selvitysmekanismi väistyvät jos oikeudet on selvitetty jo suorin sopimuksin. Tämä on satelliitti- ja kaapelidirektiivin kulmakivi ja periaatteesta on pidettävä kiinni myös käsillä olevassa asetuksessa.

Suora sopiminen on FiComin käsityksen mukaan tällä hetkellä markkinoilla pääsääntö ja vain verrattain pienessä osassa kanavia oikeudet hankitaan Suomessa tekijänoikeuslain 25 h § tarkoitetussa menettelyssä.

Oikeuksien selvittämismekanismin laajennus lisäpalveluihin

Mediakäyttäytymisen muuttuessa katsojien odotukset ja televisiokanavan käsitteet muuttuvat nopeasti. Jotta katsojien odotuksiin voitaisiin vastata, olisi perusteltua laajentaa asetuksen 3 artiklan oikeuksien selvitysmekanismi kattamaan myös 1 artiklan a) kohdassa tarkoitetut lisäpalvelut. Tällöin lineaarista kanavaa paikallisesti jakeleva toimija voisi hankkia myös kanavan catch-up oikeudet yhdeltä luukulta. Tällöin oikeuksien pitäisi kattaa yleisön saataviin saattamisen lisäksi myös palvelun tarjoamisen edellyttämä kappaleen valmistaminen. Lisäksi vastaava muutos pitäisi tehdä 4 artiklaan, jotta suoran sopimisen ensisijaisuus myös tältä osin olisi selvää.

Ehdotettu Suomen kanta

FiCom pitää ehdotettua Suomen kantaa tasapainoisena, joskin ehdotettua laajemmalla alkuperämaaperiaatteen soveltamisella eurooppalainen AV-markkina olisi kehittynyt nopeammin lisääntyvän kilpailun myötä.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


28.2.2017

Asetusehdotus yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä

(U 19/2017 vp)

Pääviestit

 • FiCom pitää sääntelyehdotusta tarpeettoman yksityiskohtaisena ja päällekkäisenä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Sektorikohtaista sääntelyä tulisi asteittain purkaa.
 • Sääntelyn soveltamisala ei ole täysin selvä eri viestintämuotojen osalta.
 • Tarve huolehtia tietoturvasta on ehdotuksessa hyvin huomioitu. Ehdotusta tulee täydentää oikeudella käsitellä välitystietoja teknistä kehittämistä varten. Anonymisoitujen tietojen käyttäminen ei ole käytännössä mahdollista tätä tarkoitusta varten.
 • Evästeiden sääntelyssä on kannatettavaa, että suostumus voidaan antaa selaimen asetuksissa. Ehdotettua sääntelyä kannatettavampaa olisi tietoisuuden lisääminen sekä itsesääntely.
 • Viestinnän luottamuksellisuudesta poikkeavaan sääntelyn sallivaan artiklaan tulee lisätä periaatteet, jotka sääntelyssä on otettava huomioon.
 • Markkinoinnin sääntely on kuluttajien osalta turhan yksityiskohtaista ja yritysten osalta riittämätöntä yhteismarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi.
 • Yhtenäisyyden takaamiseksi asetus on oikea instrumentti.
 • Sääntelyn valvonta on perusteltua hoitaa samassa viranomaisessa kuin tietosuoja-asetuksenkin valvonta.

Sääntelyn soveltamisala ja tarve

Komission ehdotus on tarpeettoman yksityiskohtainen ja sisältää tarpeetonta päällekkäistä sääntelyä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Asetusehdotukseen sisältyvä säännös luettelopalveluista tulisi jättää tästä säännöksestä pois, koska se on ilmeisen päällekkäinen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Lisäksi muun muassa sanktiosäännöksissä on tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Asetusehdotuksen määritelmä viestinnän sisällöstä on huonosti muotoiltu, koska siitä puuttuu kokonaan viittaus henkilökohtaiseen viestintään, joka kylläkin on mainittu johdantokappaleessa 2. Lisäksi olisi syytä korostaa asetuksessa viestinnän osapuolen itsenäistä oikeutta käsitellä omia viestejään.

Asetusehdotuksen soveltamisala olisi tärkeä rajata vain sellaisiin välitystietoihin, joita tosiasiassa käsitellään viestinnän välittämiseksi. Esimerkiksi tieto käytettävän päätelaitteen mallista ja tyypistä ei ole tällainen tieto. Sääntelyn keventämisen näkökulmasta olisi ollut myös perusteltua jättää koneiden välinen viestintä sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle.

U-kirjeluonnoksessa on FiComin mielestä liian kategorisesti todettu tarve ylläpitää yksityiskohtaista sektorikohtaista viestinnän sääntelyä. Etenkin kun ehdotus sisältää yleisen tietosuojasääntelyn kanssa päällekkäistä sektorikohtaista sääntelyä, on U-kirjeessä ilmaistu kanta liian kategorinen. Sekä EU-tason että kotimaista viestintäpalvelujen sääntelyä on kehitettävä nykyistä yleisempään suuntaan, koska säänneltävät palvelut ovat arkipäiväistyneet. Yleinen kuluttajansuojalain ja henkilötietojen suojan sääntely sopivat paremmin alati muuttuvien ja kehittyvien palvelujen sääntelyyn. Lisäksi tulisi arvioida perusteellisesti tarve suojata laitteiden välistä viestintää, jolle ei ole samanlaista perusoikeuksista johtuvaa syytä kuin henkilöiden välisessä viestinnässä.

Tietoturva ja tekninen kehittäminen

Nykyisellä tehokkaat tietoturvatoimenpiteet sallivalla lainsäädännöllä on Suomessa saavutettu hyviä tuloksia. On kannatettavaa, että asetusehdotus mahdollistaisi nykyisen tietoturvakäytännön jatkumisen. Asetusehdotuksen 6 artiklaa tulee täydentää viestinnän välittäjän oikeudella käsitellä välitystietoja teknistä kehittämistä varten. Johtuen tarpeesta säilyttää tiettyjä tietoja muita tarkoituksia varten, tekninen kehittäminen anonymisoitujen tietojen perusteella ei eurooppalaisten tietosuojavaltuutettujen WP29-työryhmän linjaus huomioiden ole juuri koskaan varteenotettava vaihtoehto. Näin ollen käsittely teknisen kehittämisen mahdollistamiseksi tulisi sisällyttää suoraan asetuksen 6 artiklaan ja tätä varten vastaavasti ottaa myös Suomen kantaan.

Luottamuksellisuuteen säädettävät rajoitukset

Ehdotuksen 11 artikla vastaa nykyisen direktiivin vastaavaa säännöstä. Sääntelyn soveltamisalan laajentaminen OTT-palveluihin avaa kuitenkin täysin uudenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät viranomaisten oikeuksien toteuttamiseen OTT-ympäristössä, jossa vakiintuneita toimintatapoja ei vielä ole.

Tämän vuoksi artiklaan tulee lisätä kolmas kohta, jossa asetetaan edellytykset artiklan sallimalle sääntelylle. Suomen kannassa tulee edellyttää, että viestinnän luottamuksellisuutta rajoittavalta sääntelyltä tulee edellyttää että se noudattaa pienimmän mahdollisen puuttumisen periaatetta, sääntely on teknisesti tarkoituksenmukaista ottaen huomioon viranomaisten tarpeet ja palveluntarjoajan oikeutetut intressit ja että palveluntarjoajalla tulee aina olla oikeus täyteen korvaukseen viranomaisten avustamisesta.

Evästeet ja markkinoinnin sääntely

FiCom pitää ehdotettua evästeiden sääntelyä tarpeettoman rajoittavana. Joka tapauksessa on kannatettavaa että suostumus voitaisiin 9 artiklan nojalla antaa selaimen asetuksissa. Ehdotettu selainten valmistajiin kohdistettu 9 artiklan 3 kohta on tarpeettoman yksityiskohtainen tavoiteltavaan päämäärän nähden. FiComin mielestä velvoittavaa säännöstä tarkoituksenmukaisempi keino olisi ratkaista kysymys tiedottamisella sekä alan yhteissääntelyllä. Tämä tulee huomioida myös Suomen kannassa.

Evästeiden osalta ehdotuksen 8 artiklassa tehty valinta rajoittaa verkkopalvelua ylläpitävän tahonkin osalta pelkkään käyttäjämittaukseen on tarpeettoman rajoittava.

Markkinoinnin sääntelyä ehdotetaan asetuksessa lisättäväksi edellyttämällä puhelinmarkkinointia harjoittavia tahoja käyttämään tiettyä numeroa tai tunnistetta markkinointipuheluissa. Vaatimus edellyttäisi huomattavia sopeuttamistoimia ja varsin mittava numeroinnin järjestelyä. Puhelimitse tehtävän suoramarkkinoinnin vaikeuttaminen haittaisi erityisesti PK-yritysten toimintaedellytyksiä.

Asetusehdotusta tulee täsmentää erityisesti yrityksille tapahtuvan suoramarkkinoinnin osalta, jotta yrityksille saadaan Euroopan tasolla yhtenäiset toimintaedellytykset. Suomessa noudatettu tasapainoinen opt-out -malli tulee ottaa pohjaksi EU:n velvoittavalle sääntelylle. Tällöin henkilön työtehtäviin liittyvä suoramarkkinointi olisi sallittu ilman etukäteistä suostumusta, kun se tapahtuu yrityksen organisatoriseen tai yrityksen työntekijöilleen antamiin sähköpostiosoitteisiin, mutta markkinointi on aina mahdollista kieltää. Valtioneuvoston ehdottama Suomen kanta on tältä osin oikean suuntainen.

Sääntelyinstrumentti, seuraamukset ja valvonta

FiCom pitää valittua sääntelyinstrumenttia, suoraan sovellettavaa asetusta perusteltuna yhtenäisyyden saavuttamiseksi yhdessä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.

FiCom pitää asetusehdotuksessa ehdotettua viranomaisvalvonnan järjestämistä samaan viranomaiseen kuin tietosuoja-asetuksen valvonta perusteltuna ratkaisuna. Sekä yleisen että sähköisen viestinnän yksityisyyden suojan sääntelyn valvonnan on syytä tapahtua samasta paikasta, jolloin sääntelyn tulkintojen yhdenmukaisuus voidaan parhaiten turvata. Valvonnan hajauttaminen usealle eri viranomaiselle toisi tarpeetonta pirstaleisuutta tulkinnoissa niin kansallisesti kuin EU:n tasollakin. Lisäksi sääntelyn soveltamisalan merkittävä laajentaminen tuo sääntelyn soveltamisen piiriin mahdollisesti hyvinkin paljon uusia toimijoita, joka todennäköisesti muodostuisi haastavaksi nykyisen valvontajärjestelyn kannalta.

Seuraamusten osalta asetusehdotuksessa on tarpeetonta päällekkäisyyttä yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Jos tarkoituksena on soveltaa samoja seuraamussääntöjä, oikea tapa olisi yksinkertaisesti viitata kyseisiin asetuksen artikloihin ilman että tekstiä toisinnetaan tarpeettomasti. Sisällön tarpeeton toistaminen tuo mukanaan riskin, että valmistelun edetessä nyt kyseessä olevaan säädökseen lisätään jotakin ja yhtenäisyys menetetään.

Ehdotettu Suomen kanta on tältä osin hyvin epämääräinen. Sääntelyn yhtenäisyyden ja etenkin rangaistussääntelyn yhtenäistämisen vuoksi on vaikea perustella muuta ratkaisua sääntelyn valvontaan kuin sitä, että valvonta keskitetään samalle taholle, joka valvoo myös yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista. Suomen kannan tulisi tältä osin olla yksiselitteinen.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


28.2.2017

Lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 2/2017vp laajakaistatukilain muuttamiseksi. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • FiCom kannattaa esityksen ehdotuksia säädösten ja hallinnollisen taakan keventämisestä.
 • Esityksen muutokset eivät saa johtaa markkinoiden vääristymiseen ja markkinaehtoisen kysynnän heikkenemiseen.
 • Kuituyhteyksien tarjontaa voidaan monelta osin helpottaa paitsi keventämällä normeja, myös lieventämällä tulkintoja.

Ehdotetut muutokset

Esityksen mukaan sen tavoitteena on helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden tukiehtoja ja siten lisätä teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeisiin ja edistää laajakaistan saatavuutta Suomessa.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuen myöntämistä ei tulevissa hankkeissa rajattaisi ainoastaan niille alueille, jossa asuu vähemmän kuin 5,4 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Edelleen esityksen mukaan hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että muiden laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomien lisätukien vastaanottamisen sallimista sekä mahdollisuutta maksaa valtion tuesta 50 prosenttia tukipäätöksen tekemisen jälkeen laajennettaisiin kaikkiin niihin vireillä oleviin hankkeisiin, joille Viestintävirasto ei vielä ole myöntänyt valtion tukea. Tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 31.12.2018.

Tuki ei saa vääristää markkinoita

FiCom pitää positiivisena sitä, että muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä myöntämisprosessi yksinkertaistuu muutoksen myötä. Ehdotetut muutokset myös edistävät digitalisaatiota, sillä ne lisäävät mahdollisuutta hyödyntää laajakaistatukea ja täten tekevät laajakaistarakentamisesta houkuttelevampaa.

FiCom kiinnittää kuitenkin huomioita siihen, että kriteeristö on varsin epäselvä sen suhteen, mihin tukea voi saada. Ongelmaksi voi muodostua tuen suhde kilpailuun ja markkinaehtoiseen rakentamiseen, joten esityksen mukaisia uusia tuettavia alueita tulee arvioida hyvin tarkasti laajakaistatukilain 8 §:n 4 momentin perusteella. Jos tukea tulisi saataville markkinaehtoisen rakentamisen piiriin kuuluville alueille, aiheuttaisi se väistämättä markkinavääristymän, koska tukiosuus on suhteellisesti melko suuri. Lisäksi tulee arvioitavaksi, hidastaako esitys markkinaehtoista tarjontaa tai jopa kysynnän kehittymistä. Laajakaistan toimeenpano-ohjelman keskeinen lähtökohta on markkinaehtoisuus, jota tulee edistää ja johon tulee kannustaa kaikin tavoin.

FiComin näkemyksen mukaan tukirahaa tulisi antaa vain passiiviseen kuituinfrastruktuuriin, ei aktiivilaitteisiin, joiden käyttöikä on lyhyt. Käytännössä tukirahan myöntäminen aktiivilaitteisiin on merkinnyt sitä, että useista verkoista on tullut suljettuja, ja niissä on vain yksi palveluntarjoaja, eikä tuen ehtona olevia avoimuus- ja syrjimättömyysvelvoitteita ole kaikissa tapauksissa noudatettu.

Aktiivilaitteiden tuella on myös kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Saman verkon alueella toimivan kaupallisen tarjoajan mahdollisuus tarjota palveluja loppuasiakkaille itse investoimillaan laitteilla, jotka eivät ole tuen piirissä, on heikko.

Kuituyhteyksien tarjoamisen helpottaminen

FiCom pitää hyvänä sitä, että kuituyhteyksien rakentamisen kannustimia kehitetään. Rakentamiskannustimia voitaisiin helpottaa myös lain tulkinnoilla sekä lain valvonnan tulkinnoilla. FiCom pitää valitettavana sitä, että esityksessä ei ole hyväksytty esimerkiksi niin sanottujen mustien pisteiden kriteereiden uudelleenarviointia tilanteissa, joissa kuituverkko ei palvele kiinteän verkon tilaajayhteyksiä. Tällaisia ovat muuan muassa tukiasemien laitetilat.

Esityksellä on tarkoitus muuttaa lain alkuperäistä tarkoitusta harvaanasutuista kohteista. FiCom pitää valitettavana, että tukikelpoisen kohteen laajentamnen käyttäjän vakituisesta paikasta ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaan asuin- tai sijaintipaikkaan markkinaehtoisuus huomioiden ei esityksen mukaan ole mahdollista valtiontaloudellisista syistä. Tämä lain soveltamisalan laajentaminen olisi voinut olla yksi lisäkannustin lisäämään tarjontaa ja kysyntää.

