20.10.2017

FiComin lausunto II maksupalveludirektiivin täytäntöönpanosta

HE 132/2017 vp

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua II maksupalveludirektiivin (PSD2) täytäntöönpanosta Suomen lainsäädäntöön maksupalvelulakiin ehdotetuilla muutoksilla ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pääviestit

 • PSD2-direktiivin täytäntöönpano edellyttää teleyrityksiltä merkittäviä mukauttamistoimenpiteitä.
 • Telecom-poikkeuksen uusi muotoilu voi johtaa siihen, että kuluttajien mahdollisuus käyttää lisämaksullisia palveluita estyy euromääräisten rajojen tullessa täyteen.
 • Esityksiä tulisi selventää teleyrityspoikkeuksen euromääräisten rajojen huomioimisen ja yhdysliikennemaksujen osalta.
 • Maksupalvelulain esitystä tulee muuttaa maksupalvelun tarjoajan vastuun osalta. Ehdotettu ratkaisu ei ole sopusoinnussa vastuuperiaatteiden kanssa.

Sääntelyn vaikutukset

Esitykset on pääasiassa hyvin valmisteltu ja niissä pitäydytään pääasiassa PSD2-direktiivin edellyttämässä sääntelyssä ilman kansallisia lisäyksiä, mikä on hallitusohjelman mukainen ja erittäin kannatettava linja. 

PSD2:n telecom-poikkeuksen muuttaminen aiheuttaa toimialalle tarpeen merkittäviin mukauttamistoimenpiteisiin, jotka erityisesti johtuvat lisämaksullisten puhepalvelujen ottamisesta sääntelyn soveltamisalaan. Kuten esityksen vaikutusarviossa on todettu, teletoimiala arvioi ehdotettujen muutosten vaikutukset merkittäviltä osin kielteisiksi, koska sääntely voi vaikuttaa heikentävästi kuluttajien kokemaan palveluun. Erityisen ongelmallisena toimiala kokee tarpeettoman ylimitoitetun vahvan tunnistamisen vaatimuksen, joka rahamäärältään pienten maksutapahtumien osalta rampauttaa käyttäjäkokemuksen. 

Järjestelmämuutoksista ja muista mukauttamistoimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan toimialalle kymmenien miljoonien eurojen kustannukset.

Teleyrityspoikkeuksen perustelut (maksupalvelu- ja laitoslait)

Esitetyn maksupalvelulain 3 §:ssä ja sen perusteluissa käytetään PSD2:n mukaista ilmaisua maksupalvelun käyttäjä teleyrityspoikkeuksen rajoja määritettäessä. Käytännössä teleyritysten toiminta ja niissä käytettävät järjestelmät perustuvat liittymiin ja niiden määrittelyihin. Valiokunnan lausunnossa olisi hyvä selventää, että teleyritysten osalta säännöksessä tarkoitetut rajat ovat käytännössä liittymä-, eivät käyttäjäkohtaisia.

Alustavissa tulkintakeskusteluissa Finanssivalvonnan kanssa merkittäväksi tulkintakysymykseksi on muodostunut teleyrityspoikkeuksen euromäärät ylittävien maksutapahtumien käsittely. FiCom pitää tärkeänä, että lainsäätäjän tarkoitusta selvennetään valiokunnan lausunnossa siten, että on selvää, että teleyrityspoikkeuksen euromäärän ylittävissä maksutapahtumissa poikkeuksen euromäärä on tarkoitus aina huomioida. Esimerkiksi 60 euron lisämaksullisen puhepalvelun maksusta tulisi vähentää teleyrityspoikkeuksen mukaiset 50 euroa ja tämän ylittävää osuutta arvioitaisiin maksupalveluna.

Lainsäätäjän tarkoituksen selventämisellä on merkitystä yritysten mahdollisuudessa tarjota käyttäjille lisämaksullisia puhepalveluita. Myöhemmin Komission sääntelystandardeissa täsmentyvä vahvan tunnistamisen vaatimus tekee palveluiden tarjoamisen muutoin käytännössä hyvin vaikeaksi järjestää, koska vahvan tunnistamisen vaatimus seuraisi heti 50 euron rajan jälkeen.   

