4.9.2017

Lausunto maksulaitoslain HE-luonnoksesta

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry, kiittää mahdollisuudesta lausua maksulaitoslain uudistamisesta toisen maksupalveludirektiivin, PSD2:n voimaansaattamiseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pääviestit

 • Esitysluonnos on pääasiassa hyvin laadittu, ja on erittäin hyvä, että siinä pidättäydytään direktiivin edellyttämissä minimimuutoksissa.
 • Uudesta maksupalvelusääntelystä aiheutuu teleoperaattoreille merkittäviä mukauttamistoimenpiteitä, jotka johtuvat telecom-poikkeuksen uudesta muotoilusta. Toimialalle aiheutuvien kustannusten arvioidaan nousevan kymmeniin miljooniin euroihin.
 • Teleyrityspoikkeuksen perusteluja on tarpeen selventää.
 • Riskien hallintamenettelyjen raporttien toimittamisesta annettavaa säännöstä tulee täsmentää.
 • FiCom kannattaa ilmoituksenvaraisen maksupalvelujen siirtymäsäännöstä ja siihen ehdotettua joustavuutta toiminnan jatkamiseksi. Ehdotettu malli säästää hallinnollista taakkaa sekä yrityksiltä että viranomaisilta.
 • Siirtymäsäännöksen perusteluja on syytä tarkentaa, jotta on selvää, missä määrin voimassa ollutta lakia sovelletaan.

Yksityiskohtaiset huomiot

Uuden sääntelyn vaikutukset

Esitysluonnos on pääasiassa hyvin valmisteltu ja siinä pitäydytään pääasiassa direktiivin edellyttämässä sääntelyssä ilman kansallisia lisäyksiä, mikä on hallitusohjelman mukainen linja. 

PSD2:n telecom-poikkeuksen muuttaminen aiheuttaa toimialalle tarpeen merkittäviin mukauttamistoimenpiteisiin, jotka erityisesti johtuvat lisämaksullisten puhepalvelujen ottamisesta sääntelyn soveltamisalaan. Kuten esityksen vaikutusarviossa on todettu, teletoimiala arvioi ehdotettujen muutosten vaikutukset osin kielteisiksi, kun sääntelyn edellyttämät rajoitukset voivat vaikuttaa heikentävästi kuluttajien kokemaan palveluun. Erityisen ongelmallisena toimiala kokee tarpeettoman ylimitoitetun vahvan tunnistamisen vaatimuksen, joka rahamäärältään pienten maksutapahtumien osalta rampauttaa käyttäjäkokemuksen. 

Järjestelmämuutoksista ja muista mukauttamistoimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan toimialalle kymmenien miljoonien eurojen kustannukset.

Teleyrityspoikkeuksen perustelut

Esitysluonnoksen 3 §:ssä ja sen perusteluissa käytetään PSD2:n mukaista ilmaisua maksupalvelun käyttäjä teleyrityspoikkeuksen rajoja määritettäessä. Käytännössä teleyritysten toiminta ja niissä käytettävät järjestelmät perustuvat liittymiin ja niiden määrittelyihin. Säännöksen perusteluihin olisi tämän vuoksi syytä ottaa lause, jossa todettaisiin, että käytännössä säännöksessä tarkoitetut rajat tulisivat olemaan liittymäkohtaisia.

Riskiraportoinnin määräyksenantovaltuus

Ehdotuksen 19 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi riskien hallinnasta ja niistä raportoimista Finanssivalvonnalle. Pykälää ehdotetaan sovellettavaksi myös ilmoituksenvaraisiin toimijoihin. Pykälän 3 momentti sisältää määräyksenantovaltuuden arviointikehikon yksityiskohdista ja raportoinnin toimittamistiheydestä.

Säännöksessä tulisi huomioida PSD2:n johdantokappaleessa 91 tarkoitettu suhteellisuusperiaate siten, että se ohjaisi määräyksenantovaltuuden käyttöä. Säännöstä tulee täsmentää niin, että määräyksessä huomioidaan toimijoille aiheutuva hallinnollinen taakka suhteessa toiminnan riskipitoisuuteen koko maksujärjestelmän kannalta. Lisäksi raporttien toimitustiheydelle tulee asettaa yläraja, joka ei voi olla korkeampi kuin kaksi kertaa vuodessa.

Edellä esitetyt täsmentämishuomiot koskevat myös ehdotuksen 19 b §:n 4 momenttia. Säännöstä tulee täsmentää siten, että määräyksiä annettaessa on otettava huomioon niiden oikeasuhtaisuus eli velvoitteista toimijoille aiheutuva hallinnollinen taakka ja velvoitettavien tahojen toiminnasta koko maksujärjestelmälle aiheutuvan riskin taso.

Siirtymäsäännös jo rekisteröidyille toimijoille

FiCom kannattaa lämpimästi 52 §:ssä ehdotettua rekisteröityneiden toimijoiden siirtymäsäännöstä. Ehdotettu säännös mahdollistaa jo palveluja tarjoavien toimijoiden toiminnan jatkamisen ilman tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Säännöksen mukaan rekisteröityneeseen maksupalvelujen tarjoajaan sovelletaan lain voimaantullessa voimassa ollutta lakia 13 päivään tammikuuta 2019 saakka. Säännöksen perusteluja tulisi täsmentää siten, että on selvää, mikä lainsäätäjän tarkoitus on.  Tarkoituksena on, että jo rekisteröityneille toimijoille annetaan siirtymäaikaa vuoden 2019 tammikuuhun saakka mukautua uuteen maksupalvelusääntelyyn ja erityisesti uuteen telecom-poikkeukseen ja uudesta soveltamisalasta johtuvien maksutapahtumien raportointiin. Ilmoitusten ja raportoitavien maksutapahtumien osalta toimijat esitysluonnoksen mukaan soveltaisivat voimassa olevan maksulaitoslain säännöksiä, mitä on syytä perusteluissa erikseen selventää. Siirtymäaika on perusteltu, koska järjestelmämuutoksiin vaikuttavat osaltaan myös vahvan tunnistamisen yksityiskohtaiset vaatimukset. Komission valmistelussa olevan RTS-täytäntöönpanoasetuksen antaminen on viivästynyt, mikä osaltaan voimakkaasti puoltaa ehdotettua siirtymäaikaa.

Siirtymäsäännöksestä eikä sen perusteluista käy ilmi, missä vaiheessa rekisteröityneiden maksupalveluntarjoajien tulisi toimittaa Finanssivalvonnalle säännöksessä tarkoitetut tiedot. Toimijoiden tulisi hyvissä ajoin tietää, missä vaiheessa tiedot on toimitettava, joten asiasta olisi syytä ottaa maininta säännöksen perusteluihin.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


1.9.2017

Miksi verkkotallenteet ovat määräaikaisia?

Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja koskeva laki tuli voimaan 1.6.2015. Kansainvälisesti ainutlaatuinen laki ja siihen liittyvät eri osapuolten sopimukset poistivat aiemmin verkkotallennukseen kohdistuneet epäselvyydet.

Lain mukaan sisältöoikeuksia hallinnoivilla tekijänoikeusjärjestöillä on valtuudet myöntää lupa tv-sisällön verkkotallennukseen, mistä tallennuspalvelua tarjoavan operaattorin tulee tekijänoikeusjärjestön kanssa yhdessä sopia. Järjestöjen ja palveluntarjoajien väliseen sopimukseen sisältyy edellytys tallenteiden määräajasta, joka on maksimissaan kaksi vuotta.

Kahden vuoden takainen lakiuudistus perustui operaattoreiden, mediayhtiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen yhdessä tekemään ratkaisuehdotukseen, joka koostui laissa säädetystä tarkkarajaisesta sopimuslisenssistä sekä osapuolten välisestä suorasta sopimisesta. Kysymys oli kompromissista, jolla suositun verkkotallennuspalvelun jatkuminen saatiin turvattua.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


1.9.2017

Digita ja Erillisverkot jatkavat vahvaa yhteistyötä Virve-verkon rakentamis- ja asennuspalveluissa

 

Digita Oy on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluvan Suomen Virveverkko Oy:n kanssa uudistuvan Virve-verkon rakentamis- ja asennuspalveluista. Sopimuksen kesto on neljä vuotta.

Virve-verkko on valtakunnallinen viranomaisradioverkko, jonka käyttäjäkunta muodostuu viranomaisista, kunnista ja muista yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisistä toimijoista. Digita ylläpitää yhteiskunnan kannalta keskeisiä viestintäverkkoja ja tarjoaa luotettavia verkkopalveluja maanpäälliseen tv- ja radiolähetystoimintaan sekä tietoliikenneverkkoihin.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkäaikainen yhteistyömme Suomen Erillisverkot -konsernin kanssa saa jatkoa. Yhtiöllämme on vankka osaamis- ja kokemuspohja turvakriittisten radioverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta sekä operoinnista ja valtakunnallinen organisaatiomme toteuttamassa niitä”, sanoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

”Turvaamme yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa valtakunnallisesti. Olemme tehneet jo pitkään yhteistyötä Digitan kanssa ja uudistuvan Virve-verkon asennuspalveluista päättäessämme Digitan palveluiden laatu ja luotettavuus olivat ensiarvoisen tärkeät kriteerit”, kertoo Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist.

 

Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tuottaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Erillisverkot on valtion kokonaan omistama. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.

 


1.9.2017

Kirjeen ja paketin uudet hinnastot julkaistu – hintamuutokset tulevat voimaan lokakuussa


Kirjeen uudet postimaksut voimaan 2.10.

Kotimaan ja ulkomaan kirjeen postimaksut muuttuvat 2.10.2017. Aiemmin ilmestyneet ikimerkit kelpaavat tämän jälkeenkin postimaksuksi sellaisenaan ilman lisämerkkejä.

Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on 2.10. alkaen 1,40 euroa (nykyisin 1,30 euroa). Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta on Priority-luokassa 2.10. alkaen 1,50 euroa (nykyisin 1,40 euroa). Vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi käyttää edelleen lähettämiseen. Niiden arvo vastaa kotimaan ikimerkkiä (2.10. alkaen 1, 40 euroa).