Lisäksi tulisi ottaa harkittavaksi myös muita kuituyhteyksien edistämiskeinoja, kuten matala-asennuksen sallimista taajamissa (pois lukien keskusta-alueet), palveluseteliä ja muita vastaavia keinoja.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

28.2.2017

Lausunto sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt kirjallista lausuntoa U 68/2016 vp valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

 • Valtioneuvoston U-kirjelmä on laadittu ansiokkaasti ja FiCom yhtyy lähes kaikilta osin siinä esitettyihin kantoihin.
 • Komission sääntelyesityksen tavoitteet ovat monelta osin kannatettavia.
 • Sääntelyehdotuksia tulisi jatkovalmistelussa huomattavasti selkeyttää, keventää ja yksinkertaistaa, koska useat säännökset ovat erittäin monimutkaisia, raskaita ja byrokraattisia.
 • Sääntelyn tulisi toimia enemmän mahdollistajana; vain ja ainoastaan välttämättömistä asioista tulisi säännellä.
 • FiCom ei kannata komission toimivallan ja säädösvallan kasvattamista ja keskittämistä, koska se heikentää kansallisten markkinoiden erityispiirteiden huomioimista.
 • Sääntely kohdistuu edelleen merkittäviltä osin yksinomaan perinteisiin teleyrityksiin, mikä ei toteuta tasapuolisen sääntelyn tavoitetta.
 • Edistyksellisen taajuuspolitiikan varmistamiseksi on tärkeää, että sen sääntely säilyy pääosin kansallisella tasolla.
 • Telepalveluihin kohdistuva käyttäjän oikeuksien kaksinkertainen kansallinen lisäsääntely tulisi purkaa.
 • Yleispalvelun sääntelyn keventäminen on kannatettavaa, mutta ehdotus edullisten palveluiden takaamisesta on subsidiariteettiperiaatteen vastainen.

Yleistä

EU-komission syyskuussa antama ehdotus sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistamiseksi perustuu komission toukokuussa 2015 julkaisemaan digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan Digital Single Market -strategiaan, jossa yhtenä kuudestatoista toimenpiteestä on nykyisten televiestintäsääntöjen uudistaminen.

Hyvänä ja tarkoituksenmukaisena voidaan pitää sitä, että aikanaan jo voimaan tullessaan vanhentunutta sääntelyä uudistetaan. Ehdotuksessa on hyviä puolia, mutta vastapainoksi siinä on myös runsaasti kehitettävää ja parannettavaa. Hyvää on, että sääntelyinstrumenttina on jatkossakin direktiivi, mikä mahdollistaa enemmän joustavuutta muun muassa markkinoiden kansallisten eroavaisuuksien huomioimisessa. Lisäksi positiivisena voidaan pitää sitä, että ehdotus yhdistää aiemmat neljä direktiiviä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ehdotuksen tavoitteita muun muassa kilpailun edistämiseksi ja huippunopean laajakaistan saatavuuden lisäämiseksi voidaan lähtökohtaisesti pitää kannatettavina. Tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyt sääntelykeinot vaikuttavat kuitenkin monelta osin erittäin raskailta, byrokraattisilta ja monimutkaisilta. Kokonaisuutta arvioitaessa uudistuksesta valitettavasti jäävät puuttumaan rohkeus, edistyksellisyys ja tulevaisuuden visiointi.

Lähestymistapana ovat "näin on ennenkin tehty" -periaate ja varovaisuus. Tämä näkyy esityksen rakenteesta, sillä se pohjautuu vanhaan sääntelyyn. Teleyrityksiin kohdistuva sääntely tuntuu monessa suhteessa jatkuvan entisellään, ja lisäksi siihen olisi tulossa vielä uutta, osin hyvin yksityiskohtaista lisäsääntelyä.

Aiempien sääntelyehdotusten kanssa sama tematiikka EU-komission vallan kasvattamisesta ja keskittämisestä on edelleen vahvasti läsnä. Tämä käy ilmi esimerkiksi taajuuksia ja käyttöoikeuksia koskevista ehdotuksista ja komission veto-oikeuksien laajentamisesta. REFIT ja sääntelyn keventäminen eivät ole ehdotuksen keskiössä, mikä ei edistä telesektorin suomalaista normienpurkutavoitetta. Suomessa on millä tahansa mittarilla mitattuna tarjolla edullisia, kattavia ja laadukkaita viestintäpalveluita, eikä tätä tilannetta tulisi heikentää EU-tasoisella sääntelyllä. Tästä syystä kansallisten markkinoiden parempi huomioiminen tulisi olla asian jatkovalmistelun keskiössä. Kunkin maan viranomaiselle tulisi myös antaa mahdollisuus arvioida kansallisten markkinoiden tilannetta ja sen erityispiirteitä sen sijaan, että valtaa ja päätöksentekoa esitetään keskitettäväksi Brysseliin.

Punaisena lankana asian jatkovalmistelussa tulisi olla se, että sääntelyn tulisi toimia enemmän mahdollistajana; vain ja ainoastaan välttämättömistä asioista tulisi säännellä. Lisäksi sääntelyn tulisi olla mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista.

FiComin lausunto koskee lähinnä U-kirjelmän Telecom-direktiiviä koskevia kohtia. Lausunnossa kommentit on otsikoitu U-kirjelmän mukaisesti ja noudattavat sen esitysjärjestystä.

Taloudelliset vaikutukset

FiCom on samaa mieltä U-kirjelmässä esitetyistä komission tavoitteista, muun muassa investointien lisäämisestä huippunopeisiin kiinteisiin laajakaistaverkkoihin. FiCom yhtyy U-kirjelmässä esitettyihin huolenaiheisiin julkisen rahoituksen aiheuttamista mahdollisista kilpailunvääristymisistä, kansallisen päätös- ja täytäntöönpanovallan vähenemisestä, sekä jälkeenpäin annettavien komission täytäntöönpanosäädösten ja BEREC:in ohjeistuksen aiheuttamasta oikeusvarmuuden heikentymisestä. Nämä huolenaiheet sekä yritysten entisestään kasvavat velvoitteet ja hallinnollisen taakan lisääntyminen heikentävät yritysten investointihalukkuutta.

Valtioneuvoston kanta

Yleistä

FiCom yhtyy valtioneuvoston esittämiin näkemyksiin sääntelyn uudistamisen tarpeellisuudesta ja siinä esitetyistä tavoitteista kuten tasapuolisen sääntelyn turvaamisesta, telepalveluihin kohdistuvan sääntelyn keventämisestä ja kannustavan toimintaympäristön mahdollistajasta.

Lainsäädännön muoto

FiCom yhtyy valtioneuvoston kantaan esitetyistä lainsäädäntöinstrumenteista. FiCom korostaa, että delegoidun säädösvallan ja täytäntöönpanosäädösten antamiseen komissiolle tulee suhtautua erittäin kriittisesti, koska pahimmillaan se voi johtaa erittäin huonoon lopputulokseen kansallisilla markkinoilla, kuten verkkovierailua koskevassa sääntelyprosessissa on huomattu.

Verkkojen käyttöoikeutta koskevat ehdotukset

FiCom pitää positiivisena sitä, että komission ehdotuksessa pyritään luomaan kannustimia nopeiden verkkojen investointeihin ja että sääntelyä pyritään joiltain osin keventämään. Muun muassa yhteisinvestointeja koskevat ehdotukset ja niihin liittyvät sääntelykevennykset tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja ovat kannatettavia, kuten sääntelyn kohdistuminen vain tukkutasolle.

FiCom yhtyy U-kirjelmän näkemyksiin yksityiskohtaisemman sääntelyn korvaamisesta joustavammalla yleissääntelyllä, joka mahdollistaisi kansallisten markkinoiden erityspiirteiden ja -tilanteiden huomioimisen sekä antaisi kansalliselle viranomaiselle edellytykset näiden huomioimiselle. Kansallisia markkinoita koskevan toimivallan siirtoa komissiolle ja BEREC:ille ei pidetä kannatettava.

Investointisuunnitelmia koskevat kartoitus- ja velvoite-ehdotukset sekä niihin liittyvät sanktiot ovat hyvin monimutkaisia ja luovat tarpeetonta hallinnollista lisätaakkaa. Näistä FiCom on samaa mieltä U-kirjelmän näkemysten kanssa. Komission valtuuksia tulisi keventää muun muassa markkina-analyysin ja HMV-veto-oikeuksien osalta.

FiCom ei pidä perusteltuna komission ehdotukseen (art 59.3) sisältyvää lisäsääntelyä erittäin kilpailtuun matkaviestinverkkotoimintaan.

FiCom on samaa mieltä U-kirjelmässä esitetyistä näkemyksistä koskien puheliikenteen terminointia, mahdollisuutta korvata kupariverkon liittymä matkaviestinverkon liittymällä sekä korvaavien tukkutuotteiden tarjoamista.

Ilmoitusmenettelyä ja hallinnollisia maksuja koskevat ehdotukset

Ilmoitusmenettelyn keventämistä voidaan pitää kannatettavana. Sitä vastoin tulisi hyvin huolellisesti arvioida pienempimuotoista toimintaa harjoittavien yritysten rajaamista hallinnollisten maksujen ulkopuolelle toimijoiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

Radiotaajuuksia hallinnointia koskevat ehdotukset

FiCom yhtyy valtioneuvoston kantaan taajuushallinnon harmonisoinnin tavoitteista, jotka edistävät langattoman laajakaistan käyttämien taajuuksien samanaikaista käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa ja taajuuskoordinaatioita jäsenvaltioiden rajoilla. Myös taajuuksien tehokasta käyttöä koskevat ehdotukset ja lisenssien myöntäminen vähintään 25 vuodeksi ovat kannatettavia, samoin kuin ehdotukset, joilla pyritään lisäämään toimilupien uusimisen ennustettavuutta.

Suomen taajuuspolitiikka on ollut edistyksellistä, ja se on mahdollistanut laadukkaat ja kattavat viestintäverkot ja edulliset viestintäpalvelut käyttäjille. Edistyksellisen taajuuspolitiikan varmistamiseksi on tärkeää, että sen sääntely mahdollistaa Suomessa jatkossakin edistyksellisten taajuuspoliittisten ratkaisujen tekemisen.

Yleispalvelu

FiCom kannattaa yleispalvelusäännösten ja hallinnollisen taakan keventämistä, ja on tältä osin samaa mieltä U-kirjelmässä esitetyn kannan kanssa.

Suomessa viestintäpalveluiden tarjoamiselle kaikille on onnistuttu, eikä näiden palveluiden saatavuudessa ole ongelmia. Komission ehdottama malli edullisten palveluiden takaamisesta ja saatavuudesta on suomalaiselle yhteiskunnalle täysin vieras. Peruspalveluiden (asunto, ruoka, energia, sähkö, puhelin) saamiseksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on oma sosiaaliturvaan perustuva järjestelmänsä. Ei ole mitään perusteita ja tarpeita luoda esitetyn kaltaista täysin uutta, hallinnollisesti hyvin raskasta mekanismia yhdelle toimialalle.

Komission esitys on myös subsidiariteettiperiaatteen vastainen, koska palveluiden saatavuus esimerkiksi vähävaraisille voidaan kansallisesti hoitaa tehokkaammin ja kevyemmin jo voimassa olevilla toimenpiteillä ilman uusia sääntely- ja hallintomekanismeja. Yleispalvelusääntelylle ei ole enää tarvetta, koska perusviestintäpalveluiden saatavuus on kaupallisen tarjonnan perusteella toteutunut. Näin ollen sääntely tulisi poistaa kokonaan.

Palveluja ja loppukäyttäjän suojelua koskevat ehdotukset

Valitettavasti komission ehdotukset kohdistuvat edelleen yksinomaan perinteisiin teleyrityksiin, joten sääntelyn tasapuolisuus ei ole toteutumassa. Tällainen lähestymistapa kuvaa hyvin esityksen monelta osin vanhaa sääntelymallia.

FiCom kannattaa erityissääntelyn keventämistä vähintään niiltä osin, kun voidaan soveltaa yleissääntelyä. Tältä osin siirtyminen kohti yleistä kuluttajansuojalakia vastaa myös esityksen tavoitetta kevyemmästä erityissääntelystä. Tämä vastaa myös tasapuolisen sääntelyn tavoitetta, koska toimijoita tulee kohdella yhdenmukaisesti riippumatta palvelun toteutustavasta. FiCom kannattaa valtioneuvoston kantaa siirtymisestä sektorikohtaisesta sääntelystä yleissääntelyyn.

Suomessa teleyrityksiin kohdistuu poikkeuksellisen ankara ja velvoittava käyttäjänoikeuksiin perustuva kansallinen sääntely. Sääntely on kaksinkertaisesti ankarampaa kuin EU-maissa keskimäärin, koska meillä on erittäin vahva yleinen kuluttajansuoja ja tietoyhteiskuntakaari, ja näissä molemmissa on kansallista lisäsääntelyä. Tämä ei ainakaan helpota ja edistä suomalaisten yritysten toimintaa, kehittämistä ja kilpailukykyä.

Sisämarkkinoiden luomiseksi kuluttajilla tulisi EU:ssa olla yhtäläinen suojan taso, kun taas markkinoilla tulisi huomioida kansalliset erityispiirteet. Tällä hetkellä sääntelyrakenne on juuri päinvastainen.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

15.2.2017

Lausunto EU:n tekijänoikeusdirektiivistä

U 63/2016 vp

Pääviestit

 • Direktiivillä pyritään kääntämään tekijänoikeuksien tasapainoa lyhytnäköisellä tavalla.
 • Digitaalista markkinaa kehittävät ehdotukset - teosten saatavuus ja datanlouhinta - ovat liian rajoittuneita ja vaikutuksiltaan vaatimattomia.
 • 13 artiklassa ehdotettu alustojen vastuun lisääminen on hyvin ongelmallinen artiklan muotoilun, käytännön soveltamisen ja EU:n sääntelyn yhtenäisyyden kannalta.
 • Tekijänoikeussääntelyn lisääminen lehtien kustantajien osalta ei ole välttämättä oikea tapa sopeuttaa sääntelyä digitaalisen ajan muuttuvaan ympäristöön.
 • U-kirjeessä ehdotusten vaikutukset on arvioitu hyvin.
 • Ehdotettu Suomen kanta on kannatettava.

Digitaalisen markkinan edistäminen

Direktiiviehdotuksen digitaalista markkinaa edistävät ehdotukset ovat lähinnä tekstin ja datanlouhinnan salliva 3 artikla ja AV-teosten saatavuutta tilausvideopalveluissa edistävä 10 artikla.

Datanlouhintaa edistävä artikla on soveltamisalaltaan tarpeettoman rajoittunut, kun sitä ei sovelleta kaupallisiin palveluihin. Datan louhinnasta saatava data-aineisto on omiaan edistämään teosten löydettävyyttä ja tätä kautta niiden käyttöä. Jos EU:ssa omaksutaan ehdotettu, hyvin rajoitettu soveltamisala, on tarjolla vaara, että nykyinen käytäntö datanlouhintakäytännöstä rajoittuu Euroopassa. Tällä hetkellä datanlouhintaa on pidetty lähtökohtaisesti sallittuna, mutta ehdotettu hyvin rajoittunut säännös saattaa johtaa nykyisen Euroopassa noudatetun käytännön muuttumiseen kun vastakohtaispäättelyllä voidaan argumentoida muu kuin ehdotetussa artiklassa tarkoitettu datanlouhinta kielletyksi. Tämä johtaisi siihen, että eurooppalaiset yritykset siirtäisivät data-analytiikkatoiminnot muualle, mutta louhinta voisi edelleen kohdistua verkon yli myös eurooppalaisiin teoksiin. Datanlouhinnan rajoittunut soveltamisala on ristiriidassa komission muiden datatalouden aloitteiden kanssa, kuten Free Flow of Data - aloitteen kanssa.

AV-teosten saatavuutta edistävä 10 artikla velvoittaisi jäsenvaltioita luomaan kansallisella tasolla uutta hallintoa ja raportointia komissiolle, mikä osaltaan kuluttaa niitä resursseja, joita voitaisiin käyttää käytännön toimenpiteisiin teosten saatavuuden edistämiseksi. Lisäksi ehdotetun artiklan suhde esimerkiksi yhteishallintodirektiivin 35 artiklaan jää epäselväksi. Artikla on sisällöltään niin vaatimaton, että se tulisi turhana poistaa esityksestä.

Lehtikustantajien lähioikeus

FiCom ei ole vakuuttunut siitä, että 11 artiklassa ehdotettu lehtikustantajien lähioikeus on oikea tapa edistää laadukkaan ja moniarvoisen median digitalisoitumista. FiComin käsityksen mukaan kustantajilla on jo oikeuksien siirtojen perusteella tekijänoikeuksien kannalta sellainen asema, joka antaa mahdollisuuden neuvotella tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen käytöstä kolmansien osapuolien kanssa.