Soveltamisalan täsmentäminen

Maksupalvelulain 1 §:n yksityiskohtaisten perusteluiden viimeisessä kappaleessa on esimerkkien avulla linjattu palveluita, joita ei ole tarkoitus pitää maksupalveluina. FiCom pitää tärkeänä, että valiokunta lausunnossaan selventäisi, että ”voimassa olevan lain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaisesti ”Maksupalveluna ei nykykäytännön mukaisesti pidettäisi teleyritysten välisiä verkon käytöstä maksettavia tukkumaksuja, jotka johtuvat esimerkiksi yhdysliikenteestä taikka käyttöoikeuden tai kapasiteetin luovutuksista.”

PSD2-direktiivillä ei ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa tältä osin, jolloin teleyrityspoikkeuksen olennaisesti muuttuessa tämä tulkintaohje on erityisen tärkeä säilyttää lain perusteluissa.

Vahva tunnistaminen ja vastuut

Ehdotuksessa maksupalvelulaiksi uusi vahvan tunnistamisen vaatimus ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetuksella voimaan siinä vaiheessa, kun Euroopan Komission täytäntöönpanoasetuksella antamat tekniset sääntelystandardit tulevat voimaan. Ratkaisu on onnistunut.

Vahvan tunnistamisen vaatimus sen sijaan on niin jäykkä ja kategorinen, että siihen liittyy vaara nykyisten sähköisten maksutapojen käytettävyyden heikentymisestä. Direktiivi on laadittu niin, että maksupalvelun tarjoajien ja -käyttäjien asemaan merkittävästi vaikuttavat yksityiskohtaiset säännökset on käytännössä kokonaan jätetty Komission harkittaviksi. Sääntelystandardien ollessa lausuntoa annettaessa vielä vahvistamatta, koko sääntelyn vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa hyvin vaikeaa.

FiCom pitää työryhmän ehdotusta vastuusääntelyn osalta erityisen ongelmallisena. Ehdotetun maksupalvelulain 62 § 2 momentin 4 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, jonka mukaan maksupalvelunkäyttäjä ei vastaisi oikeudettomasta maksutapahtumasta, jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. Ehdotettu säännös, ottaen huomioon todistustaakan jakoa koskevan 72 §:n, saattaa erityisesti pienmaksujen tarjoajat varsin heikkoon asemaan, koska vastuuta ei ole kytketty Komission sääntelystandardeissa säädettäviin poikkeuksiin vahvan tunnistamisen vaatimuksesta. Kokonaisuutena arvostellen säännös, jossa erikseen säädettyä tunnistamisvaatimuksen poikkeusta hyödyntävä huolellinen toimija voisi pelkän väitteen perusteella joutua vastaamaan käyttäjälle täysin oikeasta maksutapahtumasta, sopii huonosti suomalaiseen siviilioikeudelliseen vastuutraditioon ja maksupalveluntarjoajan asema käy ongelmalliseksi perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan ja elinkeinonvapauden kannalta.

Lisäksi epäsuhtainen vastuuasetelma saattaa kannustaa maksupalvelun käyttäjiä esittämään jopa perusteettomia väitteitä maksutapahtumien oikeudettomuudesta.

FiCom esittää, että kyseinen kohta on muutettava seuraavasti:

4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista, paitsi jos maksutapahtumaan sovelletaan 85 b § pykälän 3 momentissa tarkoitettua poikkeusta vahvan tunnistamisen velvoitteeseen.

Yllä esitetyllä tavalla muutettuna vastuusäännös on sopusoinnussa esityksen 85 b § kanssa ja huolellisesti toimiva maksupalveluntarjoajan oikeudellinen asema on turvallinen.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.


20.10.2017

Telia ja Ilves kehittävät Liigaa yhdessä

20.10.2017, 08:58
 

Telian ja Ilveksen yhteistyö starttaa tänä syksynä. Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia keinoja parantaa ja rikastuttaa katselukokemusta niin halleilla kuin kotisohvilla. Katselukokemusta kehitetään jo nyt musiikin avulla, kun Ilves tarjoaa kannattajilleen mahdollisuuden seurata joukkuetta Spotifyssa virallisen profiilin ja soittolistojen myötä. 

Telian ja Ilveksen uusi yhteistyö alkaa tänä syksynä Telian Spotify Business -pilvipalvelun käyttöönoton myötä.