Kaikkien kirjepalveluiden uudet hinnat ovat hinnastossa. Lähettämisen verkkopalveluun tuodaan lokakuussa Pikakirje ja Postiennakkokirje, jotka on edullisinta lähettää verkkopalvelusta. Verkkopalvelusta voi jo lähettää pakettien lisäksi Kirjatun kirjeen www.posti.fi/lahettaminen.

Lähetettyjen kirjeiden määrä laski kevätkaudella 10 prosenttia viestinnän digitalisoitumisen myötä. Tämä nostaa edelleen kirjelähetysten yksikkökustannuksia. Postin toimintaa ei ylläpidetä verovaroin. Postin täytyy huolehtia yhtiön toimintavalmiuksista muun muassa varmistamalla postimaksujen riittävä taso postin keräilyn, lajittelun ja jakeluverkoston kustannuksiin nähden. Heinäkuussa aloitettu jakelupäiväuudistus hillitsi tämän hetkistä hinnankorotustarvetta. Uudistuksessa jakelua rytmitetään uudella tavalla tiistaisin, jolloin on vähemmän jaettavaa postia.

Joulun ikimerkki ilmestyy 3.11.

Kotimaan joulutervehdykset kulkevat tänä jouluna 0,95 euron joulumerkillä, joka ilmestyy 3.11. Myös viime vuoden joulun ikimerkit (vuonna 2016 0,90 euroa) käyvät sellaisinaan joulutervehdyksiin.

Postikorttisovelluksesta lähetettävien korttien hinnat eivät muutu. Sovelluksesta voi lähettää aidon kortin esimerkiksi omasta valokuvasta. Sovelluksen voi ladata iOS- tai Android -sovelluskaupoista.

Postimerkkejä voi ostaa noin 3 400 myyntipisteestä tai Postin verkkokaupasta.

Pakettien lähetyshinnat pysyvät ennallaan verkosta, automaatilta ja mobiilisovelluksesta ostettaessa

Kotimaan pakettien lähetyshinnat pysyvät samana, kun niiden lähetyksen ostaa Postin verkkopalvelusta www.posti.fi/lahettaminen, pakettiautomaatista tai Postin mobiilisovelluksesta. Lähetyshinnat nousevat vain, jos lähetyksen ostaa Postin myymälöistä. Uudet hinnat ovat Postin verkkosivulla, esimerkiksi 2 kg painavan ”Numerolla”-paketin hinta nousee 1.10. 0,40 euroa.

Myös postiennakko-lisäpalvelun hinta pysyy samana, kun lähetyksen ostaa Postin verkkopalvelusta. Postin myymälöistä ostattaessa hinta nousee seitsemään euroon.

Ulkomaille lähetettävien pakettien lähetyshinnat pysyvät samana, kun niiden lähetyksen ostaa Postin verkkopalvelusta, pakettiautomatista tai Postin mobiilisovelluksesta. Lähetyshinnat nousevat vain, jos lähetyksen ostaa Postin myymälästä. Tällöin pakettien hinnat nousevat kolmella eurolla. Hinnan muutoksen taustalla ovat ulkomaille lähetettävien pakettien vaatima manuaalinen työ, mikä nostaa Postin käsittelykustannuksia. Myös ulkomaille lähetettävien pakettien nykyiset kokonaiskustannukset suhteessa volyymiin ovat nousseet.

Pakettien säilytysaika kaikissa palvelupisteissä pääsääntöisesti 7 vuorokautta

Posti yhdenmukaistaa pakettien säilytysaikaa eri noutopisteiden välillä. 1.10. alkaen pakettien noutamiselle on aikaa pääsääntöisesti 7 vuorokautta kaikissa Postin myymälöissä ja automaateilla. Viimeisen noutopäivän voi tarkistaa paketin saapumisilmoituksesta. Suurin osa pakettien vastaanottajista saa paketin saapumisilmoituksen sähköisesti joko tekstiviestillä tai sähköpostilla, lisäksi paketin kulkua voi seurata kätevästi Postin mobiilisovelluksen tai nettisivujen kautta. Sähköisen saapumisilmoituksen ja automaattisen lähetystenseurannan saa paketteihin, joihin lähettäjä antaa vastaanottajan matkapuhelinnumeron. Sähköinen saapumisilmoitus on kätevä ja nopein tapa saada saapumisilmoitus.

Yhdenmukaistamme myös käteisellä maksettavien ulkomaan pakettien tuote-ehtoja. 1.10.2017 alkaen sekä itsepalvelusta lähetettyjen Parcel Connect -pakettien että posteista lähetettyjen EMS-pakettien maksimikorvaussumma vahingoissa on 500 euroa.

Muutokset eivät koske sopimusasiakkaiden hintoja.

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.

 


1.9.2017

DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2017

DNA:n myydyimpien puhelimien listalle kipusi elokuussa peräti neljä Nokia-puhelinta – vain yhtä mallia vaille koko uusi Nokia-mallisto. Samsungilla on listalla yksittäisiä malleja määrällisesti eniten, mutta listasijoituksissa Huawei pitää hallussaan kolmoisjohtoa.

Viidestä uudesta Nokia-puhelimista neljä otti elokuussa paikan DNA:n myydyimpien puhelimien Top 15 -listalla. Myös viides malli, Nokia 8, on vauhdikkaasta ennakkomyynnin aloituksesta päätellen matkalla myydyimpien joukkoon, mutta uuden lippulaivapuhelimen tarkemmat sijoitukset selviävät vasta kun varsinainen myynti alkaa. Laitteen ennakkomyynti käynnistyi verkossa 28. elokuuta.

”Nokia-puhelimien myynti on saatu mukavasti liikkeelle elokuun aikana, tosin saatavuudessa oli vieläkin vaikeuksia. Myynti on ollut vilkasta, vaikka kuluttajat eivät vielä ole laajemmin edes tienneet, että puhelimia jo on ostettavissa. Vauhdikkaasti käynnistynyt kysyntä lupaa hyvää Nokia-puhelimien tulevaisuudelle”, uskoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

DNA:n elokuun kärkikolmikko tulee kokonaan Huaweilta. Ykkössijalle hienon nousun teki Huawei P8 Lite, kakkossijan piti Honor 8 ja kolmoseksi nousi Honor 8 Lite.

Apple iPhone 6 nousi elokuun listan neljännelle sijalle. Samsung Galaxy S8 palasi Top 15 -listalle kuukauden tauon jälkeen.

DNA:n elokuun Top 15 -listalla on Samsungilta kaikkiaan viisi puhelinmallia, neljä Nokia-puhelinta, neljä mallia Huaweilta ja kaksi Applen puhelinta.


DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2017

1. (7.) Huawei P8 Lite *)
2. (2.) Honor 8 *)
3. (6.) Honor 8 Lite *)
4. (13.) Apple iPhone 6 *)
5. (5.) Nokia 3310
6. (10.) Nokia 6 *)
7. (4.) Apple iPhone 7 *)
8. (12.) Samsung Galaxy A3 (2017) *)
9. (8.) Samsung Galaxy S7 *)
10. (9.) Samsung Galaxy J5 (2017) *)
11. (-) Nokia 5 *)
12. (11.) Honor 9 *)
13. (14.) Samsung Galaxy A5 (2017) *)
14. (-) Nokia 3 *)
15. (-) Samsung Galaxy S8 *)

*) 4G-puhelin


DNA julkaisee myydyimmät puhelimet -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin. Aiempien kuukausien myyntitilastot: https://corporate.dna.fi/dnan-viestinta#myyntitilastot


DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu yli 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liikevoitto 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

 

 


1.9.2017

Elisan elokuun myydyimmät puhelimet: OnePlus-voittokulku jatkuu

Elokuussa Elisan myydyimpänä puhelimena jatkaa OnePlus 5. Kärkipaikka on ollut marraskuuta lukuun ottamatta OnePlus-mallien hallussa jo vuoden ajan.

Vakuuttavasti menestyvä OnePlus ei luovu kärkipaikastaan elokuussakaan. Henkilöasiakkaiden listalla sen jäljessä ovat  Apple iPhone SE ja Huawei P8 Lite. Yritysasiakkaiden osalta himmeämmät mitalit jaetaan jälleen kerran Samsung Galaxy J5:lle ja Apple iPhone 7:lle.

– HMD:n laitteet ilahduttivat ominaisuuksillaan ja niiden vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Asiakkaiden vaatimustaso on nousemassa ja fokus siirtymässä yhä tasokkaampaan tekniikkaan. Nokia pärjää erinomaisesti myös uudessa markkinatilanteessa, kertoo Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Jan Virkki.

Markkinan nykytilanne on poikkeuksellinen, sillä Elisan myydyimmissä puhelimissa jatkuu viiden toimijan kauppa. Nokia, paljon puhuttu kansallisaarre, hallitsi menneellä valtakaudellaan vastaavia listauksia yksinään.

– Nokia-puhelimet on saatu varteenotettaviksi haastajiksi, mikä on tietysti suomalaisittain hienoa nähdä. Erityisesti ne ovat hyvin kilpailukykyisiä vaihtoehtoja omissa hintaluokissaan. Nokia-puhelimet pärjäävät myös uudessa markkinatilanteessa. Uudet Nokia-puhelimet ovat nyt ensimmäistä kertaa samanaikaisesti markkinoilla esimerkiksi OnePlus-laitteiden kanssa, Virkki sanoo. 

Laitteilta odotetaan jo valmiutta 5G-nopeuksiin

Yritysasiakkaiden listalla ei ole nähty suuria muutoksia melko pitkään aikaan. Nokian veto riitti kuitenkin kiilaamaan vahvasti listalle rajallisesta saatavuudesta huolimatta. Nokia 3 sijoittuu listalla sijalle 9, Nokia 6 on 11.