Välittäjän vastuu

Ehdotetun 13 artiklan mukaan tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä palveluiden käyttäjiensä verkkoon lataamia teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin, olisi ryhdyttävä monitoroimaan sisältöä estääkseen sellaisten teosten ja muun aineiston saannin, jotka oikeudenhaltijat ovat yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa nimenneet. Artiklassa käytetty muotoilu on hyvin epämääräistä ja artiklassa on useita seikkoja, jotka jäävät hyvin tulkinnanvaraisiksi, kuten suuri määrä teoksia. Riittääkö, että palvelussa on tarjolla hyvin suuri määrä teoksia, mutta vain pieni määrä käyttäjiä. Onko sillä merkitystä, että ovatko teokset palvelussa lisenssien nojalla tai suoraan oikeudenhaltijoiden sinne tallentamina?

Onko kyse vastuusäännöksestä vai yleisön saataville saattamisesta?

Ehdotettu artikla ei johdantokappale 38 kanssa yhdessä luettunakaan anna selvyyttä siihen, onko kyseessä muutos sähkökauppadirektiivin 14 artiklan vastuusääntelyyn vai onko tarkoitus säätää uudella tavalla tekijänoikeusdirektiivin 3 artiklassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä. Ilmeisesti tarkoitus on soveltaa artiklaa hosting-toimijoihin, joihin ei sovelleta sähkökauppadirektiivin 14 artiklassa tarkoitettua vastuuvapautta. Selvää on ainakin se, että toimija, joka ottaa käyttöön ehdotetussa artiklassa tarkoitettuja sisältöjen tunnistamis- ja suodatusmenettelyjä, ei enää täytä sähkökauppadirektiivin 14 artiklan mukaisia edellytyksiä vastuuvapaudelle. Missään tapauksessa hosting-toimintaa ei voida eikä tule pitää tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitettuna yleisön saataviin saattamisena.

Sähkökauppadirektiivissä tarkoitettujen välittäjien ja hosting-palveluntarjoajien vastuuseen, joka perustuu selkeään sääntelyyn ja sen tulkinnassa muotoutuneeseen oikeuskäytäntöön ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia epämääräisesti muotoilluilla säännöksillä. Ehdotetun säännöksen muotoilussa näkyy kyllä poliittinen tavoite, mutta myös se, että yhden elinkeinotoiminnan alan ongelmaan on haluttu keksiä ratkaisu, joka pyritään laajentamaan yleiseksi säännökseksi.

Yhteensopivuus muun EU-sääntelyn kanssa

Ehdotettu säännös ei muodosta toimivaa kokonaisuutta voimassa olevan EU:n tekijänoikeussääntelyn eikä välittäjän vastuun sääntelyn ja näihin liittyvän EUT:n oikeuskäytännön kanssa. Lisäksi välittäjille tai hosting-palvelun tarjoajille asetettava monitorointivelvoite on hyvin ongelmallinen EU:n perusoikeuskirjassa turvattujen yksityiselämän ja henkilötietojen sekä sananvapauden suojan kannalta. EU:n tuomioistuin on katsonut tapauksissa Scarlet v. Sabam ja Sabam v. Netlog, että EU:n perusoikeuskirjan 8 ja 11 artiklat kieltävät yleiset monitorointivelvoitteet, mihin ehdotettu 13 artikla käytännössä johtaisi.

Ennakoidut vaikutukset

Huonosti valmisteltu interventio eurooppalaisen välittäjän vastuun ja tekijänoikeuden rajapintaan uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta, joka on omansa jarruttamaan eurooppalaisten internet-palvelujen kehittymistä ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten mahdollisuutta hyötyä digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Vaikutusten arvio

FiCom on samaa mieltä valtioneuvoston kanssa direktiiviehdotuksen vaikutusten arviosta. Vaikutukset ovat joko kokonaan analysoimatta tai osin jopa kielteisiä. Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajille ehdotettu monitorointivelvoite ei ole yhteensopiva sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin vastuuvapaussääntelyn kanssa.

Ehdotettu Suomen kanta

FiCom kannattaa U-kirjeessä ehdotettua Suomen kantaa. EU:n tekijänoikeussääntelyssä pitää pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon eri osapuolten intressit. Sääntelyä ei tule laatia tietyn tekniikan tai toimintatavan erityistarpeisiin, koska liian yksityiskohtainen sääntely muodostuu ongelmaksi tekniikan ja liiketoimintamallien kehittyessä.

On tärkeää huolehtia siitä, että rajoitussäännökset mahdollistavat uusien toimintatapojen, kuten datan louhinnan kehittelyn myös liiketoiminnan tarpeisiin. Erityisen tärkeää on pitää kiinni sähköisen kaupankäynnin direktiivissä vahvistetusta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuuvapaudesta, joka on ollut Eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä perusta rapautuu, eurooppalaisen ICT-alan kyky vastata kansainväliseen kilpailuun heikentyy olennaisesti.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


31.1.2017

Comments to WP29 Guidelines on Data Portability

Finnish Federation for Communications and Teleinformatics, FiCom is a co-operation organisation for the ICT (information and communications technology) industry in Finland and looks after its interests. FiCom's members are companies and other entities that operate in the communications and teleinformatics sector in Finland.

Key messages

 • FiCom supports the aim of fostering competition between controllers.
 • The fostering of competition needs to be balanced with practical implications to companies.
 • Portability needs to be focused on data that is essential to the data subject and opening up the competition.
 • Incoming calls are not an essential set of data to be ported to competing operator. This data is not passed to the user or subscriber of communication services.
 • Portability requirement of data concerning incoming calls would cause unproportionate costs to the operators compared to the value gained in fostering competition.

Portability Facilitates Competition

FiCom fully supports the aim behind article 20 of the GDPR which is to foster competition between controllers offering services to consumers. Since the aim is to foster competition among service providers, this right should focus on datasets that are of most essence to reach the stated aim.

There is also need for some balancing as some sets of data are more easily available than others. Where cost of facilitating portability to sets of data that are of very little importance to fostering competition is going to be unproportionally high, these sets cannot be categorically be regarded to be within the scope of article 20 of the GDPR.

Data Processed in conjunction of telephone services

Guideline document picks record of incoming calls as an example of personal data concerning the data subject. This example is controversial as records of incoming calls are not in any way essential to facilitate competition among telephone service providers and this data is regarded confidential communications data according to the ePrivacy directive and respective national legislation.

Records of incoming calls are not processed on day-to-day activities of the telephone operators, e.g. on course of billing. In fact, ePrivacy directive places specific restrictions on showing this kind of data on phone bills. FiCom is not aware of business models within the EU where pricing would be essentially based on incoming calls.

The most relevant factors to facilitate competition among telephone service providers are portability of following factors:

1. End users' telephone number from one operator to the other;
2. End-users' contact information such as phonebooks and other directories stored on service providers' service;
3. Data relating to the use of the telephone service such as outgoing calls and messages and usage of data that form basis of billing and hence the total cost of the service to the subscriber.

Portability of data concerning use of telephone services should be based on data used for billing

The ePrivacy directive contains provisions on billing, of which the aim of is to guarantee privacy of the users. This has led to national provisions and practice where operators minimise the data processed in their billing systems. As incoming calls are not needed for billing purposes that data is not usually processed in conjunction with billing. The data containing information concerning incoming calls is handled only for technical purposes and extending data portability as a general rule to this data would cause considerable technical and very substantial economic challenges for the operators.

The scope of the right to data portability in the field of telephone services should be strictly kept to those sets of data that are provided by the data subject and which are relevant to fostering competition. FiCom suggests replacing on the guideline document records of incoming calls by outgoing calls. This substitution would still highlight the nature and content of the data as an example and successfully remove the controversy of being of no essence to foster competition.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


13.1.2017

Lausunto sähköisestä ensitunnistamisesta

Pääviestit

 • Sähköisen ensitunnistamisen saatavuus on ensiarvoisen tärkeää markkinan avautumiselle.
 • Ehdotus vahvistaa ennen kaikkea käyttäjän oikeutta käyttää haluamaansa tunnistusvälinettä.
 • Hintasääntely on tässä vaiheessa perusteltu keino, koska ensitunnistamisen saatavuutta on pyritty edistämään vähemmän puuttuvilla keinoilla, jotka eivät ole kuitenkaan tuottaneet toivottua tulosta.
 • Määräaikaisuus on oikea ratkaisu ja määräaika, 5 vuotta, on valittu oikein, jotta markkina pääsee liikkeelle eikä sääntelyn jatkamiselle ole välttämättä tarvetta määräajan jälkeen.
 • FiCom kannattaa esityksen antamista ehdotetussa muodossa mahdollisimman nopeasti.

Sähköisen ensitunnistamisen merkitys

Vahvan sähköisen tunnistamisen markkinaa on pyritty kehittämään asteittaisin muutoksin jo usean vuoden ajan. Tällä hetkellä pankkitunnuksien markkinaosuus julkisiin palveluihin tapahtuneista tunnistamisista on 97 %. Kattava sähköinen ensitunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta käyttäjä voi ilman ylimääräistä vaivaa ottaa käyttöön parhaiten hänen tarpeitaan vastaavan tunnistamisvälineen. Kyse on ennen kaikkea käyttäjän oikeudesta.

Markkinalla haastajan asemassa olevien toimijoiden on käytännössä hyvin vaikeaa saada asiakkaita ilman kattavaa sähköistä ensitunnistamista. Sähköisellä ensitunnistamisella tunnistusvälineen rekisteröinti on mahdollista tehdä digitaaliseksi palveluksi. Vaihtoehtona on järjestää rekisteröinti toimijan asiakaspalvelupisteisiin, joka sitoo huomattavasti resursseja. FiComin edustamien operaattoreiden kannalta on hyvä, että mobiilivarmenteella voi ottaa käyttöön myös uusia vahvan tunnistamisen välineitä.

Toimiva sähköisen tunnistamisen markkina ja sen tuottamat edistykselliset tunnistamispalvelut ovat osaltaan keskeinen edellytys hallituksen kärkihankkeeksi otetun julkisten palvelujen digitalisoinnin onnistumisessa.

Hintasääntely perusteltu keino

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnosesityksessä esitetään sähköiselle ensitunnistamiselle 10 sentin enimmäishintaa. Esitysluonnoksen perusteluissa todetaan, että ensitunnistaminen vastaa teknisenä toimenpiteenä tunnistamistietojen välittämistä tunnistamispalveluntarjoajien luottamusverkostossa. FiCom yhtyy tähän näkemykseen. Perusteluissa kuvatulla tavalla ensitunnistamisen saatavuutta on pyritty kehittämään markkinoilla toimiviin palveluntarjoajiin vähemmän puuttuvilla keinoilla.

Sähköisen ensitunnistamisen kattava saatavuus on markkinoille tulijan sekä haastajan asemassa olevalle toimijalle ensiarvoisen tärkeää. Valittu hinta, 10 senttiä on tässä yhteydessä tasapainoinen ratkaisu. FiCom korostaa, että hintasääntely on poikkeuksellinen keino markkinan avaamiseksi. Tilanteessa, jossa muita keinoja on jo tuloksetta kokeiltu ja kun ensisijassa sääntelystä hyötyy vahvaa sähköistä tunnistamista käyttävä kuluttaja palveluiden lisääntyvän kilpailun muodossa, on hintasääntelylle vankka peruste. Tunnistuspalveluiden kiristyvä kilpailu hyödyttää olennaisesti myös tunnistamiseen luottavia digitaalisten palveluiden tarjoajia ja vahvan tunnistamisen nykyistä laajempi käyttäminen parantaa yleisesti sähköisen asioinnin turvallisuutta.

Määräaikaisuus oikea ratkaisu

Esitysluonnoksessa ehdotetaan hintakaton säätämistä määräajaksi, joka olisi voimassa viisi vuotta lain voimaantulosta. FiCom kannattaa lain säätämistä määräaikaisena. Ehdotettu viiden vuoden määräaika on sellainen, että markkina ehtii sen aikana vakiintua, jolloin hintakaton jatkamiselle määräajan jälkeen ei ole välttämättä tarvetta.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


30.12.2016

Lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamiseksi (jatkossa esitys). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • FiCom kannattaa esityksen ehdotuksia säädösten ja hallinnollisen taakan keventämisestä.
 • Esityksen muutokset eivät saa johtaa markkinoiden vääristymiseen ja markkinaehtoisen kysynnän heikkenemiseen.
 • Kuituyhteyksien tarjontaa voidaan monelta osin helpottaa paitsi keventämällä normeja myös lieventämällä tulkintoja.

Ehdotetut muutokset

Esityksen mukaan sen tavoitteena on helpottaa tuettujen laajakaistahankkeiden tukiehtoja ja siten lisätä teleyritysten kiinnostusta osallistua laajakaistahankkeisiin ja edistää laajakaistan saatavuutta Suomessa.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tuen myöntämistä ei tulevissa hankkeissa rajattaisi ainoastaan niille alueille, jossa asuu vähemmän kuin 5,4 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Edelleen esityksen mukaan hankkeiden tukikelpoista osaa laajennettaisiin pienentämällä tukikelpoisten kustannusten rajoittamista nykyisestä kahden kilometrin etäisyydestä 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että muiden laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomien lisätukien vastaanottamisen sallimista sekä mahdollisuutta maksaa valtion tuesta 50 prosenttia tukipäätöksen tekemisen jälkeen laajennettaisiin kaikkiin niihin vireillä oleviin hankkeisiin, joille Viestintävirasto ei vielä ole myöntänyt valtion tukea. Tukihakemus Viestintävirastolle on tehtävä viimeistään 30.6.2018.

Tuki ei saa vääristää markkinoita

FiCom pitää positiivisena sitä, että muutokset vähentävät sekä tuen hakijoiden että Viestintäviraston hallinnollista taakkaa, sillä myöntämisprosessi yksinkertaistuu muutoksen myötä. Ehdotetut muutokset myös edistävät digitalisaatiota, sillä ne lisäävät mahdollisuutta hyödyntää laajakaistatukea ja täten tekevät laajakaistarakentamisesta houkuttelevampaa.

FiCom kiinnittää kuitenkin huomioita siihen, että kriteeristö on varsin epäselvä sen suhteen, mihin tukea voi saada. Ongelmaksi voi muodostua tuen suhde kilpailuun ja markkinaehtoiseen rakentamiseen, joten esityksen mukaisia uusia tuettavia alueita tulee arvioida hyvin tarkasti laajakaistatukilain 8 §:n 4 momentin perusteella. Jos tukea tulisi saataville markkinaehtoisen rakentamisen piiriin kuuluville alueille, aiheuttaisi se väistämättä markkinavääristymän, koska tukiosuus on suhteellisesti melko suuri. Lisäksi tulee arvioitavaksi, hidastaako esitys markkinaehtoista tarjontaa tai jopa kysynnän kehittymistä. Laajakaistan toimeenpano-ohjelman keskeinen lähtökohta on markkinaehtoisuus, jota tulee edistää ja johon tulee kannustaa kaikin tavoin.

FiComin näkemyksen mukaan tukirahaa tulisi antaa vain passiiviseen kuituinfrastruktuuriin, ei aktiivilaitteisiin, joiden käyttöikä on lyhyt. Käytännössä tukirahan myöntäminen aktiivilaitteisiin on merkinnyt sitä, että useista verkoista on tullut suljettuja, missä on vain yksi palveluntarjoaja, eikä tuen ehtona olevia avoimuus- ja syrjimättömyysvelvoitteita ole kaikissa tapauksissa noudatettu.

Aktiivilaitteiden tuella on myös kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Saman verkon alueella toimivan kaupallisen tarjoajan mahdollisuus tarjota palveluja loppuasiakkaille itse investoimillaan laitteilla, jotka eivät ole tuen piirissä, on heikko.

Yhdenvertaisuus ei toteudu esityksessä jo toteutettujen hankkeiden osalta. Lisäksi vireillä olevien hankkeiden osalta tuen määrä riippuu siitä, onko Viestintävirasto tehnyt tukipäätöksen vai ei.

Kuituyhteyksien tarjoamisen helpottaminen

FiCom pitää hyvänä sitä, että kuituyhteyksien rakentamisen kannustimia kehitetään. Rakentamiskannustimia voitaisiin helpottaa myös lain tulkinnoilla sekä lain valvonnan tulkinnoilla. Esimerkiksi niin sanottujen mustien pisteiden (tukikelvottomat alueet) kriteereitä voisi arvioida uudelleen tilanteissa, joissa kuituverkko ei palvele kiinteän verkon tilaajayhteyksiä. Tällaisia ovat muuan muassa tukiasemien laitetilat.