”Haluamme luoda Ilveksen kannattajille ja kaikille Liigan katsojille uudenlaisen katselukokemuksen, jota rikastetaan datan ja digitaalisuuden avulla. Jääkiekon katselukokemus on pysynyt pitkään samona ja me haluamme päivittää sen tähän aikaan”, kertoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.

”Yhteistyö tarjoaa meille monia mahdollisuuksia. Uuden virallisen Spotify-profiilimme ensimmäiselle soittolistalle on koottu kappaleita, jotka ovat soineet Ilveksen peleissä 90-luvulta tähän päivään. Kannattajamme pääsevät elämään uudelleen menneiden vuosikymmenten huippuhetkiä. Jatkoa seuraa, sillä haluamme yhdessä Telian kanssa muuttaa ottelutapahtumaa ja jääkiekon seuraamista aivan uudenlaiseksi kokemukseksi”, sanoo Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo.

Testausta tulevia kausia varten

Telia on Liigan uusi mediakumppani kaudesta 2018–2019 alkaen. Keväällä tehty sopimus on kestoltaan kuusivuotinen. Osana uudistuvaa mediayhteistyötä Telia tuo Liigan ottelut tarjolle entistä monipuolisemmin, katsojan ehdoilla. 5G-palvelut tulevat liigahalleihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mediakumppanina Telia tuottaa Liigan tv-sisällöt ja näyttää liigaottelut suorana sekä tuottaa muuta sisältöä Liigasta.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


20.10.2017

DNA Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017:
DNA:n liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat tammi-syyskuussa

20.10.2017 klo 8:30 

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 14. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta. 

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-syyskuu 2017

 • Liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja oli 218,8 miljoonaa euroa (221,5).
 • Käyttökate kasvoi 9,3 prosenttia 72,6 miljoonaan euroon (66,4). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,2 prosenttia (30,0).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 72,6 miljoonaa euroa (70,9).
 • Liiketulos kasvoi 27,2 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon (29,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 17,0 prosenttia (13,2).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 37,3 miljoonaa euroa (33,9).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,5 euroa (17,7).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 19,1 prosenttia (17,8).

Tammi-syyskuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 651,5 miljoonaa euroa (633,7).
 • Käyttökate kasvoi 11,4 prosenttia 206,1 miljoonaan euroon (185,0). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 31,6 prosenttia (29,2).
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 206,1 miljoonaa euroa (189,6).
 • Liiketulos kasvoi 25,9 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon (76,7). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 14,8 prosenttia (12,1).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 96,6 miljoonaa euroa (81,3).
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,2 prosenttia 2 790 000 liittymään (2 731 000).
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (17,0).
 • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,4 prosenttia (15,5).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi hieman ja oli neljänneksen lopussa 1 130 000 liittymää (1 115 000).

DNA:n vuoden 2017 tulosohjeistusta nostettiin 13.10.2017 kannattavuuden osalta

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2017 (julkaistu 31.1.2017):

DNA arvioi liikevaihdon pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioitiin pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia

Milj. €

7-9/2017

7-9/2016

Muutos-%

1-9/2017

1-9/2016

Muutos-%

1-12/2016

Liikevaihto

218.8

221.5

-1.2 %

651.5

633.7

2.8 %

858.9

Käyttökate

72.6

66.4

9.3 %

206.1

185.0

11.4 %

236.3

- osuus liikevaihdosta, %

33.2 %

30.0 %

 

31.6 %

29.2 %

 

27.5 %

Vertailukelpoinen käyttökate*

72.6

70.9

2.3 %

206.1

189.6

8.7 %

247.1

- osuus liikevaihdosta, %

33.2 %

32.0 %

 

31.6 %

29.9 %

 

28.8 %

Poistot ja
arvonalentumiset

35.3

37.0

 

109.5

108.3

 

145.0

Liiketulos

37.3

29.3

27.2 %

96.6

76.7

25.9 %

91.2

- osuus liikevaihdosta, %

17.0 %

13.2 %

 

14.8 %

12.1 %

 

10.6 %

Vertailukelpoinen liiketulos*

37.3

33.9

10.1 %

96.6

81.3

18.9 %

102.1

- osuus liikevaihdosta, %

17.0 %

15.3 %

 

14.8 %

12.8 %

 