Valmistajien laitteille ladataan myös uudenlaisia odotuksia. Suomi on yksi 5G-teknologiaa kehittävien maiden edelläkävijöistä, ja nopea kehitys nostaa toiveita korkeampien nopeuksien hyödyntämiseksi.

– Odotamme tulevaisuuden laitteilta valmiuksia 5G-tasoa lähestyviin nopeuksiin, jotka tarjoavat aiempaakin vilkkaamman tiedonsiirron lisäksi myös huomattavasti enemmän kapasiteettia. Laitteita odotetaan myös julkaistavan eri hintaluokissa, kertoo Elisan yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Petteri Svensson.

Käytännön muutoksia mobiiliverkossa tehdään jo nyt, kun Elisa uudistaa mobiiliverkkoaan Tampereen seudulla. Hankkeessa nykyiset mobiiliverkon tukiasemien laitteistot korvataan uusimmalla teknologialla, joka mahdollistaa 5G-valmiuden. Muutosten ansiosta verkkoon voidaan tulevaisuudessa helposti lisätä 5G-palveluiden vaatimia ominaisuuksia, kuten moninkertaisia tiedonsiirtonopeuksia.

Henkilöasiakkaiden myydyimmät puhelimet elokuussa 2017

OnePlus 5

Apple iPhone SE

Huawei P8 Lite

Honor 8 Lite

NOKIA 6

Samsung Galaxy J5 (2017)

Apple iPhone 7

NOKIA 3310 RETRO

Honor 8

OnePlus 3T

Honor 7 Lite

Samsung Galaxy A3

Honor 9

Apple iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy S7

 

Yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet elokuussa 2017

OnePlus 5

Samsung Galaxy J5 (2017)

Apple iPhone 7

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy A3 (2017)

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6s

NOKIA 3

Huawei Honor 8

NOKIA 6

Samsung Galaxy Xcover 4

Huawei Honor 8 Lite

Huawei P8 Lite

OnePlus 3T

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi


1.9.2017

Telia: Hyvät tarjoukset siivittivät puhelinkauppaa elokuussa

Elokuun myydyimpien puhelinten lista on valmistajien suhteen tasainen. Applelta, Samsungilta ja Huaweilta on kaikilta kolme mallia listalla. Nokia on nousemassa vauhdilla neljänneksi tähän joukkoon uusien puhelinmallien myötä, esimerkiksi tuoreen Nokia 8 puhelimen myynti on alkanut erittäin hyvin.

”Puhelinmyynti kiihtyi elokuussa arkeen palaamisen myötä, kun loman jälkeen on taas aika päivittää laitteet niin kouluun kuin töihinkin. Meillä oli elokuussa kovia laitetarjouksia, jotka kiinnostivat yhdessä korottoman ja kuluttoman rahoitusmallimme kanssa”, sanoo Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen.

Puhelinten lisäksi Telialta ostetaan nyt paljon myös muita laitteita puhelinten lisäksi.

”Kuluttajat ovat löytäneet meidät muun muassa tietokoneiden, televisioiden ja pelikonsoleiden ostopaikkana ja niiden myynti onkin kasvanut merkittävästi viime kuukausina”, Vuorinen sanoo.                                                                                                 

Elokuun myydyimmät puhelimet (suluissa sijoitus heinäkuussa)

1 (1)

Huawei P8 Lite

2 (6)

Samsung Galaxy A3 2017

3 (2)

Apple iPhone 7

4 (5)

Apple iPhone SE

5 (9)

Samsung Galaxy A5 2017

6 (8)

Nokia 3310

7 (4)

Huawei Honor 8

8 (3)

Samsung Galaxy J5 2017

9 (10)

Huawei Honor 8 Lite

10 (-)

Apple iPhone 6 32GB

  

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.

 

 

 


31.8.2017

Seinäjoki on Postin elintarvikelogistiikan merkittävä solmukohta

- Investointi lämpötilasäädeltyyn terminaaliin ja varastoihin palvelee kattavasti koko Suomen elintarviketeollisuutta

Seinäjoella Yhdistelmäväylällä Postin uudet lämpötilasäädellyt terminaali- ja varastotilat toimivat elintarvikelogistiikan merkittävässä solmukohdassa. Terminaaliin saapuvat elintarvikkeet keräillään ja yhdistellään ennen niiden kuljetusta. Siellä myös varastoidaan ja mureutetaan lihatuotteita. Työtä tehdään ympäri vuorokauden, suurin osa työstä tehdään kuitenkin illalla ja yöllä.  

Postin Kuljetuspalveluiden johtaja Jaakko Kaidesoja sanoo uusien tilojen ja Seinäjoella työskentelevien postilaisten palvelevan kattavasti Suomen elintarviketeollisuutta, päivittäistavarakauppaa ja Foodservice-sektoria.

- Toimimme yhteistyökumppanina niin päivittäistavaralogistiikassa kuin ruuan verkkokaupassa. Seinäjoen terminaalin ja varaston kautta kulkevat tuoretuotteet, vihannekset, hedelmät ja esimerkiksi lihatuotteet kattavasti koko Suomen päivittäistavarakauppoihin, yrityksiin, ravintoloihin, hotelleihin ja vaikkapa suomalaisille koteihin.

Tilojen lämpötilat on säädetty tarkasti vastaamaan tuotteiden lämpötilasäilytysvaateita ja -määräyksiä. Lämpötilat ovat +2 celsiusasteesta -20 celsiusasteeseen. Tuotteet ovat koko toimitusketjun ajan niille määritellyissä lämpötiloissa.

Posti otti vuonna 2016 harppauksen kohti elintarvikelogistiikan johtavaa asemaa neutraalina palvelukumppanina. Yritysostoilla osaksi Postia tulivat lämpötilasäädeltyyn logistiikkaan erikoistunut seinäjokelainen Veine ja Pohjois-Suomessa leipomoelintarvikkeiden kuljetukseen erikoistunut Kuljetus Kovalainen.

 - Seinäjoella näissä tiloissa on noin 80 postilaista töissä ja omien kuljettajien lisäksi alueella on noin 30 päätoimista kuljetuskumppania. Kaikkiaan meillä Postissa noin 10 000 henkilöä tekee logistisia työtehtäviä. Työllistämme Suomessa yli 800 kuljetusyhteistyökumppania. Paikalliset yhteistyökumppanit mahdollistavat lokaalit palvelut.  

Posti on toiminut jo pitkään elintarvikelogistiikassa. Kuntien ja kaupunkien ateriakuljetuksissa Posti on palvellut vuodesta 1997 alkaen. Nykyisin Posti vastaa noin 100 kunnan ateriakuljetuksista. Posti palvelee niin suurten yritysten kuin pienyrittäjien ruoan verkkokauppakuljetuksissa, panimoteollisuuden juomalogistiikassa, kuivaelintarvikkeiden toimitusketjuratkaisuissa kuin esimerkiksi leipomotuotteiden kuljetuspalveluissa.

Tiedot Postin Seinäjoen terminaalista ja varastoista:

-         valmistunut vuonna 2017

-         tilaa yhteensä noin 8 500 m²

-         terminaalitilat ovat kahdessa lämpötilassa: +2 C ja + 6 - +8 C

-         elintarvikkeille tarkoitetut varastotilat ovat kahdessa lämpötilassa -20 C ja -1 C

-         tiloissa on myös muille kuin elintarvikkeille tarkoitettu varastotila, jonka lämpötila on + 15 C

-         tilojen kautta kulkee arkisin noin 2 500 rullakkoa ja

-         terminaalin pihassa käy noin 80 kuljetusajoneuvoa

 

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.

 

 

 


31.8.2017

Elisa tuo suositut Nest-älykotiratkaisut myyntiin Suomeen

Elisa tuo suositut Nest-älykotituotteet myyntiin ensimmäisenä operaattorina Suomessa. Nest Labsin älykkäät valvontakamerat, palovaroitin sekä Nest Aware -pilvipalvelu luovat helpon tavan seurata kodin tai kesämökin tapahtumia ja lisätä turvallisuutta. Järjestelmä toimii myös keskuksena muille älykotilaitteille ja tarjoaa helpon tien kattavan älykodin rakentamiseen.

Nest on helppokäyttöisten älykotiratkaisujen pioneeri, jonka tuotteita myydään 18 maassa ja käytetään jo yli 190 maassa. Yhtiön tavoite on luoda älykäs koti, joka huolehtii asukkaista ja ympäröivästä maailmasta mahdollisimman helposti ja vaivattomasti.

Elisa tuo Nestin toisen sukupolven kotiautomaatiolaitteet myyntiin myös Suomessa. Valikoimaan kuuluvat älykäs palovaroitin Nest Protect sekä kolme uutta valvontakameraa sisä- ja ulkokäyttöön (Nest Cam IQ, Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor). Myynti alkoi 30.8.2017.

­– Menestyminen älykotimarkkinoilla voi syntyä vain helppouden ja käyttäjien arjen todellisen keventämisen kautta. Nest on erinomainen lisä Elisan kasvavaan älykotiratkaisujen valikoimaan, sillä heidän tuotteissaan yhdistyvät viimeisin teknologia, huipputason viimeistely sekä hyvin pelkistetty käyttäjäkokemus. Tuotteet eivät vaadi huomiota tai ylläpitoa, vaan ne sulautuvat luontevasti osaksi perheen arkea, minkä uskomme vetoavan vahvasti myös suomalaiskuluttajiin, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Matias Castrén.

Valvontakamera erottaa tutut vieraista

Uusi Nest Cam IQ on markkinoiden älykkäin valvontakamera. Se kuvaa ympäristöään 4K-tarkkuudella, zoomaa ihmisen havaittuaan lähemmäs 12-kertaisella digitaalizoomilla ja näyttää kirkasta 1080p-teräväpiirtokuvaa. Kamera osaa erottaa ihmiset lemmikkieläimistä, joten se voi lähettää käyttäjälleen ilmoituksia vain silloin, kun kodissa liikkuu joku.