Esityksellä on tarkoitus muuttaa lain alkuperäistä tarkoitusta harvaanasutuista kohteista. Samassa yhteydessä olisi hyvä pohtia tukikelpoisen kohteen laajentamista käyttäjän vakituisesta paikasta ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaan asuin- tai sijaintipaikkaan, markkinaehtoisuus huomioiden. Tämä lain soveltamisalan laajentaminen saattaisi olla yksi lisäkannustin lisäämään tarjontaa ja kysyntää.

Lisäksi tulisi ottaa harkittavaksi myös muita kuituyhteyksien edistämiskeinoja, kuten matala-asennuksen sallimista taajamissa (pois lukien keskusta-alueet), palveluseteliä ja muita vastaavia keinoja.

Tämä aihe liittyy

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

8.12.2016

Lausunto EU:n lähetystoiminnan asetuksesta

(U 61/2016 vp)

Pääviestit

 • Asetusehdotus on askel oikeaan suuntaan. Alkuperämaaperiaatteen laaja soveltaminen on toimiva ja markkinoille sopiva keino edistää sisältöjen saatavuutta ja kilpailua sisämarkkinoilla.
 • Suoran sopimisen ensisijaisuuden artiklan 4 mekanismi on erittäin tärkeä asetuksessa. Sääntelyn tulee tukea aina suoraa sopimista kun se on mahdollista.
 • Asetuksessa ehdotettu satelliitti- ja kaapelidirektiivin oikeuksien selvittämismekanismi laajentaminen IPTV-lähetyksiin ei ole merkittävä muutos Suomen markkinalla.
 • U-kirjeessä ehdotettu valtioneuvoston kanta on kannatettava.

Alkuperämaaperiaatteen edistäminen

FiCom kannattaa alkuperämaaperiaatteen laajentamista TV-yhtiöiden lisäpalveluihin. On tärkeää, että lisäpalveluita ei tulkita liian suppeasti ja esimerkiksi lineaarisessa lähetyksessä tehty viittaus yhtiön videokirjastossa saatavilla olevaan sisältöön tulisi olla artiklan 1 a) kohdassa tarkoitetulla tavalla liitännäinen lineaariseen lähetykseen.

FiComin näkemyksen mukaan eurooppalaista sisältömarkkinaa olisi edistänyt paremmin asetuksen valmistelussa selvitetty vaihtoehto, jossa alkuperämaaperiaatetta olisi ryhdytty soveltamaan kattavasti kaikessa sisältöjen tarjoamisessa, sisältäen myös välittämisen avoimessa internetissä (over-the-top, OTT).

Suoran sopimisen ensisijaisuus

Edelleenlähettämisen määrittelyyn tulee kytkeä asetuksen ehdotettu 4 ja satelliitti- ja kaapelidirektiivin 10 säädetty suoran sopimisen ensisijaisuus. Edelleenlähettäminen ja siihen liittyvä oikeuksien selvitysmekanismi väistyvät jos oikeudet on selvitetty jo suorin sopimuksin. Tämä on satelliitti- ja kaapelidirektiivin kulmakivi ja periaatteesta on pidettävä kiinni myös käsillä olevassa asetuksessa.

Suora sopiminen on FiComin käsityksen mukaan tällä hetkellä markkinoilla pääsääntö ja vain verrattain pienessä osassa kanavia oikeudet hankitaan Suomessa tekijänoikeuslain 25 h § tarkoitetussa menettelyssä.

Oikeuksien selvittämismekanismin laajennus lisäpalveluihin

Mediakäyttäytymisen muuttuessa katsojien odotukset ja televisiokanavan käsitteet muuttuvat nopeasti. Jotta katsojien odotuksiin voitaisiin vastata, olisi perusteltua laajentaa asetuksen 3 artiklan oikeuksien selvitysmekanismi kattamaan myös 1 artiklan a) kohdassa tarkoitetut lisäpalvelut.

Tällöin lineaarista kanavaa paikallisesti jakeleva toimija voisi hankkia myös kanavan catch-up oikeudet yhdeltä luukulta. Tällöin oikeuksien pitäisi kattaa yleisön saataviin saattamisen lisäksi myös palvelun tarjoamisen edellyttämä kappaleen valmistaminen. Lisäksi vastaava muutos pitäisi tehdä 4 artiklaan, jotta suoran sopimisen ensisijaisuus myös tältä osin olisi selvää.

Ehdotettu Suomen kanta

FiCom pitää ehdotettua Suomen kantaa tasapainoisena, joskin ehdotettua laajemmalla alkuperämaaperiaatteen soveltamisella eurooppalainen AV-markkina olisi kehittynyt nopeammin lisääntyvän kilpailun myötä.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


8.12.2016

Lausunto EU:n tekijänoikeusdirektiivistä

(U 63/2016 vp)

Pääviestit

 • Direktiivillä pyritään kääntämään tekijänoikeuksien tasapainoa lyhytnäköisellä tavalla.
 • Digitaalista markkinaa kehittävät ehdotukset - teosten saatavuus ja datanlouhinta - ovat vaikutuksiltaan vaatimattomia.
 • 13 artiklassa ehdotettu alustojen vastuun lisääminen on hyvin ongelmallinen artiklan muotoilun, käytännön soveltamisen ja EU:n sääntelyn yhtenäisyyden kannalta.
 • Tekijänoikeussääntelyn lisääminen lehtien kustantajien osalta ei ole välttämättä oikea tapa sopeuttaa sääntelyä digitaalisen ajan muuttuvaan ympäristöön.
 • U-kirjeessä ehdotusten vaikutukset on arvioitu hyvin.
 • Ehdotettu Suomen kanta on kannatettava.

Digitaalisen markkinan edistäminen

Direktiiviehdotuksen digitaalista markkinaa edistävät ehdotukset ovat lähinnä tekstin ja datanlouhinnan salliva 3 artikla ja AV-teosten saatavuutta tilausvideopalveluissa edistävä 10 artikla.

Datanlouhintaa edistävä artikla on soveltamisalaltaan tarpeettoman rajoittunut, kun sitä ei sovelleta kaupallisiin palveluihin. Datan louhinnasta saatava data-aineisto on omiaan edistämään teosten löydettävyyttä ja tätä kautta niiden käyttöä. Jos EU:ssa omaksutaan ehdotettu, hyvin rajoitettu soveltamisala, on tarjolla vaara, että USA:n Fair Use -käytäntö antaa sikäläisille yrityksille merkittävän kilpailuedun. Lisäksi datanlouhinnan rajoittunut soveltamisala on ristiriidassa komission muiden datatalouden aloitteiden kanssa, kuten Free Flow of Data - aloitteen kanssa.

AV-teosten saatavuutta edistävä 10 artikla velvoittaisi jäsenvaltioita luomaan kansallisella tasolla uutta hallintoa ja raportointia komissiolle, jotka osaltaan kuluttavat niitä resursseja, joita voitaisiin käyttää käytännön toimenpiteisiin teosten saatavuuden edistämiseksi. Lisäksi ehdotetun artiklan suhde esimerkiksi yhteishallintodirektiivin 35 artiklaan jää epäselväksi. Artikla on sisällöltään niin vaatimaton, että se tulisi turhana poistaa esityksestä.

Lehtikustantajien lähioikeus

FiCom ei ole vakuuttunut siitä, että 11 artiklassa ehdotettu lehtikustantajien lähioikeus on oikea tapa edistää laadukkaan ja moniarvoisen median digitalisoitumista. FiComin käsityksen mukaan kustantajilla on jo oikeuksien siirtojen perusteella tekijänoikeuksien kannalta sellainen asema, joka antaa mahdollisuuden neuvotella tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen käytöstä kolmansien osapuolien kanssa.

Välittäjän vastuu

Ehdotetun 13 artiklan mukaan tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä palveluiden käyttäjiensä verkkoon lataamia teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin, olisi ryhdyttävä monitoroimaan sisältöä estääkseen sellaisten teosten ja muun aineiston saannin, jotka oikeudenhaltijat ovat yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa nimenneet. Artiklassa käytetty muotoilu on hyvin epämääräistä ja artiklassa on useita seikkoja, jotka jäävät hyvin tulkinnanvaraisiksi, kuten suuri määrä teoksia. Riittääkö, että palvelussa on tarjolla hyvin suuri määrä teoksia, mutta vain pieni määrä käyttäjiä. Onko sillä merkitystä, että ovatko teokset palvelussa lisenssien nojalla tai suoraan oikeudenhaltijoiden sinne tallentamina?

Onko kyse vastuusäännöksestä vai yleisön saataville saattamisesta?

Ehdotettu artikla ei johdantokappale 38 kanssa yhdessä luettunakaan anna selvyyttä siihen, onko kyseessä muutos sähkökauppadirektiivin 14 artiklan vastuusääntelyyn vai onko tarkoitus säätää uudella tavalla tekijänoikeusdirektiivin 3 artiklassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä. Ilmeisesti tarkoitus on soveltaa artiklaa hosting-toimijoihin, joihin ei sovelleta sähkökauppadirektiivin 14 artiklassa tarkoitettua vastuuvapautta. Selvää on ainakin se, että toimija, joka ottaa käyttöön ehdotetussa artiklassa tarkoitettuja sisältöjen tunnistamis- ja suodatusmenettelyjä, ei enää täytä sähkökauppadirektiivin 14 artiklan mukaisia edellytyksiä vastuuvapaudelle. Missään tapauksessa hosting-toimintaa ei voida eikä tule pitää tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitettuna yleisön saataviin saattamisena.

Sähkökauppadirektiivissä tarkoitettujen välittäjien ja hosting-palveluntarjoajien vastuuseen, joka perustuu selkeään sääntelyyn ja sen tulkinnassa muotoutuneeseen oikeuskäytäntöön ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia epämääräisesti muotoilluilla säännöksillä. Ehdotetun säännöksen muotoilussa näkyy kyllä poliittinen tavoite, mutta myös se, että yhden elinkeinotoiminnan alan ongelmaan on haluttu keksiä ratkaisu, joka pyritään laajentamaan yleiseksi säännökseksi.

Yhteensopivuus muun EU-sääntelyn kanssa

Ehdotettu säännös ei muodosta toimivaa kokonaisuutta voimassa olevan EU:n tekijänoikeussääntelyn eikä välittäjän vastuun sääntelyn ja näihin liittyvän EUT:n oikeuskäytännön kanssa. Lisäksi välittäjille tai hosting-palvelun tarjoajille asetettava monitorointivelvoite on hyvin ongelmallinen EU:n perusoikeuskirjassa turvattujen yksityiselämän ja henkilötietojen sekä sananvapauden suojan kannalta. EU:n tuomioistuin on katsonut tapauksissa Scarlet v. Sabam ja Sabam v. Netlog, että EU:n perusoikeuskirjan 8 ja 11 artiklat kieltävät yleiset monitorointivelvoitteet, mihin ehdotettu 13 artikla käytännössä johtaisi.

Ennakoidut vaikutukset

Huonosti valmisteltu interventio eurooppalaisen välittäjän vastuun ja tekijänoikeuden rajapintaan uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta, joka on omansa jarruttamaan eurooppalaisten internet-palvelujen kehittymistä ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten mahdollisuutta hyötyä digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Vaikutusten arvio

FiCom on samaa mieltä valtioneuvoston kanssa direktiiviehdotuksen vaikutusten arviosta. Vaikutukset ovat joko kokonaan analysoimatta tai osin jopa kielteisiä. Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajille ehdotettu monitorointivelvoite ei ole yhteensopiva sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin vastuuvapaussääntelyn kanssa.

Ehdotettu Suomen kanta

FiCom kannattaa U-kirjeessä ehdotettua Suomen kantaa. EU:n tekijänoikeussääntelyssä pitää pyrkiä yleiseen, toimivia markkinarakenteita luovaan sääntelyyn, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon eri osapuolten intressit. Sääntelyä ei tule laatia tietyn tekniikan tai toimintatavan erityistarpeisiin, koska liian yksityiskohtainen sääntely muodostuu ongelmaksi tekniikan ja liiketoimintamallien kehittyessä.

On tärkeää huolehtia siitä, että rajoitussäännökset mahdollistavat uusien toimintatapojen, kuten datan louhinnan kehittelyn myös liiketoiminnan tarpeisiin. Erityisen tärkeää on pitää kiinni sähköisen kaupankäynnin direktiivissä vahvistetusta tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien vastuuvapaudesta, joka on ollut Eurooppalaisen ICT-alan kehityksen oikeudellinen perusta. Jos tämä perusta rapautuu, eurooppalaisen ICT-alan kyky vastata kansainväliseen kilpailuun heikentyy olennaisesti.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


7.12.2016

Lausunto HE-luonnokseen postilain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi (jatkossa esitysluonnos). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • Esitysluonnoksen tarkoitus ja tavoitteet ja osa esityksistä ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia. Kuitenkin ehdotukset jäävät monelta osin keskeneräisiksi ja siksi tavoitteet jäävät toteutumatta, koska ne lisäävät sääntelyä, hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Ehdotukset eivät myöskään kaikilta osin ole tasapuolisia eivätkä riittävän rohkeita ja tulevaisuuteen katsovia.
 • Hyvää ehdotuksessa on muun muassa se, että yleispalveluun kuuluvien kirjeiden jakelutiheyttä ja kulkunopeutta voidaan keventää tietyillä edellytyksillä sekä mahdollisuus sähköisten jakelukanavien hyödyntämiseen. Postin yleispalveluvelvoitteitta ei tulisi kytkeä postilain soveltamisalaan kuulumattoman sanomalehtijakelun kanssa. Esitysluonnoksesta syntyy mielikuva, että kyse on sanomalehtien jakelua koskevasta laista, jota Posti velvoitetaan toteuttamaan.
 • Digitaalisten sisältöjen tietojärjestelmää koskeva tarjoamisvelvollisuus tulisi poistaa jatkovalmistelusta. Koska Postilla ei ole velvoitetta vastaavaa järjestelmää, olisi sen tarjoamisvelvoite vastoin kilpailuneutraliteettia ja toimivia markkinoita.
 • Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden hintojen kohtuullisen liikevoiton salliminen on kannatettavaa.
 • Osoiterekisteritietoja tulisi voida luovuttaa vähintään kustannussuuntautuneella hinnoittelulla. Esitetty irrottamiskustannusmekanismi on uutta ja turhaa sääntelyä, eikä se ole tasapuolinen eikä kannustava.
 • Kerrostalojen lokerikkojakelun tulisi olla pääsääntö uusissa rakennuksissa ja siirtymäajan kuluttua myös vanhoissa.

Esitysluonnoksen tarkoitus ja tavoitteet jäävät osittain keskeneräisiksi

Esitysluonnoksen mukaan se edistää hallitusohjelman tavoitetta digitalisaatiosta ja normien purkamisesta. Esitysluonnoksen tarkoituksena on valmistella sääntelyä, joka synnyttää mahdollisuuden tuottaa palveluja erilaisilla tavoilla. Tavoitteena todetaan olevan se, että uudistus mahdollistaisi postiyritysten kannattavan liiketoiminnan muuttuvassa ympäristössä.

FiCom pitää esitysluonnoksen tarkoitusta ja tavoitetta kannatettavina. Tarkoituksen tulisi kuitenkin olla tasapuolinen kaikille toimijoille, eikä sitä tulisi toteuttaa yhden toimijan kustannuksella. Muutoin vaarana on se, että mainittu tavoite jää toteutumatta. Esitysluonnoksessa tunnustetaan postitoimialan ympäristön muutos, mutta se kaipaisi monessa suhteessa vanhojen toimintatapojen rohkeampaa haastamista liikennekaaren tavoin. Nyt ehdotettu postilainsäädännön muuttaminen ei riittävästi tue hallitusohjelman mukaista digitalisaation edistämistä.

Esitysluonnoksessa olisi pitänyt arvioida huomattavasti merkittävämmällä painoarvolla muiden postin lähettäjäasiakkaiden kuin lehtikustantajien asiakastarpeet ja niiden vaikutus esitykseen. Jos Posti ei kykene tulevaisuudessa riittävästi parantamaan tuottavuuttaan laskevissa jakeluvolyymeissa, tarkoittaa se merkittävää kustannusten kasvua, mikä osaltaan entisestään heikentää fyysisen viestinnän kilpailukykyä.

Yleispalveluun kuuluva jakelu

FiCom pitää positiivisena sitä, että yleispalveluun kuuluvien kirjeiden jakelutiheyttä ja kulkunopeutta voidaan keventää tietyillä edellytyksillä. Yleispalvelukirjevolyymien laskiessa ja viranomaispostin siirtyessä vuonna 2018 sähköiseen jakeluun on selvää, että lainsäädännön tulee katsoa vahvasti tulevaisuuteen sekä tukea ja kannustaa toimialaa tässä murroksessa. Sääntelyn keventäminen on avainasemassa yleispalvelun kustannustehokkaassa turvaamisessa.