11.9 %

Tulos ennen veroja

34.8

26.9

29.4 %

89.5

69.5

28.8 %

81.7

Tilikauden tulos

27.8

21.5

29.3 %

71.5

55.6

28.7 %

65.2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

15.7

12.4

 

13.5

10.7

 

9.6

Oman pääoman tuotto (ROE), %

19.4

16.2

 

16.1

13.9

 

11.6

Investoinnit

24.4

30.3

-19.4 %

70.0

84.9

-17.6 %

143.6

Rahavirta investointien jälkeen

66.3

39.4

 

109.8

79.7

 

83.5

Nettovelka

302.0

373.1

 

302.0

373.1

 

321.7

Nettovelka/käyttökate

1.04

1.41

 

1.10

1.51

 

1.36

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

51.9

69.0

 

51.9

69.0

 

53.9

Omavaraisuusaste, %

48.6

45.8

 

48.6

45.8

 

48.4

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

0.21

0.17

 

0.54

0.44

 

0.51

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa)

0.21

0.17

 

0.54

0.44

 

0.51

Henkilöstön määrä kauden lopussa

 

 

 

1 636

1 669

 

1 668

*Konsernin tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n tammi-syyskuu sujui vahvasti liikevaihdon ja kannattavuuden kasvaessa. Liikevaihtomme kasvoi 2,8 prosenttia 651,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka tuli erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Tammi-syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi 18,9 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon ja sen osuus liikevaihdosta kasvoi 14,8 prosenttiin viime vuoden 12,8 prosentista.

Myös kolmannen neljänneksen tuloskehitys jatkui hyvänä kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta. Vaikka liikevaihtomme laski hieman, vertailukelpoinen liiketuloksemme kasvoi 10,1 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon. Palveluliikevaihto kasvoi hieman, mutta päätelaitemyynti jäi vahvasta vertailukaudesta. Tulokseen vaikutti myönteisesti modernien verkkoalustojemme parantunut kustannustehokkuus. Odotamme operatiivisten investointiemme kasvavan loppuvuoden aikana, mutta jäävän jonkin verran edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät kasvoivat vertailukauteen verrattuna 59 000 liittymällä. Erityisesti DNA:n yritysasiakkaiden matkaviestinliittymien määrä on kasvanut vahvasti koko vuoden. Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto parani ja oli tammi-syyskuussa 18,2 euroa, kun vuosi sitten se oli 17,0 euroa. Koko vuoden kireänä pysynyt kilpailutilanne näkyi asiakasvaihtuvuudessamme. Laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi yhteensä 26 000 liittymällä, jonka myötä kiinteän verkon liittymäkantamme (kiinteä puhe, kiinteä laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi yhteensä 15 000 liittymällä vertailukauteen verrattuna.

Suomalaiset katsovat TV-sisältöjä yhä enemmän ja yhä monipuolisemmin. Kesällä teettämämme tutkimuksen* mukaan erityisen paljon tv-sisältöjen katselua ovat lisänneet nuoret (15-24-vuotiaat), joista peräti 42 prosenttia arvioi katselun lisääntyneen. Suuri osa tästä kasvusta tulee netin kautta katsottavasta sisällöstä. Toimmekin markkinoille kolmannella neljänneksellä televisionkatselua uudistavan Android TV -laitteen, DNA TV-hubin, joka yhdistää digiboksin, nettisovellukset, pelit ja musiikin yhdeksi kokonaisuudeksi sekä tuo älypuhelimista tutun sovelluskauppamaailman myös televisiolle. Laitteen myynti käynnistyi hyvin, mikä kertoo suomalaisten olevan siirtymässä uudenlaiseen televisionkatseluun.

Paransimme vuoden 2017 tulosohjeistustamme kannattavuuden osalta. DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä. DNA:n liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti koko alkuvuoden. Erityisesti ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva. Matkaviestinpalveluiden kysyntä on ollut koko vuoden hyvää ja kannattavuuteen on vaikuttanut myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu ja modernien verkkoalustojen parantunut kustannustehokkuus. Kireä kilpailutilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa loppuvuonna muun muassa asiakasvaihtuvuuteemme.