Kameran älykkyyttä voi laajentaa Nest Aware- tilauksella, jonka avulla kamera oppii tunnistamaan kuvassa liikkuvat ihmiset kasvojen perusteella. Näin käyttäjä voi saada ilmoituksia ystävistä ja perheenjäsenistä sekä esimerkiksi ulko-ovella liikkuvasta tuntemattomasta vieraasta.

HD Talk and Listen -toiminnon avulla älypuhelinsovelluksen kautta voi puhua suoraan ovelle saapuneelle lähetille tai kotiin palanneille koululaisille.

Nest Aware -palvelu voi myös taltioida kaikkien kameroiden kuvan turvallisesti jopa 30 päivän ajaksi. Videohistoriasta on mahdollista taltioida valikoituja videopätkiä esimerkiksi lemmikkieläinten kommelluksia tai tallentaa timelapse-videoita vuodenaikojen vaihtumisesta pihapiirissä.

Monet älylaitteet toimivat yhdessä

Nest Protect -palovaroitin havaitsee nopeasti sekä hitaasti kehittyvät tulipalot että näkymättömän hään. Pelkän hälytyksen sijaan se osaa kertoa missä ongelma on ja lähettää Heads-Up-ennakkovaroituksen älypuhelimeen. Nest-tuotteet puhuvat toisilleen kotiverkon välityksellä, joten kodin jokainen Nest Protect -laite osaa kertoa selvällä suomenkielisellä ääniviestillä, että juuri keittiössä on havaittu savua.

Yhteistoiminta ei rajoitu yksin Nestin omiin laitteisiin, sillä palvelu kytkeytyy saumattomasti myös monien muiden valmistajien älykotilaitteisiin. Yhteensopivuuden tunnistaa Works with Nest -merkinnästä.

– Laitteiden yhteispeli luo huimia mahdollisuuksia. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, kun ketään ei ole kotona, jolloin esimerkiksi älykäs pistorasiaohjain voi kytkeä kahvinkeittimen pois päältä, kuivausrumpu voi pidentää kuivausohjelmaa estääkseen rypistymisen ja etäohjattavat LED-valot voivat syttyä ja sammua satunnaisesti varkaiden hämäämiseksi. Uusia mahdollisuuksia avautuu päivittäin. Nest avaa suomalaisille ovet aivan uudenlaisten älykotien maailmaan. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana rakentamassa sitä, Castrén kertoo.

Lisätietoa tuotteista:

Lisätietoa Nest-laitteista: elisa.fi/nest  

Hinnat:
Nest Cam IQ: 379,00 €
Nest Cam Indoor: 219,00 €
Nest Cam Outdoor: 249,00 €
Nest Protect: 139,00 €

Nestin kotisivu: nest.com
Works with Nest -laitteet: nest.com/works-with-nest/
Nest-reseptejä IFTTT-automaatiopalvelussa: ifttt.com/makers/nest
Nest-kameroilla taltioituja hauskoja hetkiä (#caughtonNestCam): nest.com/video/

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi

 


31.8.2017

Elisan digiekosysteemi yhdistää markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun saumattomaksi kokonaisuudeksi – Yhteistyö Zeeland Familyn kanssa

Elisa laajentaa asiakasvuorovaikutuksen palveluitaan markkinoinnin ja myynnin automaation sekä digitaalisen asiakaspalvelun alueille. Yhteistyössä Zeeland Familyn kanssa käynnistetty digiekosysteemi yhdistää perinteiset ja digitaaliset asiointikanavat saumattomaksi kokonaisuudeksi. Näin markkinointi, myynti ja asiakaspalvelun kohtaamiset muuttuvat yhtenäiseksi liiketoimintaprosessiksi.

Yhteistyön tavoite on tehdä asiakasvuorovaikutuksen digitalisoimisesta ja johtamisesta yrityksille helpompaa ja mitattavaa. Elisa nivoo asiakaspolun eri vaiheet yhteen markkinoinnista myyntiin ja asiakaspalveluun parhailla teknologioillaan, joiden ympärille puolestaan Zeeland Family tuo oman teknologiaosaamisensa, luovat ratkaisut sekä loppuasiakasta puhuttelevan sisällön.

– Perinteisesti ajatellaan, että markkinointi tuottaa kivoja kuvia ja asiakaspalvelu vastaa puhelimeen. Digitaalisessa maailmassa kumpikaan ei riitä, vaan asiakaspolku – markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu – tulee nähdä saumattomana kokonaisuutena, joka palvelee paremmin asiakkaita ja sen myötä yrityksen omaa liiketoimintaa, kuvailee Elisan asiakasvuorovaikutuksen ratkaisuista vastaava liiketoimintajohtaja Lasse Nordlund.

– Markkinoinnin rooli on rajautunut tyypillisesti mielenkiinnon herättämiseen ostoprosessin alkuvaiheessa. Näin se ei tietenkään ole, vaan markkinoinnilla on rooli läpi asiakaspolun. Esimerkiksi ostonjälkeisellä viestinnällä on merkittävä rooli asiakastyytyväisyyden parantamisessa ja lisämyynnissä, jatkaa Zeeland Familyn toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Kun perinteisten ja digitaalisten asiointikanavien ja luovien sisältöjen tuotantoon yhdistetään reaaliaikainen analytiikka, asiakaskohtaamisten kehittäminen voidaan tuoda osaksi liiketoiminnan päivittäisjohtamista ja yritysten johtoryhmätyöskentelyä.

– Haluamme olla luomassa kokonaisvaltaista liiketoiminnan murrosta. Tähän tarvitaan niin alan parhaat työkalut kuin osaajat, Nordlund ja Airisto summaavat.

Ekosysteemi kokoaa eri alojen osaajat

Markkinointi- ja myyntiautomaation käyttöönotto ja asiakaspalvelun digitalisointi ovat perinteisesti pitkiä ja monivaiheisia prosesseja, joissa onnistumiseen tarvitaan monipuolista osaamista yrityksen sisältä ja ulkopuolelta.

– Automaatio- ja asiakaspalveluteknologiat eivät saa olla vain ulkopuolelta ostettuja työkaluja, vaan niiden käyttöönoton tulee olla osa liiketoiminnan modernisointia, joka tähtää parempaan asiakaskokemukseen. Jos prosessin johtaminen jää yksin markkinoinnin tai IT:n vastuulle, lopputuloksena on yleensä joukko irrallisia palveluita, jotka eivät keskustele keskenään, Nordlund varoittaa. 

Elisan teknologiaratkaisuiden avulla markkinoinnin ja myynnin automaatio saadaan yhdistettyä digitaalisen asiakaspalvelun ratkaisuihin. Elisa on solminut sopimukset amerikkalaisten HubSpot- ja eGain-palveluiden jälleenmyynnistä Suomessa.

Liiketoiminnan sujuvan muutoksen edesauttamiseksi Elisa ja Zeeland Family muodostavat asiakkaan kanssa virtuaalitiimin, joka yhdistää useiden markkinointi-, viestintä- ja digitoimistojen ammattitaidon. Ekosysteemiajattelu tarjoaa asiakkaille organisaatiorajat kaatavan syväosaajien joukon, jonka tuella liiketoiminnan muutokset nopeutuva ja tehostuvat.

Uuden mallin ensimmäinen hyödyntäjä on SSO Rauta-Maatalous Oy.

– Olimme juuri päättäneet uudistaa digitaalista markkinointiamme, ja nyt se oli Elisan avulla mahdollista toteuttaa yhden ja saman katon alle. Olemme vielä alkutekijöissä, mutta odotuksemme yhteistyölle ovat erittäin korkeat. Haluamme tulevaisuudessa olla asiakkaamme paras yhteistyökumppani, joten digitaalinen markkinointi oli tuotava tälle vuosituhannelle. Näin voimme palvella asiakkaitamme asiantuntevasti perinteisen palvelun lisäksi myös sähköisesti, kertoo SSO Rauta-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tyykilä.

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi

Zeeland Family Oyj on Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä  listattu markkinoinnin palvelutoimisto. Tavoitteemme on tehdä markkinoinnista yritysten muutosvoima ja olla suomalaisten yritysten paras kumppani markkinoinnissa. Zeeland Family on Suomen ensimmäinen ylimmän tason Hubspot-kumppaniyritys ja sen palveluksessa on lähes 170 asiantuntijaa. Zeeland Family palvelee asiakkaitaan myös maailmanlaajuisesti AMIN Worldwide -verkoston avulla. www.zeelandfamily.fi, www.aminworldwide.com

 

 


29.8.2017

Elisa tuo Tampereen alueen mobiiliverkkoon 5G-valmiuden ensimmäisenä Suomessa

Elisa alkaa rakentaa syyskuussa Tampereelle koko kaupungin ja sen lähiseutuja kattavaa 5G-valmiudet omaavaa verkkoa. Viidennen sukupolven verkkoja ja sen kautta toimivia palveluita kehitetään tällä hetkellä ympäri maailmaa, ja Suomi on yksi 5G-teknologiaa kehittävien maiden edelläkävijöistä: Elisa testasi uutta teknologiaa ensimmäisenä Suomessa jo vuosi sitten. Jo valmistuessaan uusittu verkko tuo alueelle nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet.

Elisa uudistaa mobiiliverkkoaan Tampereen seudulla tuomalla siihen 5G-valmiudet. Hankkeessa nykyiset mobiiliverkon tukiasemien laitteistot korvataan uusimmalla teknologialla. Verkon rakennustyöt alkavat syyskuussa ja ne valmistuvat ensi vuoden helmikuussa.

– Rakennamme seuraavan puolen vuoden aikana Tampereen alueelle uusimman saatavilla olevan teknologian mukaisen verkon, joka luo valmiuden 5G-palveluille. Valmius tarkoittaa, että verkkoon voidaan tulevaisuudessa lisätä helposti 5G-palveluiden vaatimia ominaisuuksia kuten moninkertaiset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet viiveet ja esineiden internetin vaatimia toiminnallisuuksia, Elisan mobiiliverkon palveluista vastaava johtaja Sami Komulainen sanoo.