Esitysluonnoksen 17.1 §:ssä ehdotetaan, että yleispalvelun kirjelähetyksiä keräiltäessä ja jaettaessa huomioidaan postilain laatustandardi ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen. FiCom pitää muutosehdotusta positiivisena ja kannatettava, koska muutos mahdollistaisi erilaisten sähköisten jakelukanavien hyödyntämisen yleispalvelukirjeiden jakelussa.

Yleispalvelukirjeiden jakelun ja keräämisen sitominen sanomalehtiin ja niiden varhaisjakeluverkkoon aiheuttaa monessa suhteessa epäselvyyttä ja kysymyksiä erityisesti postin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Sanomalehdet eivät kuulu postilain soveltamisalan piiriin, joten esimerkiksi niiden jakelualueiden kytkeminen postin yleispalveluun on erityisen hämmentävää. Esitysluonnoksesta syntyy sellainen käsitys, että yhden - postilain soveltamisalaan kuulumattoman -tuotteen takia ja tarpeisiin, tulisi muokata digitalisaatiota hyödyntävää ja kustannustehokasta kokonaisvaltaista prosessia.

Lainsäädännöllisesti selkein, hallinnollisesti kevein, toiminnallisesti laadukkain ja tehokkain tapa olisi luoda yhtenäinen kolmeen arkipäivään ja postinumeroalueisiin perustuva, tulevaisuuteen suuntautuva jakelumenetelmä. Tämä loisi ennakoitavuutta yleispalvelulle sekä turvaisi sen laadukkaan ja kustannustehokkaan jatkumisen.

Yleispalvelun tarjoajalle ehdotettu jakelun kilpailutusvelvollisuus niillä alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelua on niin ikään hämmentävä. Suomessa on voimassa yleinen hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki, joten erityissääntelyyn lisättäväksi ehdotettu hankintamenettelyvelvoite kilpailulla markkinalla voidaan perustellusti kyseenalaistaa. Ehdotus muodostaa uutta, velvoittavaa normistoa, joka vaikuttaa ilmeisen kustannustehottomalta ja lisää kohtuuttomasti uutta hallinnollista taakkaa. Ehdotettu sääntely toimii vastoin esitysluonnoksen tarkoitusta ja tavoitetta. Ensisijaisesti ehdotus tulisi poistaa asian jatkovalmistelussa. Toissijaisesti kilpailutuksen tulisi olla vapaaehtoista ja sääntelyn tulisi tarvittaessa ainoastaan mahdollistaa kilpailutus ja koskea vain yleispalvelukirjeitä koskevia tuotteita. Kaikkien muiden tuotteiden jakelu tulee voida sopia kaupallisesti ja tasapuolisesti kuten muut postiyritykset. Muutoin ehdotus vääristäisi kilpailua.

Jakelua koskevista ehdotuksista nousee monin paikoin esille kysymys siitä, onko kyse postilaista vai sanomalehtien jakelua koskevasta lakiehdotuksesta.

Digitaalisen sisällön tietojärjestelmän tarjoamisvelvollisuus

Liikennekaaressa ehdotetaan, että sen soveltamisalaan kuuluvat tahot avaavat rajapinnat MaaS-palvelujen saavuttamiseksi. Postilaki koskevassa esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleispalveluntarjoaja velvoitetaan ylläpitämään ja tarjoamaan tietojärjestelmää, jota hyödyntämällä eri toimijat voivat tarjota ja jaella digitaalista sisältöä seitsemänä päivänä viikossa. Postilla ei tällä hetkellä ole kaikenlaisille digitaalisille sisällöille valmista ja toimivaa julkaisujärjestelmää. Jos ehdotuksella tavoitellaan liikennekaaren mukaisia ratkaisuja, ehdotus poikkeaa monelta osin liikennekaaren esityksestä. Tältä osin ehdotus tulisi valmistella uudelleen ja siten, ettei Postille tule luoda omanlaisia ja uusia velvoitteita.

FiCom vastustaa ehdotusta. Ehdotus olisi vastoin kilpailuneutraliteettia, sillä markkinoilla on lukuisia kaupallisia digitaalisia jakelujärjestelmiä. Lisäksi ehdotettu sääntely on tarpeetonta lisäsääntelyä ja luo hallinnollista taakkaa sekä aiheuttaa Postille merkittäviä tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannuksia. Sääntely ei ole myöskään tasapuolista ja Posti käytännössä subventoisi muita toimijoita ja jopa kilpailijoitaan, eikä se luo Postille lainkaan kannustimia tarjota kyseistä ratkaisua. Tämä käy ilmi muun muassa siinä, että Postin tarjoamaa rajapintaa muiden toimijoiden ei ole pakko ottaa käyttöön. Lisäksi rajapinta ei tarjoa Postille fyysiselle jakelulle vaihtoehtoehtoista jakelutapaa.

Yleispalvelun hinnoittelu

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden hinnat saavat sisältää kohtuullisen liikevoiton tiettyjen laissa määriteltyjen kriteereiden täyttyessä. Kohtuulliseksi liikevoitoksi esitetään 10 prosenttia. Ehdotusta voidaan pitää tervetulleena, koska se loisi oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta ja poistaisi voimassa olevan lain mukaiset tulkintaerimielisyydet.

Osoiterekisterin hinnoittelu

FiCom oudoksuu uuden kustannusmekanismin eli irrottamiskustannuksen luomista. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Postin tulisi luovuttaa osoiterekisteristä koskevat tiedot irrottamiskustannuksin. Ehdotus poikkeaa esimerkiksi tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesta käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden hinnoittelusta ja viranomaiskorvauksista.

Kustannusvastaavuuden puuttuminen ja kilpailijoiden subventoiminen ei ole oikeudenmukaista, tasapuolista ja kannustavaa lainsäädäntöä. Ehdotusta tulisi jatkovalmistelussa tältä osin muuttaa sallimalla tietojen luovutuksesta vähintään kustannusvastaava hinta.

Lokerikkojakelu ja toimipisteet

Kerrostalojen lokerikkojakelun mahdollistaminen on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Lokerikkojakelun tulisi olla ensisijaista uusissa rakennuksissa ja siirtymäajan kuluessa myös vanhoissa rakennuksissa. Lokerikkojakelu tehostaa Postin toimintaa ja parantaa sen jakelijoiden työturvallisuutta.

Lakitasoiseen toimipaikkasääntelyyn ei esitysluonnoksessa esitetä muutoksia. FiCom esittää, että esityksen jatkovalmistelussa kevennettäisiin toimipisteverkkoa koskevaa sääntelyä vastamaan paremmin asiakkaiden olemassa olevia ja tulevia tarpeita ja jossa tältäkin osin huomioitaisiin markkinoiden muutos myös tulevaisuudessa. Samanaikaisesti tulisi keventää asiaa koskevan asetuksen velvoitteita, jotka aikanaan säädettiin aivan toisenlaiseen markkinatilanteeseen.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

1.11.2016

Kommentit kuluttajansuojasääntelyn keventämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta koskien viestintäpalveluihin sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön keventämistä. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet luoda palveluja ovat rajattomat ja digitaalisen tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Samoin on mahdotonta tunnistaa ennalta kaikkia mahdollisesti eteen tulevia ongelmia ja tehdä niitä ajatellen toimivaa sääntelyä jo nyt. Näin ollen sääntelyn ja hallinnon tulee olla ensisijaisesti mahdollistajia. Sääntelyä ja hallinnon ohjausta tulee kohdistaa vain sinne, missä se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.
 • Sääntelyn keventäminen on perusteltua ja kannatettavaa, koska se tehostaa toimintaa, luo edellytyksiä digitalisaatiolle, uusille liiketoimintamalleille sekä edesauttavat tuottavuuden kasvua.
 • FiCom pitää hyvänä sitä, että tähän kilpailtuun ja markkinaehtoiseen toimialaan kohdistuvaa raskasta ja seikkaperäistä erityissääntelyä on tarkoitus purkaa.
 • Jatkovalmistelussa tulisi harkita, mistä asioista voisi sopia sopimuksessa ja mistä tulisi säätää lailla, sillä seikkaperäinen sääntely kahlitsee sopimusvapauden periaatetta. Viestintäpalveluja koskevat yleiset sopimusehdot on neuvoteltu yhteistyössä Kuluttaja- ja kilpailuviraston ja Viestintäviraston edustajien kanssa, joten kuluttajien oikeudet ovat sopimuksissa korkealla tasolla.
 • FiCom painottaa erikseen soveltamisalan rajaamista vain kuluttajiin (106 §), sopimuksen muuttamismahdollisuutta olosuhteiden muuttuessa (114 §) ja kuluttajan irtisanomisoikeuden rajoittamista sopimusehtojen muuttuessa teleyrityksestä riippumattomasta syystä.

Sääntelyn tulee olla mahdollistaja

Sipilän hallitusohjelman yhtenä painopisteenä on digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. FiCom suhtautuu arviomuistion näkemyksiin ja ehdotuksiin lähtökohtaisesti positiivisesti, koska siinä pyritään toteuttamaan hallitusohjelman tavoitetta normien purkamisesta. Viestintämarkkinasektori on markkinaehtoisesti toimiva, kilpailtu, laadukas palveluitaan ja kattava verkoiltaan ja käyttäjälle edullinen. Kuitenkin siihen kohdistetaan edelleen merkittävässä määrin hyvin raskasta ja seikkaperäistä sääntelyä.

Digitalisaatiota ei edistetä menneisyyden metodeilla. Asian jatkovalmistelussa tulisi rohkeasti esittää sääntelyn lisäkeventämistä siitä lähtökohdasta, että sääntely ja hallinto toimivat mahdollistajana ja vain välttämättömistä asioista säädetään normeilla. Tämä lähestymistapa mahdollistaa innovaatioiden ja kokeilukulttuurin edistämisen, mikä myös osaltaan aikaansaa hyötyjä ja luo edellytyksiä uusille liiketoimintamalleille, tuottavuuden kasvulle ja tehokkuudelle.

Arviomuistiossa on monessa kohtaa todettu, että kuluttajasuojalaissa (KSL) ei ole lainkaan säännöksiä eri palvelualojen kuten viestintäpalvelujen ongelmatilanteisiin. Kuitenkin arviomuistion mukaan KSL:n säännöksiä sovelletaan palvelusopimuksiin, joihin ne eivät nimenomaisesti sovellu. FiComin käsityksen mukaan oikeuskäytännössä KSL:n säännöksiä sovelletaan itsenäisesti myös viestintäpalveluihin erityissääntelystä riippumatta. Lisäksi tulee huomioida, että yleiset sopimusehdot takaavat korkean kuluttajansuojan esimerkiksi virhe- ja viivästystilanteissa. Viestintäpalveluiden kuluttajasuojan tarvetta arvioitaessa tulisi aidosti pohtia erityissääntelyn tarvetta suhteessa yleissääntelyyn ja sopimuksiin.

Yksityiskohtaisia huomioita

FiCom uudistaa aiemmin liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamissaan lausumissa olevat ehdotuksensa ja erityisesti 5.4.2016 päivätyn muistion näkemykset. Nostamme tässä yhteydessä esille vielä mainitussa muistiossakin esitetyt seuraavat muutosehdotukset:

106 § Soveltamisala ja säännösten pakottavuus

Arviomuistiossa painotetaan kuluttajan oikeuksia, joten FiCom uudistaa käyttäjien oikeuksia koskevan soveltamisalaa (106 §) koskevan näkemyksensä, että sen tulisi koskea vain kuluttajia. Myös yleiset sopimusehdot koskevat vain kuluttajia.

114 § Sopimuksen muuttaminen (lisätään 1 mom. uusi 3 kohta)

Teleyritys saa muuttaa toistaiseksi voimassa olevan viestintäpalvelusopimuksen mukaisia maksuja ja muita sopimusehtoja kuluttajan vahingoksi vain:

3) muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muuttuessa (lisäys).

Sääntelyn tulee mahdollistaa mainitulla perusteella tehtävät muutokset. Markkinoilla saattaa tapahtua hyvinkin nopeita ja merkityksellisiä muutoksia, joten säännöksen palauttamista lähestulkoon viestintämarkkinalain säännöksen mukaiseen muotoon pidetään entistä tärkeämpänä. Ero aiempaan säännökseen on se, että olosuhteiden ei olisi tullut jo muuttua. Oikeuskäytännössä säännös on osoittanut tarpeellisuuteensa tilanteissa, joissa olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti sopimuksen tekemisen jälkeen. Vastaava säännös on myös uudistetussa sähkömarkkinalaissa (93 §), ja eri inframuodoilla tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaiset oikeudet.

116 § Sopimuksen irtisanominen (muutetaan)

Tilaaja voi irtisanoa viestintäpalvelusopimuksen suullisesti tai kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus, milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa viestintäpalvelusopimus heti päättyväksi, jos teleyritys ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja tilaajan vahingoksi. Jos sopimusehtojen muutos johtuu vero(poistetaan)lainsäädännön muutoksista tai viranomaisen päätöksestä (lisäys), tilaajalla ei ole oikeutta irtisanoa määräaikaista viestintäpalvelusopimusta.

Perustelut: Teleyrityksestä riippumaton syy tulee olla oikeusperuste muuttaa sopimusehtoja ilman, että siitä seuraa kuluttajalle oikeutta irtisanoa sopimus.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

27.10.2016

Lausunto hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 220/2016 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta lausuntoa hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä sen sääntelykehykseen liittyvistä olennaisimmista asetuksista. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että rakentamisen energiatehokkuuden olennaiset tekniset vaatimukset tulisivat uusien rakennusten osalta sisältämään vaatimuksen lähes nollaenergiarakennuksista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän olisi jatkossa huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla lähes nollaenergiarakennukseksi.

FiComin keskeiset viestit

 • Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat digitalisaation ja sähköisen viestinnän perusta.
 • Yksi rakennuksen käyttötarkoitus on myös sähköisen viestinnän mahdollistaminen. Valtaosa tietoliikenteen käytöstä tapahtuu sisätiloissa.
 • Energiatehokas rakentaminen ei saa muodostua esteeksi matkaviestinyhteyksien toimivuudelle.
 • Asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi sisätilakuuluvuus tulisi huomioida lain pykälässä ja ympäristöministeriön asetuksessa. Esityksessä oleva kirjaus ei ole riittävä.
 • FiCom esittää lakiin kirjattavaksi säännöstä sisätilakuuluvuuden varmistamisesta.
 • FiComin sääntelyä koskevat ehdotukset luovat rakennusteollisuudelle mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja työllisyydelle.

Sisätilakuuluvuus tulee taata myös jatkossa

Ilmasto- ja energiapolitiikka edellyttää myös energiatehokkaita rakennuksia. Uusista vaatimuksista huolimatta suunnittelussa ja rakentamisessa tulee myös jatkossa huomioida rakennuksen käyttötarkoitus. Nyt ja tulevaisuudessa rakennuksissa tulee huomioida toimivat tietoliikenneyhteydet, joiden yhteiskunnallinen merkitys kaikille toimijoille, niin viranomaisille, yrityksille, kolmannelle sektorille kuin kuluttajille, on tärkeä.

Valtaosa tietoliikenteen käytöstä tapahtuu sisätiloissa, joten matkaviestin- ja mobiililaajakaistaverkkoja pitää pystyä käyttämään paikasta riippumatta myös rakennusten sisällä. Matkaviestinyhteyksien sisätilakuuluvuus tulisi huomioida laissa sen varmistamiseksi, ettei EU:n energiatehokkuussääntelyn kansallinen täytäntöönpano kavenna mahdollisuuksia rakentaa rakennuksia, joissa yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltava jatkossa yhä merkittävämpi viestintäyhteyksien sisätilakuuluvuus on kunnossa.

Langaton mobiilitiedonsiirto on kehittynyt viime vuosina tarjoamaan erittäin nopeita tietoliikenneyhteyksiä kuluttajille ja yrityskäyttöön. Tulevien viidennen sukupolven 5G-matkaviestinverkkojen tarkoitus on mahdollistaa jopa gigabitin yhteydet langattomasti. Tämä ylittää EU:n Digitaalisen agendan ja kotimaisen Laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteet. Näiden langattomien tietoliikenneyhteyksien mahdollistamiseksi on kuitenkin varmistettava, että rakennuksen ulkovaippa ei estä radiotaajuussignaalin käyttämistä tiedonsiirtoon.