Jatkamme työtä asiakkaidemme hyväksi strategisia tavoitteitamme toteuttaen.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

*DNA:n Digitaaliset Elämäntavat -tutkimus

DNA:n pääomamarkkinapäivä 2017 taloudellinen raportointi vuonna 2018:

 • DNA:n pääomamarkkinapäivä järjestetään tiistaina 21.11.2017 Helsingissä
 • 2.2.2018: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
 • 22.3.2018: Varsinainen yhtiökokous
 • 19.4.2018: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
 • 19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
 • 18.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Tulostiedotustilaisuudet

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00

Tiedotustilaisuus järjestetään DNA Talossa osoitteessa Läkkisepäntie 21, Helsinki. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan sähköpostiosoitteessa viestinta@dna.fi. Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä DNA:n verkkosivuilla, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille klo 14.00

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 6937 9543, vahvistuskoodi: 305 2663.

Tulosraportti ja tilaisuuksien esitysmateriaalit sekä linkki webcast-lähetykseen ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat myöhemmin tulospäivän aikana.

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.


19.10.2017

Suomessa parhaat laajakaistayhteydet
- FiComin laajakaistaohjelma

FiComin tavoitteena on, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa maailman paras nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnassa. Mobiilit ja kiinteät verkot täydentävät ja tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän toisiaan.

FiCom on laatinut yhteistyössä jäsenyhtiöidensä kanssa tavoiteohjelman sen varmistamiseksi, että Suomi on laajakaistan huippumaa myös tulevaisuudessa. Ohjelmassa otetaan kantaa mm. rakentamisen helpottamiseen, kysynnän edistämiseen sekä teknologianeutraaliuteen.

Tutustu FiComin laajakaistaohjelmaan!


19.10.2017

Postin 3 500 jouluapulaista auttaa toimittamaan koteihin hyvää mieltä

19.10.2017, 13:17
 

Posti varautuu joulusesonkiin palkkaamalla ympäri Suomen noin 3 500 jouluapulaista. Heistä puolet työllistyy joulutervehdysten ja pakettien lajitteluun, toinen puoli jakeluun ja kuljetukseen. Tänä vuonna jouluapulaisia palkataan myös 130 uuteen pop up -palvelupisteeseen, joita Posti perustaa varmistamaan pakettien sujuvan noutamisen.

Joulu on perinteisesti Postissa vuoden kiireisintä aikaa. Viime vuonna suomalaiset lähettivät 29 miljoonaa joulukorttia. Vuonna 2016 Postin kautta kulki ennätykselliset 34 miljoonaa pakettia, ja vauhti kiihtyi loppuvuoden jouluostosten ja -lahjojen myötä. Verkkokauppalähetysten määrä kasvoi 7,3 %, mikä vastaa noin miljoonaa pakettia.

- Vaikka työmäärä on suuri, useat meistä odottavat joulun tiivistä tunnelmaa ja sitä, että rutiineista poiketaan. Kaikille postilaisille joulu on se juttu, jota muistellaan myöhemminkin, kertoo suunnittelija Sami Seppälä Helsingin postikeskuksesta.

Joulutyö Postilla on hyvä ponnistuslauta tulevaan

Jouluapulaisen työt kiinnostavat etenkin nuoria ja opiskelijoita. Sadoille nuorille Postin joulu tarjoaa ensimmäisen, tärkeän työkokemuksen.

- Joulutyöntekijät ovat tervetullut lisä joulun kiireisiin. Moni vanha tuttu tulee meille uudestaan, mutta mukana on paljon myös ensikertalaisia. Kokemuksena joulutyö on työelämässä aloittelevalle nuorelle hyödyllinen ponnahduslauta tulevaan, Sami Seppälä sanoo.

Moni jouluapulaisista on ollut töissä Postilla ennenkin. Viime kesän kesätyöntekijät kertoivat Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kyselyssä tulleensa kohdelluksi tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. He myös kokivat päässeensä osaksi työyhteisöä.

- Palautteissa esiin nousseet hyvä ilmapiiri ja valmius suositella työpaikkaa muille on ilahduttavaa palautetta sen päälle, että olemme onnistuneet noudattamaan Vastuullisen kesäduunin periaatteita hyvin, Ville Hakala Postin rekrytoinnista kertoo.