Elisa testasi jo viime vuonna ensimmäisenä suomalaisoperaattorina tulevaisuuden 5G-verkon toteutukseen käytettävää teknologiaa. Suomessa Tampere on ensimmäinen kaupunki, jossa uudenaikainen verkko toteutetaan tässä laajuudessa.

– Olemme testausten ja Tampereen hankkeen myötä edelläkävijöiden joukossa maailmassa 5G-teknologian kehittämisessä. Näitä verkkoja ja niille pohjautuvia palveluita kehitetään tällä hetkellä kiivaasti ympäri maailmaa, Komulainen jatkaa.

Mobiiliverkon uusiminen tuo valmistuessaan jo välittömästi etuja alueen asukkaille: uudistettu verkko mahdollistaa käyttäjilleen nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet, jotka tuovat sujuvuutta esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttöön, kuten erilaisten sisältöjen jakamiseen ja videoiden katseluun sekä videoneuvotteluihin.

Perusta älykaupungille

Nyt rakennettava verkko toimii luontevana alustana myös alueen asukkaille ja yrityksille kehitettäville älykkäille digitaalisille ratkaisuille, joita Elisa on mukana luomassa Tampereen kaupungin Smart Tampere -elinvoimaohjelmassa.

– On hienoa, että Elisa on mukana luomassa Tampereelle uudenlaista ekosysteemiä Smart Tampere -ohjelmassa. Tamperelaiset saavat tulevaisuudessa hankkeen myötä käyttöönsä entistä parempia digitaalisia palveluita, joista esimerkkejä voivat olla koteihin tuotetut hoivapalvelut, opastamiseen ja liikenteeseen liittyvät palvelut sekä energiantuotannon reaaliaikaiseen säätämiseen liittyvät palvelut, Smart Tampere -ohjelman johtaja Tero Blomqvist sanoo.

Tampereen alueen digitaalisten palveluiden kehitystä vauhdittaa myös Elisan ja Huawein kesällä tekemä yhteistyösopimus. Sen puitteissa Huawei tuo Elisan ja edelleen Tampereen alueen saataville maailman uusimpia älykaupunkiratkaisuja ja -innovaatioita esimerkiksi älyvalaistukseen ja -liikenteeseen sekä älykkäisiin kaupunkipyöriin liittyen.

Syyskuussa alkavan verkon uudistustyön aikana Tampereen seudun mobiilipalveluissa voi esiintyä lyhyitä alueellisia katkoksia. Asiakkaille tiedotetaan muutoshankkeen etenemisestä monikanavaisesti mm. tekstiviesteillä ja Elisan www-sivuilla: www.elisa.fi/tampere ja www.elisa.fi/asiakastiedotteet

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi


29.8.2017

Laajakaista meillä ja muualla

Reilun 5 miljoonan ihmisen maassa yli 10 miljoonaa laajakaistaliittymää

Viime vuoden lopussa Suomessa oli yhteensä reilut 10 miljoonaa laajakaistaliittymää. Näistä kiinteän verkon liittymiä oli noin 17 prosenttia ja mobiiliverkon 83 prosenttia.  Mobiiliverkon liittymistä kuukausimaksullisten, rajoituksettoman tiedonsiirron liittymien määrä oli kasvanut 21 prosenttia edellisvuodesta ja muunlaisten määrä laskenut. Kiinteän verkon liittymistä eniten edellisvuodesta olivat kasvaneet ethernet-liittymät, 18 prosenttia, sekä valokuituliittymät (FTTH) 15 prosenttia. (Viestintävirasto, Tilastot ja tutkimukset)

Kuluttajien kuitukysyntä Suomessa vähäistä

Viestintävirasto kysyi keväällä vuosittaisessa kuluttajatutkimuksessaan noin 3000 yli 15-vuotiaalta suomalaiselta valokuitulaajakaistaliittymän hankkimisesta.  Vastaajista 12 prosenttia oli hankkinut valokuitulaajakaistaliittymän, 18 prosenttia olisi ollut kiinnostunut hankkimaan sellaisen, mutta sitä ei oltu tarjottu, 39 prosenttia ei ollut valokuituliittymästä kiinnostunut ja 20 prosentille vastaajista oli tarjottu liittymää, mutta sitä ei oltu siitä huolimatta hankittu. 11 prosenttia vastaajista ei osannut vastata.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia oli valmis maksamaan valokuituliittymästä alle 500 euroa, 17 prosenttia oli valmis maksamaan 500 – 1000 euroa ja 18 prosenttia yli 1000 euroa. 23 prosenttia ei osannut sanoa hintaa, jonka olisi valmis valokuituliittymästä maksamaan. (Viestintävirasto, Kuluttajatutkimus 2017)

DSL-liittymä kiinteiden  laajakaistaliittymien ykkönen OECD-maissa  

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä OECD-maissa keskimäärin oli 30,1 liittymää sataa asukasta kohti vuoden 2016 lopussa. Suomessa vastaava luku oli 31,2.

Kiinteän verkon liittymien jakauma teknologioittain OECD-maissa keskimäärin: DSL-liittymiä oli eniten, 12,9 liittymää sataa asukasta kohti, kaapeliliittymiä oli 9,8 ja valokuituliittymiä 6,4 sataa asukasta kohti.  Muiden liittymätyyppien osuudet jäivät vähäisiksi: satelliittiliittymiä oli 0,2, kiinteitä langattomia liittymiä 0,5 ja muita liittymätyyppejä 0,3 sataa asukasta kohti.

Mobiililaajakaistaliittymien kovat maat Japani ja Suomi

Mobiililaajakaistaliittymiä yhteensä (puhe + data- sekä pelkät data-liittymät) oli OECD-maissa keskimäärin viime vuoden lopussa 99,3 liittymää sataa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli 146,9, mikä oli OECD-maiden toiseksi eniten. Eniten mobiililaajakaistaliittymiä oli Japanissa: 152,4 liittymää asukasta kohti.

EU-maiden tiedot ovat vuoden 2016 alusta. Niiden mukaan kiinteitä laajakaistaliittymiä oli EU-maissa keskimäärin 32 prosentilla asukkaista ja mobiililaajakaistaliittymiä 84 prosentilla.

Maailmanlaajuisesti mobiililaajakaistaliittymiä nelinkertainen määrä kiinteisiin liittymiin verrattuna

ITU:n arvion mukaan kiinteitä laajakaistaliittymiä on 13,1 liittymää sataa asukasta kohti ja mobiililaajakaistaliittymiä 56,4.

 

Kuinka nopeasti bitti liikkuu?

HD-elokuvan lataamisen kuluva aika eri laajakaistanopeuksilla: 10 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 20 minuuttia, 25 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 9 minuuttia, 100 Mbit/s nopeudella aikaa kuluu 2 minuuttia

Ciscon kesäkuussa ilmestyneen arvion mukaan mobiililaajakaistaliittymien keskimääräiset nopeudet maailmanlaajuisesti ovat 8,7 Mbit/s. Vuonna 2021 nopeuden ennustetaan olevan 20,4 Mbit/s. Kiinteiden laajakaistaliittymien maailmanlaajuisen keskimääräisen nopeuden Cisco arvioi olevan tänä vuonna 39 Mbit/s ja nousevan 53 Mbit/s vuonna 2021. (Cisco, The Zettabyte Era ja Visual Networking Index.)

Suomessa matkaviestinverkon liittymistä 50 prosenttia oli vähintään 30 Mbit/s ja 19 prosenttia vähintään 100 Mbit/s. Kiinteän verkon liittymistä 38 prosenttia oli vähintään 30 Mbit/s ja 28 prosenttia vähintään 100 Mbit/s

Kasvava IP-liikenteen määrä tarvitsee laajakaistaa

Koko maailmanlaajuisen vuositason IP-liikenteen määrän arvioidaan tänä vuonna olevan noin 1 400 eksatavua, ja kasvua edellisvuoden 1 200 eksatavusta olisi lähes 17 prosenttia. Ennuste vuodelle 2021 on noin 3 300 eksatavua. Tällöin vuotuinen kasvu 2016 - 2021 olisi noin 24 prosenttia.

Vuonna 2016 M2M-liikenteen osuus oli kaksi prosenttia koko IP-liikenteestä, ja vuonna 2021 sen ennustetaan kasvavan viiteen prosenttiin. IP-liikenteestä tietokonelähtöistä oli viime vuonna 46 prosenttia, ja tällaisen liikenteen ennustetaan laskevan 25 prosenttiin vuonna 2021. Älypuhelimien osuus viime vuonna oli 13, prosenttia ja vuonna 2021 sen ennustetaan kasvavan 33 prosenttiin. Tablettien osuus vuonna 2016 oli viisi prosenttia, minkä ennustetaan päätyvän seitsemään prosenttiin vuonna 2021. (Cisco)

Silja Kärpänniemi on FiComin tietoasiantuntija.

Seuraa Siljaa Twitterissä: https://twitter.com/skarpanniemi

29.8.2017

Viestintäverkkojen edistäminen edellytys Suomen kansantalouden kasvulle

Tulevaisuuden laajakaistaratkaisujen yksi merkittävimmistä vaatimuksista on langattomuus, joka mahdollistaa päätelaitteiden kytkemisen verkkoon mistä tahansa. Langattomuus voidaan toteuttaa joko matkaviestinverkon avulla, kiinteän verkon jatkona olevan WiFi:n tai laitteiden välisen verkon avulla.

Kun pohditaan tulevaisuuden verkkoratkaisua, mobiilin ja kiinteän verkon välisen debatin käyminen onkin turhaa. Merkittävin keskustelu tulee käydä siitä, millaisilla taajuuksilla voimme langattomuutta rakentaa ja miten varmistamme, että tukiasemille – sekä kotona, toimistossa että seinien ulkopuolella – on käytettävissä riittävästi kuituverkon kapasiteettia.