Ehdotus kirjaukseksi lakiin ja asetukseen

Esityksen yhteiskunnallisessa vaikutuksia koskevassa kohdassa 3.4 (s. 26) todetaan, että

"Erikseen on tunnistettu, että nykyisilläkin rakentamistavoilla ja energiatehokkuusvaatimuksilla on voinut olla merkittävä heikentävä vaikutus matkaviestinverkkojen kuuluvuuteen sisätiloissa. Rakennuksen suunnittelussa voidaan kiinnittää huomiota myös matkaviestinverkkojen kuuluvuuteen sisätiloissa. Asiaa koskevia suosituksia on annettu ohjeissa ja oppaissa"

FiCom pitää positiivisena, että esitysluonnoksessa matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuteen on kiinnitetty huomiota, mutta esitys ei huomioi riittävällä tavalla sen horisontaalisia vaikutuksia. FiCom katsoo, että suunnittelua koskeva ehdollinen maininta ja viittaus ohjeeseen ja oppaaseen ei ole riittävällä tasolla sisätilakuuluvuuden huomioimiseksi rakentamisessa, vaan asian yhteiskunnallisesta merkittävyydestä johtuen se tulisi nostaa normitasolle. Energiatehokkuuden ei tule olla sellainen tekijä, joka estää rakennuksen käyttötarkoituksen vastaisesti langattomien viestintäyhteyksien käyttämisen sisätiloissa.

Asian yhteiskunnallisesta merkityksellisyydestä johtuen, lain säännöksestä (117 g § energiatehokkuus) ja sen perusteluista tulisi ilmetä sekä uuden rakennuksen että rakennuksen korjaus- ja muutostyön yhteydessä matkaviestinyhteyksien sisätilakuuluvuuden varmistaminen. Tämä lisäys voitaisiin tehdä esimerkiksi ympäristöministeriön delegointisäännökseen (3 momenttiin), johon kirjattaisiin oma kohtansa 8)

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

---------------------

7) matkaviestinyhteyksien sisätilakuuluvuuden tarkoituksenmukaisesta varmistamisesta(uusi).


Lisäksi FiCom ehdottaa, että valiokunta lausuisi sisätilakuuluvuuden huomioimisesta myös Ympäristöministeriön asetuksessa tai ottaisi muulla tavoin kantaa alla olevaan ehdotukseen.

Ympäristöministeriön asetuksen 25 §:n voisi kirjata seuraavan lisäyksen

Ympäristöministeriön asetus
uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

---------------------
25 §
Rakennuksen vaipan lämpöhäviö

Rakennuksen vaipan lämpöhäviö lasketaan rakennuksen vaipan sisämitoilla. Laskennassa otetaan huomioon rakenteiden ja niiden liitosten kylmäsillat. Rakennuksen vaipan yksittäisiä kylmäsiltoja ei tarvitse ottaa huomioon. Rakennuksen vaippaan tehtyjen, sähköisen viestinnän radiotaajuisia signaaleita läpäisevien, vaipan pääasiallisesta rakenteesta poikkeavien rakenteiden aiheuttamia lämpöhäviöitä ei tarvitse ottaa huomioon, jos poikkeamien on tarkoitus mahdollistaa langattomien sähköisten viestimien toiminta rakennuksen sisällä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä koko sen elinkaaren ajan (lisäys).

Lämpöhäviön laskennassa otetaan huomioon maaperän ja ryömintätilan vaikutus lämpöhäviöön.
---------------------

Rakennusteollisuustuotteiden kehittely radiosignaaleja läpäiseväksi on vasta alkutekijöissään, joten ehdotettu lisäys tulisi mahdollistamaan innovatiivisen tuotekehityksen ja palvelutuotannon. Esimerkkeinä voidaan mainita ikkunoiden radiosignaaleja läpäisevä energiatehokas ikkunaratkaisu ja innovaatio mahdollistaa betonielementtien radiosignaalien läpäisy. Kun sääntelyesteet poistetaan, luodaan rakennusteollisuudelle uusien innovaatioiden ja työpaikkojen mahdollisuus.

Vaikutusten seuranta

FiCom ehdottaa, että valiokunta harkitsisi lausuman antamista, jossa sääntelyn vaikutuksia sisätilakuuluvuudelle seurataan tiiviisti ja mahdollisiin epäkohtiin reagoidaan viivytyksettä myös sääntelyä koskevin muutosehdotuksin. Lisäksi FiCom esittää valiokunnalle harkittavaksi, että Ympäristöministeriö antaisi valiokunnalle selvityksen sääntelyn vaikutuksista sisätilakuuluvuudelle esimerkiksi 31.12.2018 mennessä.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

27.10.2016

Kommentit hallituksen esityksestä liikennekaareksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 161/2016). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

 • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet tehdä palveluja ovat rajattomat, joten tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta.
 • Hyötyjen aikaansaaminen on kiinni innovaatioista. Parhaimmat innovaatiot syntyvät kilpailun ja kasvun hakemisen kautta.
 • Sääntelyn purkaminen, hallinnon keventäminen ja kilpailun avaaminen ovat kannatettavia, koska ne luovat edellytyksiä digitalisaatiolle, markkinaehtoiselle yrittäjyydelle ja uusille liiketoimintamalleille sekä edesauttavat tuottavuuden kasvua.
 • Sääntelyä ja hallinnon ohjausta tulee kohdistaa vain sinne, missä se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista esityksen tavoitteiden kannalta.
 • Suomen laadukas ja kattava viestintäinfrastruktuuri sekä saatavilla olevat edulliset viestintäpalvelut tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet liikennepalveluiden, niiden vaatimien järjestelmien ja MaaS-palveluiden tarjoamiselle ja kehittämiselle.
 • Esityksen tavoitteet hyödyttävät markkinoita ja palvelun käyttäjiä.
 • Käytössä olevat uudet ja tulevat maksutavat tulisi hyväksyä käteisen ja yleisempien maksukorttien ohella. FiCom ehdottaa tältä sääntömuutosta.

Sääntelyn purkaminen, hallinnon keventäminen ja kilpailun avaaminen ovat kannatettavia

Sipilän hallitusohjelman yhtenä painopisteenä on digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen. FiCom suhtautuu esitykseen hyvin positiivisesti, koska siinä konkreettisesti pyritään toteuttamaan mainittua hallitusohjelman tavoitetta.

FiCom on pannut tyytyväisenä merkille, että esityksessä lähdetään rohkeasti esittämään muutosta nykyhallinnon toimintamalliin ja -tapaan siten, että jatkossa hallinto toimii mahdollistajana ja vain välttämättömistä asioista säädetään normeilla. Tämä mahdollistaa paitsi yritystoiminnan helpottamisen mutta myös hallitusohjelman mukaisen kokeilukulttuurin edistämisen, mikä myös osaltaan luo edellytyksiä uusille liiketoimintamalleille.

Kilpailun avaaminen ja sääntelyn keventäminen liikenteessä ja tavaraliikenteessä ovat kannatettavia, koska ne ovat markkinoiden ja palveluiden kehittymisen kannalta ensiarvoisia. Analogiaa tähän on löydettävissä muun muassa telemarkkinoiden avaamisesta, jonka seurauksena Suomessa on yhdet maailman kattavimmista, laadukkaimmista ja edullisimmista viestintäpalveluista. Kilpaillut markkinat luovat toimijoille painetta investoida ja innovoida uusia tuotteita ja palveluita.

Esityksessä on hyvin perusteltu ja arvioitu sitä, miksi ehdotettu sääntelyn purkaminen ja kilpailun avaaminen ovat paras vaihtoehto sen sijaan, että ei tehtäisi lainkaan muutoksia tai tehtäisiin vain osittaismuutoksia.

Esityksen tavoitteet ja siihen pääsemiseksi esitetyt toimenpiteet hyödyntävät paitsi markkinoita, myös liikennepalveluja ostavia ja käyttäviä henkilöitä, yrityksiä ja julkista sektoria. Lisäksi uudet liiketoimintamahdollisuudet ja yritystoiminnan helpottaminen tarjoavat uusia työllistymismahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja ja edesauttavat tuottavuuden kasvua.

Tietojen avaaminen ja järjestelmien yhteentoimivuus

Digitalisaation hyödyntämisen yhtenä peruselementtinä voidaan pitää tiettyjen tietojen avaamista hyödynnettäväksi. Tämä mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntymisen ja vanhojen kehittämisen. Lähtökohtaisesti tietojen avaamisen tulee kohdistua vero- tai muutoin julkisin varoin tuotettuihin tai julkisesti hankittuihin tietoihin.

Yksityissektorin ja erityisesti yksittäisen yrityksen markkinaehtoisesti keräämien tietojen avaamisvelvoitteeseen tulee suhtautua pidättyvästi, ainakin siltä osin kuin tiedot koskevat liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Tältä osin esityksessä onkin nimenomaisesti todettu lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta koskevan III osan 2 luvun 2 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa, että säännöksessä ei edellytettäisi asiakastiedon siirtämistä eikä liikesalaisuuksien piiriin kuuluvien tietojen avaamista ja että asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti sen palveluntarjoajan hallussa, joka myy matkustajalle matkaketjun.

Teknologian kehittyminen ja avoimet rajapinnat mahdollistavat sen, että vastaisuudessa tuotettavat liikennepalvelut ja niihin liittyvät järjestelmät ovat yhteentoimivia. Viestintäpalveluissa tämä eri verkkojen ja palveluiden yhteentoimivuus on ollut jo pitkään arkipäivää. Uusista viestintämarkkinoiden ja muiden palvelutarjoajien muodostaman arvoverkon yhteentoimivista innovaatioista voidaan esimerkkeinä mainita mobiilivarmenne ja mobiilimaksu.

Suomessa on korkeatasoinen ja kattava viestintäverkkoinfrastruktuuri ja sen päällä toimivat IT-ratkaisut, jotka tarjoavat erinomaiset edellytykset liikennejärjestelmien ja -palveluiden yhteentoimivuudelle ja kehittämiselle esimerkiksi avointen rajapintojen kautta. Tältä osin esitys mahdollistaa digitalisaation tuomien etujen entistä paremman hyödyntämisen myös liikennepalveluissa.

Ehdotuksen III osan 2 luvun 2 §:n 7-kohdassa todetaan (maksutavoista todetaan lisäksi sivuilla 22, 82 ja 147), että

"matkustajalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla, jollei edellä tämän luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla ole selkeästi määritelty tiettyä maksutapaa, jonka matkustaja on tilauksen tai varauksen yhteydessä hyväksynyt."

FiCom huomauttaa, että jo nykyisin käytössä olevat uudet ja tulevat maksutavat, kuten pien- tai mobiilimaksua hyödyntävät tavat tulisi digitalisaation ja teknologianeutraalisuuden mukaisesti hyväksyä käteisen ja yleisempien maksukorttien ohella. Tällaisten sovellusten tai lähimaksujen avulla tapahtuvat maksut ovat jo arkipäivää ja niiden hyväksyminen on matkustajan edun mukaista, joten tämä tulisi huomioida myös itse säännöksessä ja sitä koskevissa perusteluissa.

FiCom ehdottaa, että säännöstä muutettaisiin esimerkiksi seuraavasti

7) matkustajalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla ja -tavoilla, jollei 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla ole selkeästi määritelty tiettyä maksutapaa, jonka matkustaja on tilauksen tai varauksen yhteydessä hyväksynyt.

Lopuksi

Liikennekaariuudistuksessa on kysymys niin suuresta kokonaisuudistuksesta, että varmasti löytyy vielä näkökulmia ja yksityiskohtia, joihin ei ole vielä ratkaisuja, tai joihin vetoamalla ehdotusta vastustetaan. Ei kuitenkaan ole tarkoitus saada maailmaa valmiiksi tältäkään osin, joten on aivan keskeistä nähdä ja ymmärtää hankkeen kokonaishyödyt koko Suomelle, ja viedä ehdotusta eteenpäin sen pohjalta.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

19.10.2016

Lausunto AV-direktiivin uudistuksesta

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua U-kirjeestä, joka on laadittu Euroopan komission ehdotuksesta AV-direktiivin uudistamiseksi.

Pääviestit

 • Tarve keventää AV-alan sääntelyä on ilmeinen: katselutottumukset muuttuvat nopeasti.
 • Ainoa kestävä tapa suojella alaikäisiä nykyisessä mediaympäristössä on kehittää medialukutaitoa.
 • Direktiiviä ei tule soveltaa videonjakoalustoihin, koska se vaarantaa välittäjän vastuuvapaudesta annetun EU-sääntelyn ja oikeuskäytännön.
 • Kiintiösääntely ei ole oikea keino edistää eurooppalaisia teoksia vaan edistämistä tulisi tehdä suorilla tuotantotuilla ja parantamalla eurooppalaisten teosten jakeluoikeuksien saatavuutta.
 • Tilausvideopalveluille ei tule asettaa kiintiötä, koska se aiheuttaa turhaa hallinnollista taakkaa.

Sääntelyä kevennettävä

FiCom kannattaa valtioneuvoston kantaa tältä osin. Direktiiviehdotus on oikean suuntainen, mutta sen sijaan, että sääntelyä merkittävästi karsittaisiin lineaarisesta lähetystoiminnasta, ehdottaa komissio uutta sääntelyä tilausvideopalveluille. Kilpailu katsojista on kansainvälistä. Eurooppalaisille palveluntarjoajille ehdotettu tarpeeton lisäsääntely antaa kilpailuedun EU:n ulkopuolisille toimijoille.

Medialukutaidolla kestäviä tuloksia, välittäjien vastuuvapaus säilytettävä


Nykyisessä mediaympäristössä, jossa katsojat itse valitsevat kansainvälisestä moninaisuudesta itseään kiinnostavat sisällöt, ei alaikäisiä voida suojella samoilla mekanismeilla kun lineaarisessa lähetystoiminnassa, jossa oli varsin pieni joukko kanavia, joihin sääntely voitiin kohdistaa. Online-ympäristössä tuloksellinen alaikäisten suojelu on tarkoituksenmukaista tehdä kehittämällä kriittistä medialukutaitoa, muut toimet kohdistuvat sattumanvaraisesti.

Direktiiviehdotuksen videonjakoalustoille kohdistettu 28 a artiklan velvoite on ongelmallinen sähkökauppadirektiivissä taatun välittäjien ja hosting-toimijoiden vastuuvapauden suhteen. Jos palveluntarjoajat velvoitetaan seuraamaan, monitoroimaan sisältöjä, eivät he voi enää vedota sähkökauppadirektiivin vastuuvapaussääntelyyn.

Eurooppalaisia teoksia ei tule edistää kiintiöillä

Direktiiviehdotuksen uusi kiintiösääntely tilausvideopalveluiden tarjoajille on ongelmallinen, koska se ei aidosti edistä eurooppalaisia teoksia vaan luo turhaa hallinnollista taakkaa palveluntarjoajille, jäsenvaltioille ja komissiolle.

Kansainvälisessä kilpailussa paikalliset sisällöt ovat paikallisten palveluntarjoajien keskeisin kilpailuetu kansainvälisiä, Netflixin kaltaisia toimijoita vastaan. Eurooppalaisten teosten saatavuutta rajoittaa tällä hetkellä eniten oikeuksien saatavuus, joka osaltaan johtuu epäselvästä eurooppalaisesta tekijänoikeuslainsäädännöstä. Lisäksi tuotantoja erityisesti pienillä markkinoilla rajoittavat tekijänoikeudellisten epäselvyyksien lisäksi taloudelliset reunaehdot. Eurooppalaisia teoksia olisi tarkoituksenmukaisinta tukea suorilla tuotantotuilla yhdistettynä jakeluoikeuksien saatavuuden edistämiseen. Näillä toimenpiteillä voitaisiin saada kestäviä tuloksia markkinoille sopivilla keinoilla, ilman turhaa hallintoa.

Komission syyskuun puolivälissä julkaistun tekijänoikeuspaketin tiedonannossa tunnustetaan ongelmaksi AV-teosten metadatan epäyhtenäisyys (ei samanlaista yhtenäistä luokittelua kuin esimerkiksi kirjoissa) ja DSM-direktiivissä oikeuksien saatavuus. Toisin kuin yhdysvaltalaisten tuotantojen osalta, eurooppalaisissa tuotannoissa hyödyntämisoikeuksia ei saada keskitetyksi tuotannon tuottajalle. Tämä aiheuttaa turhia haasteita oikeuksien hankkimiselle. Komission DSM-direktiiviehdotuksessa kuitenkin tyydyttiin ehdottamaan jäsenvaltioille uutta ja tarpeetonta hallintoa luovalla velvoitteella perustaa neuvontaelin ja raportoimaan sen perustamisesta ja toiminnasta komissiolle.