Suomen tulevaisuuden kannalta maassamme on todella hyvä lähtötilanne, sillä Suomessa on sekä valtakunnallisia että paikallisia toimijoita, jotka ovat jo rakentaneet ja rakentavat edelleen kuituverkkoa eri puolille maatamme. Verkon rakentamisen tarve jatkuu korkeana vielä lähivuosinakin tulevan 5G-vaatimusten sekä uusien, esimerkiksi liikkuvan kuvan käsittelyyn liittyvien palvelujen takia.

Palvelut avainasemassa laajakaistan kehittymisessä

LVM on kesällä asettanut tavoitteeksi sen, että Suomen tulee laatia uusi kunnianhimoinen ja teknologiariippumaton laajakaistastrategia, jossa yhteysnopeustavoitteen on oltava vähintään sama kuin EU:ssa. Tämä tarkoittaa 100 Mb/s laajakaistanopeutta kaikkiin koteihin ja 1 Gb/s julkisiin rakennuksiin sekä mahdollisuutta nostaa kotien kapasiteetti 1 Gb/s nopeuteen. Ajatus laajakaistatavoitteiden päivittämisestä on kannatettava, mutta onko tarkkojen määrällisten tavoitteiden asettaminen liian rajoittunut tapa ajatella asiaa? Palvelut ja niiden merkitys unohtuvat, ja keskustelussa ajaudutaan puhumaan teknologiasta sekä rahasta.

Jatkossa päätelaite voi olla auto, työkone tms. robotti, kannettava tai puettava teknologinen ratkaisu, huonekalu tai vaikka ihminen. Päätelaite ratkaisee sen, miten se kytkeytyy missäkin tilanteessa verkkoon – ei teknologia.  Tulevaisuuden päätelaitteet kommunikoivat keskenään, ja jonkin päätelaitteen rooli on muodostaa yhteys tukiasemaan ja sitä kautta internetiin. Tukiasema tulee ennemmin tai myöhemmin olemaan kiinni kuituverkossa, joten kuitua pitää rakentaa vielä paljon, jotta alusta saadaan valmiiksi. 5G-palvelujen kannalta parasta on, jos tukiasema on lähellä kotia tai mielellään jopa sisällä.

Kansantalous on riippuvainen viestintäyhteyksistä

Raha on paljon teknologiaa keskeisempi teema laajakaistakeskustelussa. Suomalaiset operaattorit ovat investoineet kaupallisiin verkkoihin viime vuosina keskimäärin 600 miljoona euroa vuodessa. Operaattorit ja muut verkon rakentajat tulevat jatkossakin investoimaan useita satoja miljoonia vuosittain sekä mobiili- että kuituverkkoon.

Operaattoreiden rakentaman verkon päälle syntyy merkittävä joukko palveluita, joko yksityisiä tai julkisia. Vuonna 2025 mikään inhimillisen elämän alue ei voi enää tulla toimeen ilman toimivaa internetyhteyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Suomen reilun 200 miljardin bruttokansantuotteesta on tuolloin yhä enenevässä määrin riippuvainen toimivista ja kaikkialla saatavissa olevista yhteyksistä. Onko merkitystä sillä, maksaako joka kodin kuiduttaminen yhden, kaksi tai kolme miljardia, jos näin varmistetaan kansantalouden kasvu ja yritysten kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen? Tätä taustaa vasten on tärkeää, että verkkojen mahdollisimman nopeaa rakentamista voidaan kaikin keinoin nyt edistää.

Strategian edistettävä asennemuutosta ja kannustettava investointeihin

Tulevassa laajakaistastrategiassa keskeisimmäksi tavoitteeksi pitää ottaa koko yhteiskunnan asenteen muuttaminen sellaiseksi, joka edistää digitaalisten palvelujen kehittymistä ja vilkastuttaa niiden kysyntää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Palvelujen kysynnän kautta luodaan kysyntää myös nopeille yhteyksille. Erityisesti strategian pitäisi johtaa sääntelyn kehittymiseen investointeja kannustavaksi ja markkinakehitystä tukevaksi. Sääntelyssä taajuuksien käytön innovatiivinen edistäminen sekä kuiturakentamisen lupaviidakon keventäminen ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin strategian pitäisi vaikuttaa.

Strategiassa pitää olla elementtejä yritysten, kotitalouksien sekä julkisen sektorin palvelujen uudistamiselle. Tällaiset tavoitteet johtavat yhä kasvavaan palvelujen kysyntään ja uusien toimintamallien syntymiseen, jolloin operaattorit ovat mahdollisesti valmiita investoimaan jopa enemmän kuin aikaisemmin. Tämä johtaa siihen, että voimme saavuttaa EU:n asettamat mega- ja giga-nopeustavoitteet jopa aikaisemmin kuin vuonna 2025.

Jarmo Matilainen on Finnet-liiton toimitusjohtaja ja FiComin hallituksen jäsen.

25.8.2017

HP ja Deloitte yhteistyöhön nopeuttaakseen digitaalista muutosta 12 biljoonan dollarin globaalissa tehdasteollisuudessa

HP:n johtavat 3D-tulostusalustat ja Deloitten vankka asiantuntemus digitaalisesta muutoksesta yhdistyvät yhteistyön myötä

• Globaali 3D-tulostusjohtaja HP ja Deloitte, maailman johtava asiantuntijapalveluiden ja digitaalisten toimitusketjumuutosten johtaja, yhdistävät voimansa kiihdyttääkseen 12 biljoonan dollarin maailmanlaajuisen tehdasteollisuuden digitaalista uudistumista.

• HP ja Deloitte auttavat asiakkaita tehostamaan tuotesuunnittelua, nopeuttamaan tuotantoaan, luomaan joustavampia toimitusketjuja sekä optimoimaan valmistuselinkaaren yhdessä maailmanlaajuisen kumppaniekosysteemin kanssa.

HP and Deloitte Announce Alliance to Accelerate
Digital Transformation of US$12 Trillion Global Manufacturing Industry

New alliance combines HP’s leading 3D printing platform with
Deloitte’s unrivaled digital transformation expertise

News highlights:

·    HP, the global 3D printing leader, and Deloitte, the worldwide leader in professional services and digital supply chain transformations, join forces to accelerate the digital reinvention of the US$12 trillion global manufacturing industry.News highlights:                                 

·    HP and Deloitte—along with a global partner ecosystem —to help customers accelerate product design, speed production, create more flexible supply chains, and optimize the manufacturing lifecycle.

 

PALO ALTO, CA, AUGUST 24, 2017 – Today, HP Inc. and Deloitte announced a first-of-its-kind alliance that will accelerate the digital transformation of the global manufacturing industry. The two companies will collaborate on the implementation of HP’s 3D printing systems in large-scale manufacturing environments, applying their unrivaled digital operations experience to help  enterprises accelerate product design and production, create more flexible manufacturing and supply chains, and optimize efficiency across the manufacturing lifecycle. This will help increase innovation, accelerate time-to-market, reduce costs and waste, and help large enterprises compete more effectively in today’s dynamic global economy.  

The alliance will combine HP’s award-winning Jet Fusion 3D Printing solutions and tools, industry-leading partner ecosystem, and heritage of driving digital industrial transformations together with Deloitte’s global client reach and deep manufacturing relationships, unrivaled digital operations experience, and proven excellence in supply chain transformation for the world’s largest companies. 

“The Fourth Industrial Revolution is upon us. No sector of the global economy is undergoing more radical transformation than the US$12 trillion manufacturing market,” said Dion Weisler, President and CEO, HP Inc. “Companies investing in digital reinvention are poised to outpace their peers. Building on our disruptive 3D printing technology, together with Deloitte we are focused on helping customers transform and win in this new era.”

“The digitalization of global manufacturing operations and practices will impact companies and consumers around the world, and 3D printing will play an important role in fundamentally changing manufacturing as we know it,” said Deloitte Global CEO Punit Renjen.  “This alliance comprises two exceptional brands and brings together HP’s leading 3D printing platform with Deloitte’s digital manufacturing experience and global client reach.”

The speed, economics, quality, and reliability of HP’s 3D printing solutions are enhancing business operations with a growing list of leading global companies including BMW Group, Jabil, Johnson & Johnson, Nike, and many more, as well as a wide array of manufacturing service bureaus in North America, Europe, and Asia-Pacific. 

“3D printing empowers design freedom and product personalization while delivering a digital thread to transform supply chains and open the door for distributed manufacturing,” said John Dulchinos, VP of Digital Manufacturing at Jabil.  “As part of this powerful ecosystem, Jabil works with leaders like HP and Deloitte to help customers across different industries benefit from HP’s groundbreaking Multi Jet Fusion technology to make production-grade parts in volume and ramp additive manufacturing innovations.”

HP’s end-to-end manufacturing ecosystem includes engineering, software, enterprise, and manufacturing workflow leaders such as SAP, Siemens, Autodesk, and Materialise as well as members of its unique open 3D materials platform including Arkema, BASF, Evonik, Henkel, Lehman & Voss, and Sinopec Yanshan Petrochemical Co.

Deloitte’s Supply Chain and Manufacturing Operations practice is the global leader in helping companies apply digital business strategy to manufacturing initiatives to drive operational excellence. Deloitte has formed an ecosystem of digital collaborators, including Amazon Web Services (AWS), Cloudera, Dassault Systèmes, Google Cloud, SAP, and Siemens, to accelerate clients’ digital transformations. Deloitte will play an important role in helping organizations make use of 3D printing technology in their supply chain networks – a move that has the potential to fundamentally impact the way manufacturing organizations function.

“This new alliance reinforces the longstanding relationships Siemens has built with HP and Deloitte, and creates greater opportunities to digitally transform the global manufacturing industry,” said Tony Hemmelgarn, President and CEO, Siemens PLM Software.  “We see enormous potential in the next generation of product design, engineering, manufacturing and business innovations that elevate the voxel control and production-ready capabilities of HP’s Multi Jet Fusion 3D printing technology.”

With the potential to lower costs, increase production speed and flexibility, erase distribution borders, and create entirely new markets worldwide, 3D printing is helping unlock the promise of a new global industrial revolution.

“As a long-standing partner of both Deloitte and HP, we are pleased to see the synergy of their unique strengths combined to drive worldwide adoption of 3D printing across industries,” said Dr. Tanja Rueckert, President IoT & Digital Supply Chain, SAP SE. “SAP continues to accelerate efforts to drive a global, scalable and open manufacturing business network for industrial 3D printing with SAP Distributed Manufacturing. HP’s disruptive Multi Jet Fusion 3D printing technology, Deloitte’s manufacturing domain expertise and SAP’s global, cloud-based manufacturing business network help to deliver the power, speed and quality of the distributed manufacturing digital transformation today."

This alliance, which will begin in the U.S. and expand to other geographies, is part of HP and Deloitte’s ongoing collaboration to accelerate digital transformation for the enterprise.  Deloitte and HP will offer solutions that combine Deloitte’s business transformation expertise with HP’s managed print, device-as-a-service (DaaS), commercial mobility, and cyber-security offerings.    

About HP

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

About Deloitte

“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, tax, and related services to select clients. These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). Each DTTL member firm provides services in particular geographic areas and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates.


24.8.2017

Viasat Urheilu -kanava vapaasti katsottavissa tulevana viikonloppuna koko maassa Digitan antenni-tv-verkossa – Suomessa ennätysmäärä mainosrahoitteisia tv-kanavia

 

Viasat Urheilu -kanava on vapaasti katsottavissa Digitan valtakunnallisen antenni-tv-verkon A-kanavanipussa perjantaista 25.8. klo 8:00 alkaen ja jatkuen maanantaihin 28.8. klo 8:00 asti. Viasat Urheilu -kanava näkyy kanavapaikalla 28.

Viasatin jo useamman kerran tarjoamat vapaat viikonloput rikastuttavat Digitan antenni-tv-verkon tarjontaa. Digitan valtakunnallisessa verkossa näkyy tällä hetkellä 19 vapaasti jaettavaa kanavaa ja 47 maksu-tv-kanavaa. Maksuttomien mainosrahoitteisten kanavien määrä on vuodesta 2014 alkaen kasvanut vuosittain keskimäärin kahdella.

”Suomessa on eurooppalaisittain erittäin vahva mainosrahoitteinen televisio. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiselle tv-katsojalle on tarjolla poikkeuksellisen suuri määrä vapaasti katsottavia kanavia Ylen kanavien lisäksi”, kertoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. ”Muualla Euroopassa tilanne on päinvastainen. Esimerkiksi Norjassa vapaasti katsottavia kanavia on seitsemän, Ruotsissa kahdeksan, Tanskassa yhdeksän ja Saksassa kaksitoista”, jatkaa Weckström.

Tilastojen mukaan 93% suomalaisten noin kolmen tunnin päivittäisestä tv-katselusta kohdistuu vapaasti katsottaviin kanaviin. Tämä paitsi takaa kotimaisten netti-tv-palveluiden suosion, myös luo pohjan tehokkaalle, laajat massat tavoittavalle mainosmedialle. ”Digita kehittää jatkuvasti mediayhtiöiden kanssa uudentyyppistä mainosteknologiaa. Viimeksi kesäkuussa Digita ja MTV ovat testanneet perinteisen televisiomainonnan ja online-mainonnan yhdistämistä hybridi-tv-ympäristössä erinomaisin tuloksin. Perinteisen television ja internetin yhdistävät hybridipalvelut mahdollistavat Digitan media-asiakkaille täysin uutta kasvua tv-mainosliiketoimintaansa”, kertoo Weckström Digitan uusista tv-palveluista.

Digita Info auttaa

Viasat Urheilu -kanavan saa näkyviin tekemällä vastaanottimessa kanavahaun, jonka voi tehdä jo etukäteen. Useimmat vastaanottimet etsivät uudet tv-kanavat automaattisesti. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia kanavien uudelleen virittämisen tai tehdasasetusten palauttamisen. Ohjeet kanavahaun tekemiseksi löytyvät Digitan internet-sivuilta www.digita.fi/kanavahaku tai laitteen käyttöoppaasta. 

Digitan kuluttajapalvelun Digita Infon tekniset asiantuntijat auttavat antenni-tv-vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. Digita Info palvelee maanantaista perjantaihin klo 8-20 puh. 020 411 7676 tai info@digita.fi.

Lisätietoja Viasat Urheilu –kanavan tarjonnasta: https://www.viasat.fi/open

 

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.

 

 

 

 


24.8.2017

Telia Suomen asiakaskokemusjohtaja jo kolmatta vuotta peräkkäin

Telia oli jälleen ensimmäisellä sijalla ”Asiakkuuskokemusten johtaminen Suomessa 2017” -selvityksessä. Voittaja kehittää palvelujaan yhdessä asiakkaidensa kanssa ja nostaa ihmiset ja yksilöllisyyden esiin teknologian sijaan.

Asiakkuuskokemuksen johtamisen nykytilaa Suomessa selvittäneen tutkimuksen perusteella voittajayritys Telia kiinnittää eniten huomiota ja resursseja asiakkailleen tarjoamiinsa kokemuksiin.

Telian Head of Customer Insight Tuula Uitto kertoo Telia-brändin elävän ja hengittävän asiakkaista. "Kehitämme palveluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Toimimme systemaattisesti ja dataohjautuvasti, jotta voimme parantaa palveluamme. Haluamme erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella."

"Sijoitus jännitti, koska viime vuoden jälkeen on tapahtunut paljon niin meillä, mutta varmasti myös muissa asiakaskokemukseen panostavissa yrityksissä. Tavoittelemme yhä ketterämpiä toimintatapoja, jotta voimme vastata nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Nostamme ihmiset ja yksilöllisyyden esiin teknologian sijaan", Insights Manager Mari Sundell Telialta kertoo.

CXPA Finlandin ja Shiruten viidettä kertaa toteuttama ”Asiakkuuskokemusten johtaminen Suomessa 2017” -kartoitus toteutettiin web-kyselynä sekä puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa. Selvitykseen osallistui top 500 -yrityksiä ja Suomen tunnetuimpia brändejä. Kyselyyn vastasi yhteensä 79 asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaista 72 yrityksestä.

Lue lisää: CXPA Finland: Teleoperaattorit jakoivat kärkisijat asiakaskokemusjohtajien kisassa

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.

 


22.8.2017

Posti lisää lokeroja suosituimpiin pakettiautomaatteihin - asennustyön ajan automaatissa kahden tunnin käyttökatko

Suomalaisten suosimat pakettiautomaatit saavat lisää lokeroja kattavasti koko maassa. Kaikkiaan lokeroita lisätään 179 pakettiautomaattiin. Lisälokeroiden asennustyöt aloitettiin 7.8. ja laajennustyö kestää yhteensä kahdeksan viikkoa. Postilla on noin 500 pakettiautomaattia. Asennuksen aikana pakettiautomaatilla on noin kahden tunnin käyttökatko. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Alla tiedot laajennuksen kohteena olevista pakettiautomaateista kahden viikon ajalta. 

Pakettiautomaattiverkostoon uusitaan syksyn aikana myös käyttöjärjestelmä, ja automaattien näyttö muuttuu visuaalisesti selkeämmäksi.

VIIKKO 35

Automaatti

Osoite

Postinumero

Toimipaikka

Asennuspäivä

Myyrmanni

Iskoskuja 3 A 1

01605

Vantaa

28.8.2017

S-market Idänpää

Laaniitynkatu 2

13215

Hämeenlinna

31.8.2017

ABC Koulukatu

Koulukatu 29

20105

Turku

29.8.2017

Prisma Tampereentie

Vanha Tampereentie 108

20305

Turku

29.8.2017

K-citymarket Graani

Graanintie 1

50195

Mikkeli

30.8.2017

S-market Lauritsala

Itsenäisyydenkatu 19

53305

Lappeenranta

31.8.2017

S-market Sammonlahti

Orioninkatu 2

53855

Lappeenranta

31.8.2017

Prisma Hyllykallio

Hyllykalliontie 2

60515

Seinäjoki

29.8.2017

S-market Gerby

Västervikintie 2

65285

Vaasa

29.8.2017

K-citymarket Kolmisoppi

Kolmisopentie 1

70785

Kuopio

30.8.2017

Prisma Hyvinkää

Kauppakuja 2

05805

Hyvinkää

1.9.2017

Iso Omena

Piispansilta 11

02235

Espoo

28.8.2017

S-market Karkkila

Mäntylänkatu 1

03605

Karkkila

28.8.2017

S-Market Vallila

Aleksis Kivenkatu

00515

Helsinki

25.8.2017

S-markt Columbus

Vuotie 45

00985

Helsinki

29.8.2017

S-market Plaza

Vilhonkatu 8

24105

Salo

23.8.2017

S-market Ylämylly

Kievarintie 1

80405

Ylämylly

24.8.2017

Kauppakeskus Rinteenkulma

Koskikatu 25

96205

Rovaniemi

28.8.2017

K-citymarket Salo

Hämeentie 24-30

24245

Salo

29.8.2017

K-citymarket Paavola

Kauppakatu 13

15145

Lahti

23.8.2017

Prisma Koivistonkylä

Lempääläntie 21

33825

Tampere

30.8.2017

S-market Sokos Lahti

Aleksanterinkatu 19-21

15115

Lahti

1.9.2017

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa kymmenessä maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.


22.8.2017

HP:n ensimmäinen OMEN X kannettava tietokone on voittamaton

Uusi laitteisto mahdollistaa pöytäkoneen tehot kannettavaan tietokoneeseen

 

HP Inc. today unleashed its most powerful gaming laptop to date, the OMEN X by HP Laptop[A1] . Built for gaming enthusiasts and esports athletes seeking maximum performance, the OMEN X Laptop is engineered with the thermals to support unlocked CPUs to allow for overclocking5, and factory-overclocked GPUs and memory options for superb gaming performance in a stunning design.