Komission ehdotukset kohdistuvat tältä osin täysin vääriin tahoihin, eivät ota huomioon markkinan kehitystä ja luovat täysin tarpeetonta hallintoa ilman, että itse tavoite - laadukkaiden eurooppalaisten tuotantojen edistäminen - tulisi yhtään lähemmäksi.

Esimerkit pohjoismaisesta laadukkaasta televisiodraamasta osoittavat, että kun sisältö on laadukasta, kysyntä on tuntuvaa eikä kiintiöitä tarvita.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


14.10.2016

Lausunto DSM-direktiiviehdotuksesta

COM (2016) 593

Pääviestit

 • Direktiivillä pyritään kääntämään tekijänoikeuksien tasapainoa lyhytnäköisellä tavalla.
 • Digitaalista markkinaa kehittävät ehdotukset - teosten saatavuus ja datanlouhinta - ovat vaikutuksiltaan vaatimattomia.
 • Datanlouhinta olisi keskeinen keino lisätä teosten löydettävyyttä ja niiden laillista käyttöä.
 • 13 artiklassa ehdotettu alustojen vastuun lisääminen on hyvin ongelmallinen artiklan muotoilun, käytännön soveltamisen ja EU:n sääntelyn yhtenäisyyden kannalta.
 • Tekijänoikeussääntelyn lisääminen lehtien kustantajien osalta ei ole välttämättä oikea tapa sopeuttaa sääntelyä digitaalisen ajan muuttuvaan ympäristöön.

Digitaalisen markkinan edistäminen

Direktiiviehdotuksen digitaalista markkinaa edistävät ehdotukset ovat lähinnä tekstin ja datanlouhinnan salliva 3 artikla ja AV-teosten saatavuutta tilausvideopalveluissa edistävä 10 artikla.

Datanlouhintaa edistävä artikla on soveltamisalaltaan tarpeettoman rajoittunut, kun sitä ei sovelleta kaupallisiin palveluihin. Datan louhinnasta saatava data-aineisto on omiaan edistämään teosten löydettävyyttä ja tätä kautta niiden käyttöä. Jos EU:ssa omaksutaan ehdotettu, hyvin rajoitettu soveltamisala, on tarjolla vaara, että USA:n Fair Use -käytäntö antaa sikäläisille yrityksille merkittävän kilpailuedun. Lisäksi datanlouhinnan rajoittunut soveltamisala on ristiriidassa komission muiden datatalouden aloitteiden kanssa, kuten Free Flow of Data -aloitteen kanssa.

AV-teosten saatavuutta edistävä 10 artikla velvoittaisi jäsenvaltioita luomaan kansallisella tasolla uutta hallintoa ja raportointia komissiolle, jotka osaltaan kuluttavat niitä resursseja, joita voitaisiin käyttää käytännön toimenpiteisiin teosten saatavuuden edistämiseksi. Lisäksi ehdotetun artiklan suhde esimerkiksi yhteishallintodirektiivin 35 artiklaan jää epäselväksi. Artikla on sisällöltään niin vaatimaton, että se tulisi turhana poistaa esityksestä.

Lehtikustantajien lähioikeus

FiCom ei ole vakuuttunut siitä, että 11 artiklassa ehdotettu lehtikustantajien lähioikeus on oikea tapa edistää laadukkaan ja moniarvoisen median digitalisoitumista. FiComin käsityksen mukaan kustantajilla on jo oikeuksien siirtojen perusteella tekijänoikeuksien kannalta sellainen asema, joka antaa mahdollisuuden neuvotella tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen käytöstä kolmansien osapuolien kanssa.

Välittäjän vastuu

Ehdotetun 13 artiklan mukaan tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä palveluiden käyttäjiensä verkkoon lataamia teoksia ja muuta aineistoa ja tarjoavat pääsyn niihin, olisi ryhdyttävä monitoroimaan sisältöä estääkseen sellaisten teosten ja muun aineiston saannin, jotka oikeudenhaltijat ovat yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa nimenneet. Artiklassa käytetty muotoilu on hyvin epämääräistä ja artiklassa on useita seikkoja, jotka jäävät hyvin tulkinnanvaraisiksi, kuten suuri määrä teoksia. Riittääkö, että palvelussa on tarjolla hyvin suuri määrä teoksia, mutta vain pieni määrä käyttäjiä. Onko sillä merkitystä, että ovatko teokset palvelussa lisenssien nojalla tai suoraan oikeudenhaltijoiden sinne tallentamina?

Onko kyse vastuusäännöksestä vai yleisön saataville saattamisesta?

Ehdotettu artikla ei johdantokappale 38 kanssa yhdessä luettunakaan anna selvyyttä siihen, onko kyseessä muutos sähkökauppadirektiivin 14 artiklan vastuusääntelyyn vai onko tarkoitus säätää uudella tavalla tekijänoikeusdirektiivin 3 artiklassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä. Ilmeisesti tarkoitus on soveltaa artiklaa hosting-toimijoihin, joihin ei sovelleta sähkökauppadirektiivin 14 artiklassa tarkoitettua vastuuvapautta. Selvää on ainakin se, että toimija, joka ottaa käyttöön ehdotetussa artiklassa tarkoitettuja sisältöjen tunnistamis- ja suodatusmenettelyjä, ei enää täytä sähkökauppadirektiivin 14 artiklan mukaisia edellytyksiä vastuuvapaudelle. Missään tapauksessa hosting-toimintaa ei voida eikä tule pitää tekijänoikeusdirektiivissä tarkoitettuna yleisön saataviin saattamisena.

Sähkökauppadirektiivissä tarkoitettujen välittäjien ja hosting-palveluntarjoajien vastuuseen, joka perustuu selkeään sääntelyyn ja sen tulkinnassa muotoutuneeseen oikeuskäytäntöön ei tule tehdä hätiköityjä muutoksia epämääräisesti muotoilluilla säännöksillä. Ehdotetun säännöksen muotoilussa näkyy kyllä poliittinen tavoite, mutta myös se, että yhden elinkeinotoiminnan alan ongelmaan on haluttu keksiä ratkaisu, joka pyritään laajentamaan yleiseksi säännökseksi.

Yhteensopivuus muun EU-sääntelyn kanssa

Ehdotettu säännös ei muodosta toimivaa kokonaisuutta voimassa olevan EU:n tekijänoikeussääntelyn eikä välittäjän vastuun sääntelyn ja näihin liittyvän EUT:n oikeuskäytännön kanssa. Lisäksi välittäjille tai hosting-palvelun tarjoajille asetettava monitorointivelvoite on hyvin ongelmallinen EU:n perusoikeuskirjassa turvattujen yksityiselämän ja henkilötietojen sekä sananvapauden suojan kannalta. EU:n tuomioistuin on katsonut tapauksissa Scarlet v. Sabam ja Sabam v. Netlog, että EU:n perusoikeuskirjan 8 ja 11 artiklat kieltävät yleiset monitorointivelvoitteet, mihin ehdotettu 13 artikla käytännössä johtaisi.

Ennakoidut vaikutukset

Huonosti valmisteltu interventio eurooppalaisen välittäjän vastuun ja tekijänoikeuden rajapintaan uhkaa luoda merkittävää oikeudellista epävarmuutta, joka on omansa jarruttamaan eurooppalaisten internet-palvelujen kehittymistä ja eurooppalaisten kuluttajien ja yritysten mahdollisuutta hyötyä digitalisaation mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Suomen kanta

FiComin näkemyksen mukaan Suomen ei tule kannattaa ehdotettua direktiivin 13 artiklaa. Epämääräisten kasuististen säännösten sijasta tulisi pyrkiä luomaan Euroopan internet-taloudelle ja sisältöjen hyödyntämiseen selkeitä ja toimivia rakenteita, jotka ovat yhteensopivia EU:n muun sääntelyn kanssa.

Muut ehdotukset

FiCom kannattaa direktiivin 4. artiklassa ehdotettua digitaalista opetustoimintaa koskevaa säännöstä, jonka muotoilussa on huomioitu opetustoiminnan digitalisaatio sekä markkinaehtoisten ratkaisujen ensisijaisuus.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


14.10.2016

Lausunto lähetystoiminnan asetusehdotuksesta

COM (2016) 594

Pääviestit

 • Asetusehdotus on askel oikeaan suuntaan. Alkuperämaaperiaatteen laaja soveltaminen on toimiva ja markkinoille sopiva keino edistää sisältöjen saatavuutta ja kilpailua sisämarkkinoilla.
 • Artiklan 1 edelleen lähettämisen määritelmä on yhteensopiva satelliitti- ja kaapelidirektiivin ja EUT:n viimeaikaisen käytännön kanssa.
 • Suoran sopimisen ensisijaisuuden artiklan 4 mekanismi on erittäin tärkeä asetuksessa. Sääntelyn tulee tukea aina suoraa sopimista kun se on mahdollista.
 • Asetuksessa ehdotettu satelliitti- ja kaapelidirektiivin oikeuksien selvittämismekanismi laajentaminen IPTV-lähetyksiin ei ole merkittävä muutos Suomen markkinalla.
 • Alkuperämaaperiaatteen laajentaminen kehittää sisältöjen saatavuutta ja helpottaa oikeuksien selvittämistä suorilla sopimuksilla.

Alkuperämaaperiaatteen edistäminen

FiCom kannattaa alkuperämaaperiaatteen laajentamista TV-yhtiöiden lisäpalveluihin. On tärkeää, että lisäpalveluita ei tulkita liian suppeasti ja esimerkiksi lineaarisessa lähetyksessä tehty viittaus yhtiön videokirjastossa saatavilla olevaan sisältöön tulisi olla artiklan 1 a) kohdassa tarkoitetulla tavalla liitännäinen lineaariseen lähetykseen.

FiComin näkemyksen mukaan eurooppalaista sisältömarkkinaa olisi edistänyt paremmin asetuksen valmistelussa selvitetty vaihtoehto, jossa alkuperämaaperiaatetta olisi ryhdytty soveltamaan kattavasti kaikessa sisältöjen tarjoamisessa, sisältäen myös välittämisen avoimessa internetissä (over-the-top, OTT).

Edelleenlähettämisen määrittely

Asetusehdotuksen 1 artiklan b kohdassa määritellään edelleen lähettäminen satelliitti- ja kaapelidirektiivin tavoin toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan lähetyksen samanaikaiseksi ja muuttamattomaksi välittämiseksi. Määritelmä on erinäisten poissuljentojen vuoksi melko vaikeaselkoinen, mutta lähtökohta, jossa asetuksella määriteltäisiin EU:n laajuisesti toisesta jäsenvaltiosta tulevan lähetyksen edelleen lähettämiseksi, olisi linjassa EUT:n viimeaikaisen oikeuskäytännön kanssa, erityisesti tapauksen C-466/12 (Svensson) kanssa.

Suoran sopimisen ensisijaisuus

Edelleenlähettämisen määrittelyyn tulee kytkeä asetuksen ehdotettu 4 ja satelliitti- ja kaapelidirektiivin 10 säädetty suoran sopimisen ensisijaisuus. Edelleenlähettäminen ja siihen liittyvä oikeuksien selvitysmekanismi väistyvät jos oikeudet on selvitetty jo suorin sopimuksin. Tämä on satelliitti- ja kaapelidirektiivin kulmakivi ja periaatteesta on pidettävä kiinni myös käsillä olevassa asetuksessa.

Suora sopiminen on FiComin käsityksen mukaan tällä hetkellä markkinoilla pääsääntö ja vain verrattain pienessä osassa kanavia oikeudet hankitaan Suomessa tekijänoikeuslain 25 h § tarkoitetussa menettelyssä.

Oikeuksien selvittämismekanismin laajennus lisäpalveluihin

Mediakäyttäytymisen muuttuessa katsojien odotukset ja televisiokanavan käsitteet muuttuvat nopeasti. Jotta katsojien odotuksiin voitaisiin vastata, olisi perusteltua laajentaa asetuksen 3 artiklan oikeuksien selvitysmekanismi kattamaan myös 1 artiklan a) kohdassa tarkoitetut lisäpalvelut. Tällöin lineaarista kanavaa paikallisesti jakeleva toimija voisi hankkia myös kanavan catch-up oikeudet yhdeltä luukulta. Tällöin oikeuksien pitäisi kattaa yleisön saataviin saattamisen lisäksi myös palvelun tarjoamisen edellyttämä kappaleen valmistaminen. Lisäksi vastaava muutos pitäisi tehdä 4 artiklaan, jotta suora sopiminen myös tältä osin olisi mahdollista.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


11.10.2016

Lausunto verkkovierailuasetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt FiComilta kirjallista lausuntoa verkkovierailuasetuksen tukkumarkkinoita koskevien sääntöjen muuttamisesta (EU 531/20212). FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit

 • FiCom kannattaa U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa kaikilta osin.
 • Verkkovierailusääntelyn tavoitteet ovat hyviä, mutta ehdotetut keinot kestämättömiä.
 • Komission ehdotus mobiilidatan tukkuhintojen tasosta romuttaisi suomalaisen nykyisen mobiilimarkkinan.
 • Ehdotettua säänneltyä mobiilidatan enimmäistukkuhintaa tulisi laskea merkittävästi.
 • Ehdotettu mekanismi ei mahdollistaisi kustannusten kattamista ja vaarantaisi kotimaiset verkkoinvestoinnit.

Asian tausta

FiCom pitää hyvänä verkkovierailun sääntelyn tavoitetta, jolla pyritään kannustamaan EU:n kansalaisia käyttämään matkaviestinverkon palveluja heidän matkustaessaan EU-maissa. Vähittäismarkkinoiden hintasääntely perustuu ns. RLAH-malliin (roam like at home), jossa verkkovierailuasiakas maksaa saman hinnan kuin kotimaassaan. Vähittäistason hintasääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 15.7.2017, mutta se edellyttää verkkovierailun tukkuhintoja koskevan sääntelyn tarkastelua. Lisäksi komission tulee antaa täytäntöönpanosäädös kohtuullisen käytön politiikasta (fair use policy, FUP) ja kestävyysmekanismista, joita on tarkemmin kuvattu valtioneuvoston U-kirjelmässä.

Komission ehdotuksen mukaan esitetyillä tukkutason enimmäishintojen alentamisella pyritään takaamaan muun muassa operattoreiden kustannusten kattaminen ja verkkoinvestointeihin kannustaminen. Verkkovierailuasetuksen mukaan tukkutason ratkaisuilla tulee varmistaa, että palvelujen tarjoaminen on jatkossakin operaattoreille taloudellisesti kestävää ilman, että muutos aiheuttaisi häiriöitä kotimaisilla markkinoilla. Asetuksen hyväksymisen yhteydessä Suomi jätti neuvoston pöytäkirjaan erillisen lausuman, jossa korostettiin, että verkkovierailumaksujen poistuminen ei saa aiheuttaa hinnankorotuksia kotimaiselle markkinalle ja että sääntelyllä varmistetaan toimijoille aiheutuvien kustannusten kattaminen. FiCom on täysin samaa mieltä komission ehdotuksesta ja asetuksen tavoitteesta ja siihen liitetyn Suomen lausumasta.

FiCom pitää lähtökohtaisesta hyvänä, että komissio on huomioinut tukkuhintojen alentamisen olevan keskeistä vähittäishintoja koskevan RLAH-mallin mahdollistamiseksi. Tältä osin komission esitys on oikean suuntainen.

Ehdotettu puheluiden ja erityisesti mobiilidatan tukkutason enimmäishinta aiheuttaa kuitenkin jopa ylitsepääsemättömiä ongelmia suomalaisille operaattoreille. Matkustustase pysynee jatkossa ennallaan eli suomalaiset matkustavat enemmän ulkomaille kuin muut EU-kansalaiset Suomeen. Näin ollen hintaesitys tarkoittaisi massiivista tulonsiirtoa suomalaisilta operaattoreilta Etelä-Euroopan operaattoreille. Jotta suomalainen mobiilimarkkina säilyisi jatkossakin kilpailukykyisenä, mahdollistaisi erilaiset käyttäjäystävälliset käyttö- ja hinnoittelumallit ja edistäisi verkkoinvestointeja, tulisi ehdotettua mobiilidatan tukkuhintaa vielä huomattavasti. Alhainen tukkuhinta on myös kaikkien asiakkaiden etu.