Competitive gamers demand optimal and configurable desktop-level performance to deliver the best frame rates and responsiveness to beat the competition. They also crave a device that doesn’t compromise performance for mobility. Studying how gamers compete at the highest levels, HP created a device to respond to their needs, while delivering high-end components, advanced thermal solutions, fast and responsive displays, a fully customizable mechanical keyboard, and software tools that let gamers push the Omen X Laptop hardware to the limit.

“Esports is one of the fastest growing categories in gaming and we are excited by the popularity of HP’s OMEN family of products,” said Anne-Sophie Hadberg, head of Consumer Personal Systems EMEA, HP Inc. “With the release of the OMEN X Laptop, HP is bringing key innovations to performance, industrial design and customizability that were once only possible on a desktop, to give gamers a competitive edge.”

Engineered for Gaming Performance

The latest AAA titles and esports tournaments require high-performing graphics and raw-computing horsepower, so HP packed the OMEN X Laptop with industry-leading technology and custom-tuning capabilities, including:

 • The OMEN Command Center Software to custom tune and push hardware to its limits, with the ability to manage CPU overclocking5; optimize gaming network traffic with a network booster to reduce latency in online games[i]; and, customize system lighting to streamline gaming controls
 • Intel® 7th gen unlocked Intel® Core™ i7 CPU[ii], XMP memory options for memory overclocking5 and tested profiles up to DDR4-2800, and factory-overclocked GPUs up to NVIDIA® GeForce® GTX 1080 – ideal for fast-paced or multi-player games running at 4K resolutions[iii]
 • RAID0 SSD option for ultra-fast boot and game loading and PCIe SSD+HDD storage options for quick responsiveness and massive storage capacity.[iv]
 • Thermal management to push high-end hardware beyond factory settings[v], including high-performance fans to increase airflow and an integrated vapor chamber with four 3.5 mm heat pipes to improve heat transfer from the GPU and CPU to the four rear corner-mounted radiators[vi]

Designed for Immersion

Gaming is an immersive experience, so HP optimized the OMEN X Laptop to be VR ready on all configurations and includes features that enhance gameplay and limit outside distractions for full immersion:

 • Mechanical and RGB LED-per key backlit keyboard, including 2.5 mm travel with tactile feel and mechanical switches to provide instant feedback and comfort for intense gaming sessions; RGB LED per key for customizable key maps; independent, programmable macro keys; and, N-Key rollover on every key for anti-ghosting functions
 • 17-inch diagonal 4K display3 option for ultimate high-resolution gaming, or 120Hz 1080p display options for fast refresh rates and smooth visuals; and all configurations are NVIDIA G-Sync™ enabled for reduced image tearing
 • DTS Headphone:X® for simulated surround sound with any headset7 and premium sound featuring HP Dual Speakers with Audio by Bang & Olufsen
 • HP Audio Boost to ensure peak performance without overloading the speakers[vii]
 • A translucent window to see inside the laptop, along with custom lighting and an aluminum finish for a premium look and feel that can be personalized and customized for the individual gamer

Crafted for Expansion

To give gamers a constant edge on the competition, the OMEN X Laptop is crafted for expansion with easy upgrading of the system capabilities or swapping parts:

 • Single access panel to HDD, SSDs, and RAM, so all end-user replaceable components are easily accessible
 • Generous port selection with support for up to four external displays
 • Connect to a range of different gaming accessories with: three USB 3.0 Type A, two Thunderbolt™ 3-certified USB 3.1 TypeC™, HDMI 2.0a with HDR support, Mini DisplayPort™, RJ45 and a multi-format media card reader
 • Dual audio jack with separate microphone input and headset jacks (input/output) to support the latest gaming headsets or external speakers

 

The OMEN X Laptop is expected to be available in Finland in November, starting at 2999 € [viii].

OMEN Challenge at Gamescom 2017

The OMEN Challenge returns to Gamescom 2017 to test pro players’ skills like never before. Some of the world’s best CS:GO players will once again face an extreme gaming experience where their mental and physical skills will be pushed to the limit in the hunt for greatness and glory. This high-performance tournament will challenge pro gamers to test their skills of dexterity, strategy, teamwork, self-control and stamina.

Four elite CS:GO teams – Team Dynasty, MouseSports, Flipsid3 Tactics and Penta Sports – will battle each other over three days, culminating in a final challenge to declare this year’s OMEN Challenge winner. Their strengths will be tested in unique ways as they set out to prove that their team has the skillset to dominate the game.

The OMEN Challenge will take place at the OMEN booth B51, Hall 8, at Gamescom in Cologne, Germany. The heats will take place on Wednesday, August 23, and Thursday, August 24, from 5:00-8:00 p.m. local time, with the finals taking place on Friday, August 25, from 5:00-8:00 p.m. local time. The OMEN Challenge can also be viewed on Twitch at www.twitch.tv/omenbyhpeurope.

 

[i] Internet service required and not included.

[ii] Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance.

[iii] 4K content required to view full 4K images.

[iv] For solid state drives, GB = 1 billion bytes, 1TB = trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 35GB of system disk is reserved for system recovery software.

[v] Altering clock frequency and/or voltage may: (i) reduce system stability and useful life of the system, processor, and other system components; (ii) cause the processor and other system components to fail; (iii) cause reductions in system performance; (iv) cause additional heat or other damage; and (v) affect system data integrity. HP and Intel have not tested, and does not warrant, the operation of the processor beyond its specifications. HP and Intel have not tested, and do not warranty, the operation of other system components beyond their industry standard specifications. HP and Intel assume no responsibility that the processor and other system components, including if used with altered clock frequencies and/or voltages, will be fit for any particular purpose.

[vi] Vapor chamber included on configurations with Intel K-series CPU option or NVIDIA® GeForce® GTX 1080 graphics. Actual thermal solution varies based on configuration.

[viii] Etimated street prices. Actual prices may vary.

HP 
HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 

 

 


22.8.2017

Uudistunut Elisa Turvapaketti auttaa vanhempia ohjaamaan lasten netinkäyttöä ja ruutuaikaa

Elisan uudistunut Turvapaketti-palvelu suojaa lasten netinkäyttöä, paikantaa kadonneen puhelimen ja tarjoaa vanhemmille apua lasten ruutuajan ohjaamiseen. Koko perheen palvelun asetuksia voi helposti muokata OmaElisan kautta.

Elisa Turvapaketin uudet, entistä laajemmat ominaisuudet perustuvat F-Securen kehittämään SAFE-palveluun. Ne auttavat koko perheen verkkokäytön suojauksessa sekä vanhempia ohjaamaan lasten ruutuaikaa.

– Haluamme olla mukana perheiden arjessa tarjoamalla sekä lapsille että vanhemmille välineitä turvalliseen netinkäyttöön. Palvelumme uudet ominaisuudet antavat laajan ja laadukkaan kokonaisturvan virustorjunnasta selaussuojaukseen kaikille laitteille, kertoo Elisan liiketoimintajohtaja Matias Castrén.

– Lisäksi Turvapaketin-palvelun avulla voidaan määrittää ikärajat, jotka estävät lasta pääsemästä tietynlaisille sivustoille sen sisällön perusteella.

Elisa Turvapaketin uudet ominaisuudet auttavat vanhempia myös ohjaamaan haluttua lasten ruutuaikaa.

– Vanhempi voi halutessaan määrittää lapsen älylaitteen käytölle esimerkiksi päivittäisen kokonaiskäyttöajan tai aikarajat, jolloin laitetta ei ole mahdollista käyttää. Haluttuja aikarajoja saa säätää yksilöllisesti esimerkiksi arkipäiville ja viikonlopuille, Castrén sanoo.

Kadonnut älylaite voidaan Turvapaketin avulla paikantaa ja tarvittaessa myös etälukita ja tyhjentää.

– Uudet Perhesäännöt-ominaisuudet antavat vanhemmille mahdollisuuden asettaa lapsilleen sääntöjä ja rajoituksia. Vanhemmat voivat huolehtia lasten hyvinvoinnista verkossa missä ja milloin vain, sanoo Perttu Tynkkynen, F-Securen kuluttajatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja.

Kaikkia asetuksia on mahdollista muokata OmaElisa-palvelun kautta. Samat asetukset voi myös halutessaan kopioida kaikkiin käytössä oleviin älylaitteisiin.

Uudet ominaisuudet tulevat nykyisten Turvapaketti-asiakkaiden käyttöön tiistaina 22. elokuuta. Elisa Turvapaketti -palvelun hinta on alkaen 2,90 €/kk (yhdelle laitteelle).

 

 

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi

F-Secure on johtava kyberturvallisuusyhtiö, joka on kolmen vuosikymmenen ajan edistänyt kyberturvallisuuden innovaatioita. F-Securella on ensiluokkainen kokemus päätelaitteiden suojaamisesta sekä hyökkäysten tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta. F-Secure suojaa ratkaisuillaan yrityksiä ja kuluttajia niin kehittyneiltä kyberhyökkäyksiltä ja tietomurroilta kuin laajalle levinneiltä kiristysohjelmien tartunnoilta. F-Securen turvallisuusasiantuntijat ovat osallistuneet useampaan eurooppalaiseen kyberrikoksen tutkintaan kuin yhdenkään muun markkinoilla toimivan yrityksen. F-Securen tuotteita myyvät maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.Vuonna 1988 perustettu F-Secure on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä. f-secure.com 

 

 


17.8.2017

Telian toimiluvat 900 ja 1800 MHz:n taajuusalueelle uudistettiin

Valtioneuvosto on tänään uudistanut Telian toimiluvat 900 ja 1800 MHz:n taajuusalueille. Toimilupien voimassaoloa jatkettiin vuoden 2019 loppuun.

Toimilupien vuosimaksu on 1,1 miljoonaa euroa, eikä lupien uudistamisesta aiheudu lisäkustannuksia. Telia tarjoaa 900 ja 1800 MHz:n taajuuksilla matkaviestintäpalveluita GSM-, 3G- ja 4G-teknologioilla.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


Pages