FiCom kannattaa valtioneuvoston kantaa

FiCom kannattaa U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa, jonka mukaan tukkutason sääntely on välttämätöntä RLAH-toteuttamiseksi, tukkuhintojen tulee vastata todellisia kustannuksia ja esitettyä tiedonsiirron tukkuhintaa tulee laskea merkittävästi.

Koska verkkovierailua koskevat muutosehdotukset ovat riippuvaisia toisistaan, FiCom on samaa mieltä valtioneuvoston kannasta eri lainsäädäntöinstrumenttien toistensa huomioimisesta ja mahdollisesta uudelleentarkastelusta. Sääntelykehikon monimutkaisuus ja tulkinnanvaraisuus heikentävät merkittävästi yritysten ja kuluttajien oikeusvarmuutta.

Euroopan neuvoston puheenjohtajamaa Slovakia on esittänyt ehdotuksena tukkuhinnoista, jonka viimeisin versio vastaa komission ehdotusta. Myös Euroopan parlamentin raportööri Miapetra Kumpula-Natri antanut oman ehdotuksensa, joka on oikean suuntainen, mutta se ei valitettavasti ole riittävä, kuten alla olevasta kuvasta ilmenee.

Oheisessa kuvassa on esitetty ennuste suomalaisten operattoreiden maksettavaksi tulevista tukkumaksuista muille eurooppalaisille toimijoille. Ennuste perustuu suomalaisten tämän hetken matkustuspäiviin per vuosi, datamäärän käyttöennusteisiin ja tällä hetkellä esitettyihin eri tukkuhintaehdotuksiin sekä kuluttajapuheliittymien määrään. Koska mobiilidatan käytön määrä lähes tuplaantuu joka vuosi, tulisi tukkumaksujen laskea samassa suhteessa. Ennusteessa esitetty tämän heteken paras vaihtoehto eli EP:n raportöörin tukkuhintataso aiheuttaisi sääntelyn loppuvaiheessa yli 200 miljoonan euron tulonsiirron. Tulonsiirron tulisi olla mahdollisimman tasapainoinen kuin kohtuuttoman negatiivinen. Maksujen vertailukohtana voidaan pitää suomalaisen mobiilimarkkinan kokoa, joka tällä 1,84 miljardia €.


 

Lopuksi

Suomi on ja on ollut mobiilin, ja erityisesti mobiilidatan käytössä edelläkävijä. Tämän ovat mahdollistaneet kattavat ja laadukkaat mobiiliverkot sekä asiakasystävälliset hinnoittelumallit. Suomessa on ylivoimaisesti EU-alueen kehittyneimmät mobiilimarkkinat niin hintatasoltaan kuin käyttömäärältään. Tämä Suomen mallin tulisi olla myös EU:n tavoitteena. Suomi on näyttänyt käytännössä omilla markkinoillaan, miten korkeaan mobiilikäyttöön ja alhaiseen hintatasoon päästään, eikä tätä tule heikentää millään tavoin.

Teleyritykset tekevät joka vuosi Suomeen yli 500 miljoonan verkkoinvestoinnit. Komission omien tavoitteiden vastaisesti nyt ehdotetut tasot eivät kata suomalaisille operaattoreille niille aiheutuvia kustannuksia ja pahimmillaan vaarantavat investoinnit.

Marko Lahtinen on FiComin väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

7.10.2016

YLE:n tv-kanavien ja YLE Areenan uudistus

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry esittää seuraavat näkemykset Yleisradion (YLE) televisiokanavien ja Areenan uudistuksesta.

FiCom ymmärtää YLE:n kanava- ja Areena-uudistuksen taustalla olevat seikat. AV-sisältöjen kulutus on voimakkaassa muutoksessa ja on perusteltua vastata katsojien kysynnän muutokseen. Muutoksen yhteydessä on syytä arvioida YLEn asema ja yhtiön toiminnan vaikutus Suomen AV-markkinoihin ja siellä vallitsevaan kilpailuun.

Pääviestit

 • Uudistus liittyy AV-sisältöjen kuluttamisen suureen muutokseen ja FiCom ymmärtää suunnitellun muutoksen taustalla olevat tekijät.
 • Suomessa hieman yli puolet kotitalouksista ottaa televisiolähetyksensä vastaan kaapeliverkon kautta.
 • Yleisradion tulee toiminnallaan edistää koko suomalaisen media-alan toimintaa tukevia käytäntöjä ja rakenteita.
 • Kaapeliverkon osalta tietoyhteiskuntakaaressa säädetty siirtovelvoite muodostaa merkittävän markkinahäiriön; Yleisradion kanavien jakelun pitäisi kaikissa kanavissa perustua normaaleihin jakelusopimuksiin.
 • Yleisradion tulee laissa säädettyä erityistehtävää toteuttavana, hyvin resursoituna toimijana huolehtia oikeuksien kattavasta hankkimisesta niin kaikkien sisältöjen kuin jakelukanavienkin ja -alustojen osalta.
 • Yleisradion tulee toimia kaikkien palvelujensa jakelun osalta markkinoilla neutraalisti ostajan roolissa ja tarjota jakelukumppaneilleen samat Areenan toiminnallisuudet kuin sen omassakin palvelussa. Lisäksi Yleisradion tulisi avata Areenan rajapinnat jakelukumppaneilleen.

Kilpailuoikeudelliset kysymykset

1. TV-lähetykset: YLE:n palvelujen jakelun tulee aina perustua sopimuksiin

YLE:n omassa arviossa on keskitytty arvioimaan kanavamuutosta ainoastaan maanpäällisen televisioverkon kannalta. Hieman yli puolet Suomen kotitalouksista ottaa televisiolähetyksensä vastaan kaapeliverkon kautta (FiComin tietojen mukaan kaapeli- ja IPTV-liittymiä oli yhteensä 1,7 miljoonaa v. 2015, Finnpanelin tietojen mukaan v. 2015 TV-talouksista 59 %:lla vastaanottotapana oli kaapeli, IPTV tai satelliitti, maanpäällinen verkko 39 %:lla TV-talouksista).

YLE:n omassa arviossa käsitellään kanavauudistuksen vaikutuksia ainoastaan antenniverkon kannalta, joissa jakelu on järjestetty markkinaehtoisin sopimuksin. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 227 § tarkoitettu kaapeliverkkojen siirtovelvoite on merkittävä poikkeus televisiolähetysten jakelumarkkinan toimintaan. Säännös velvoittaa kaapeli- ja IPTV-verkkojen haltijat jakamaan omissa verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistot sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalveluineen ilman korvausta. Vuoden 2015 kesäkuussa tuli voimaan tekijänoikeuslain 25 i §:n muutos, jonka mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen pykälässä tarkoitetusta edelleen lähettämisestä, jos korvausta ei ole maksettu lähetysoikeuksien hankinnan yhteydessä. Säännöksen käytännön soveltamisesta ei ole tässä vaiheessa vielä selvyyttä, mutta on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi yhteisantenniverkoissa olevissa talouksissa joudutaan maksamaan erillisistä tekijänoikeuskorvauksesta johtuvia ylimääräisiä maksuja YLE:n ohjelmistojen vastaanottamisesta, ellei YLE ole näitä oikeuksia selvittänyt. Tämä johtuu siitä, että tapauksessa KKO 1998:155 yhteisantenniverkossa tapahtuva ohjelmien jakelu katsottiin tekijänoikeuslaissa tarkoitetuksi edelleen lähettämiseksi.

Siirtovelvoite ja siihen liittyvä, alkuperäiseen lähettämisen korvauksen kanssa rinnakkainen ja näin kaksinkertainen oikeus korvaukseen muodostaa merkittävän häiriön televisiolähetysten jakelumarkkinoille. Kaavailtu kanavamuutos on kaapeliverkkojen haltijoiden kannalta positiivinen, koska siirtovelvoitteen piirissä olevien ohjelmistojen määrä - ja kaapeliverkkojen omistajille asetetun velvoitteen rasittavuus - vähenee. Tästä huolimatta tilanne on pyrittävä ensi sijassa oikaisemaan kumoamalla tietoyhteiskuntakaaresta siirtovelvoitesäännös tarpeettomana.

Kaapeliverkossa lähettäminen ei poikkea antenniverkosta toiminnallisesti muuten kuin siten, että myös antenniverkossa signaali kulkee (ensin) johtimitse ja sitten vain osan matkaa antenniverkossa ilmassa. YLE on ostanut myös maanpäällisen lähetysverkon jakelupalvelut kolmannelta osapuolelta jo useiden vuosien ajan. Kestävää perustetta eri lähetysmuotojen erilaiselle kohtelulle ei ole.

Sisältöjen jakelussa YLE:n on toimittava kilpailuneutraalisti siten, että se hankkii julkisen palvelun tehtävänsä täyttämiseksi tarvittavat ohjelmistojen jakelupalvelut jakelupalveluja tarjoavilta toimijoilta normaalein kaupallisin ehdoin. YLE ei voi käyttää asemaansa ja resurssejaan siten, että se pyrkisi hankkimaan itselleen erityisiä etuja esimerkiksi jakelun laadun suhteen, jotka poikkeavat muiden toimialan yritysten vaatimasta tasosta ilman perusteltua syytä. Perustellut poikkeukset YLEn osalta alalla yleisesti noudatetuista ehdoista ja käytännöistä liittyvät lähinnä jakelun maantieteelliseen kattavuuteen.

YLEn on selvitettävä oikeudet kaikkiin jakelukanaviin

Vaikka sääntely kohtelee eri lähetystekniikoita eri tavalla sekä sopimusvapauden että tekijänoikeuskorvausten osalta, on kilpailuneutraliteetin kannalta tärkeää, että Yleisradio hankkii ohjelmiin oikeudet yhtäläisesti ja kattavasti kaikkien sisältöjen ja käytettävien lähetystekniikoiden osalta. Tällöin vältytään siltä tilanteelta, että osa kotitalouksista tai lähetyksiä jakelevista yrityksistä joutuisi eriarvoiseen asemaan.

2. Audiovisuaalinen sisältö internetissä

AV-sisältöjen kulutus on voimakkaassa muutoksessa katselun siirtyessä erityisistä tv:n jakeluverkoista ja lineaarisista lähetyksistä tilauspohjaiseksi, internetin palveluissa tapahtuvaksi katsomiseksi. Muutos on suuri ja on tärkeää, että YLE:n toimenpiteet edistävät koko suomalaisen AV-alan kehitystä ja sellaisten rakenteiden syntyä, jotka edesauttavat myös kaupallisen AV-alan kasvua ja kehitystä.

Sisältöjen jakelussa YLE:n on toimittava kilpailuneutraalisti siten, että se hankkii julkisen palvelun tehtävänsä täyttämiseksi tarvittavat ohjelmistojen jakelupalvelut jakelupalveluja tarjoavilta toimijoilta normaalein kaupallisin ehdoin. YLE ei voi käyttää asemaansa ja resurssejaan siten, että se pyrkisi hankkimaan itselleen erityisiä etuja esimerkiksi jakelun laadun suhteen.

YLE:n tarjonnan painopisteen siirtäminen nykyistä voimakkaammin Areena-palveluun ei saa johtaa tilanteeseen, jossa YLE kohdistaa merkittäviä kehityspanoksia Areenaan seurauksin, että kaupalliset toimijat menettävät omista palveluistaan katsojia YLEn palveluun.

YLE:n Areena-palvelua jaellaan katsojille myös osana esimerkiksi operaattoreiden viihdepalveluja (jakelukumppanuus). Operaattoreiden palvelut ovat luontevia solmukohtia, jotka yhdistävät kaupallisen ja julkisen palvelun sisällöt yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään. Operaattoreiden palvelut muodostavat luontevan kasvualustan maksullisille kaupallisille sisällöille ja tätä kautta olennaisen edellytyksen koko suomalaisen AV-alan markkinaehtoiselle kasvulle. Koska Yleisradion sisällöt ovat kuluttajien keskuudessa suosittuja, on tärkeää että YLE:n julkisen palvelun sisällöt ovat saatavilla näihin palveluihin samoin ehdoin ja samanlaisina kuin YLE:n omaan Areena-palveluun. Neutraalin kilpailun takaamiseksi YLE Areenaa tulee kehittää ja sisältöjä tarjota siten, että kaikki toiminnallisuudet, jotka tuodaan YLE:n ylläpitämään Areena-palveluun, tulee tuoda viipymättä myös jakelukumppaneille tarjottavaan versioon. YLE:n tulee tarjota Areenan kautta saatavia sisältöjä avoimin rajapinnoin, jotta sisällöt saadaan yhdistettyä tarkoituksenmukaisesti jakelukumppanien palvelujen kaikkiin toiminnallisuuksiin, kuten haku- ja muihin toimintoihin.

YLE:n selvitettävä oikeudet kaikkiin sisältöihin ja jakelualustoihin

Myös internetissä tarjottavien palvelujen osalta on kilpailuneutraliteetin kannalta erittäin tärkeää, että Yleisradio hankkii ohjelmiin oikeudet yhtäläisesti ja kattavasti kaikkien sisältöjen ja jakelualustojen osalta siten, että kaikki YLE:n omassa palvelussa tarjottavat toiminnallisuudet ovat tarjottavissa myös jakelukumppaneille.

Julkisen palvelun tehtävä

Lähetysten saatavuus: TV-lähetysten jakelu

YLE:n omassa arviossa käsitellään kanavauudistuksen vaikutuksia ainoastaan antenniverkon kannalta, joissa jakelu on järjestetty markkinaehtoisin sopimuksin. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 227 § tarkoitettu kaapeliverkkojen siirtovelvoite on merkittävä poikkeus televisiolähetysten jakelumarkkinan toimintaan. Säännös velvoittaa kaapeli- ja IPTV-verkkojen haltijat jakamaan omissa verkoissaan Yleisradion julkisen palvelun ohjelmistot sekä ohjelmistoihin liittyvät oheis- ja lisäpalveluineen ilman korvausta. Vuoden 2015 kesäkuussa tuli voimaan tekijänoikeuslain 25 i § muutos, jonka mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen pykälässä tarkoitetusta edelleen lähettämisestä, jos korvausta ei ole maksettu lähetysoikeuksien hankinnan yhteydessä.

On hyvin todennäköistä, että esimerkiksi yhteisantenniverkoissa olevissa talouksissa joudutaan maksamaan erillisistä tekijänoikeuskorvauksesta johtuvia ylimääräisiä maksuja YLE:n ohjelmistojen vastaanottamisesta, ellei YLE ole näitä oikeuksia selvittänyt. Tämä johtuu siitä, että tapauksessa KKO 1998:155 yhteisantenniverkossa tapahtuva ohjelmien jakelu katsottiin tekijänoikeuslaissa tarkoitetuksi edelleen lähettämiseksi.

Yleisradion tulee julkisen palvelun tehtävän täyttämiseksi hankkia ohjelmiin oikeudet yhtäläisesti ja kattavasti kaikkien sisältöjen ja käytettävien lähetystekniikoiden osalta. Tällöin vältytään siltä tilanteelta, että osa kotitalouksista joutuisi ylimääräisten tekijänoikeusmaksujen vuoksi eriarvoiseen asemaan.

Lähetysten saatavuus: AV-sisällöt internetissä

AV-sisältöjen kulutus on voimakkaassa muutoksessa katselun siirtyessä erityisistä tv:n jakeluverkoista ja lineaarisista lähetyksistä tilauspohjaiseksi, internetin palveluissa tapahtuvaksi katsomiseksi. YLE:n Areena-palvelua jaellaan katsojille myös osana esimerkiksi operaattoreiden viihdepalveluja (jakelukumppanuus). Operaattoreiden palvelut ovat luontevia solmukohtia, jotka yhdistävät kaupallisen ja julkisen palvelun sisällöt yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään.

Yleisradiosta annetun lain 7 §:n mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. On tärkeää, että YLE mainitun lainkohdan perusteella huolehtii tehtävän täyttämisestä siten, että julkisen palvelun sisällöt ovat yhtäläisesti myös niiden katsojien katsottavissa, jotka katsovat sisältöjä jonkin jakelukumppanin palvelusta. Tämä edellyttää sitä, että YLE hankkii tehtävänsä täyttämiseksi kaikkiin sisältöihin kaikki tarvittavat oikeudet siten, että kaikki YLEn omassa palvelussa tarjottavat toiminnallisuudet ovat tarjottavissa myös jakelukumppaneille siten, että YLEn palveluja voidaan tarjota katsojille yhtäläisin ehdoin YLEn itse toteuttamaan palveluun verrattuna.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


Pages