Paikkoja avoinna eri puolilla Suomea

Vuonna 2016 hakijoita oli yli 9 000, ja heistä noin joka kolmas sai työpaikan. Tämän joulun rekrytoinnit ovat käynnissä, ja paikkoja on runsaasti auki ympäri Suomen.

Jouluapulaisilta edellytetään pääsääntöisesti 18 vuoden ikää ja suomen kielen taitoa. Tarkemmat ohjeet ja hakuajat kannattaa tarkistaa työpaikkailmoituksesta. Kaikki avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta posti.com/tyopaikat.

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa. Meillä on toimintaa 11 maassa, liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömme määrä on noin 20 500. Liiketoimintamme kattavat myös logistiikkapalveluja tarjoavan Itella Venäjän ja sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän OpusCapitan. www.posti.com.


19.10.2017

Telia ja HPK kehittävät Liigaa yhdessä

19.10.2017, 13:00
 

Telian ja HPK:n yhteistyö starttaa tänä syksynä. Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia keinoja parantaa ja rikastuttaa katselukokemusta niin halleilla kuin kotisohvilla.

Telian ja HPK:n uusi yhteistyö alkoi tänään ensimmäisen tapaamisen myötä. HPK pelaa tällä kaudella 41. liigakautensa. Telialle ensi syksynä alkava kausi on ensimmäinen kuuden vuoden mittaisesta sopimuskaudesta.

”Haluamme luoda HPK:n kannattajille ja kaikille Liigan katsojille uudenlaisen katselukokemuksen, jota rikastetaan datan ja digitaalisuuden avulla”, kertoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.

”Yhteistyö Telian kanssa luo mahdollisuuden digiloikkaan koko Liigalle. Jo nyt on huomattavissa, että Telia luo uudenlaista Liigan kiinnostavuutta seurojen kanssa yhteistyössä. Kiinnostava Liigatuote, erilaisia elementtejä eri kohderyhmille, tuo enemmän katsojia myös halleihin. Vastakkainasettelu Liiga hallilla ja Liiga kotona on mielestäni vanhakantainen ajattelumalli. Hyvä kuluttajakokemus hallilla ja mobiililaitteissa sekä TV:ssä tukevat toisiaan. HPK aikoo olla aktiivinen seura tämän yhteistyön kehittämisessä. Yhdessä voitetaan”, kommentoi HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen.

Testausta tulevia kausia varten

Telia on Liigan uusi mediakumppani kaudesta 2018–2019 alkaen. Keväällä tehty sopimus on kestoltaan kuusivuotinen. Osana uudistuvaa mediayhteistyötä Telia tuo Liigan ottelut tarjolle entistä monipuolisemmin, katsojan ehdoilla. 5G-palvelut tulevat liigahalleihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mediakumppanina Telia tuottaa Liigan tv-sisällöt ja näyttää liigaottelut suorana sekä tuottaa muuta sisältöä Liigasta.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


19.10.2017

Elisa uudistaa suosikkipalvelun - Pilvilinna Plus on luotettava kotimainen pilvipalvelu kuluttajille

19.10.2017, 10:00
 

Elisan tuttu Pilvilinna tekee uuden tulemisen lokakuussa. Uudistettu palvelu on aiempaa suorituskykyisempi, helppokäyttöisempi ja edullisempi - maailmanluokan käyttöliittymällä sekä ulkoasulla.

Pilvilinnan uudessa versiossa sekä käytettävyyttä on parannettu että uusia ominaisuuksia tuotu mukaan entistä edullisemmalla hinnalla. Palvelun käyttöliittymät sekä internetselaimilla että PC- ja Mac-koneilla ja mobiiliapplikaatiot on uudistettu vastaamaan entistäkin paremmin nopeastikin muuttuvia tarpeita.

– Useimmat pilvipalvelut ovat vain mekaanisia tallennustiloja, eivät aitoja palveluita. Monet ihmiset kokevat erilaisten järjestelmien aiheuttavan ylimääräistä harmia, mutta me pyrimme vähentämään asiakkaidemme tuskaa helpottamalla heidän elämäänsä tarjoamalla hyödyllisiä palveluita. Pilvilinna Plus on esimerkki tällaisesta. Palvelun kautta voit esimerkiksi jakaa haluamasi kuvat suoraan someprofiiliisi, Elisan liiketoimintajohtaja Matias Castrén kertoo.

Palveluun kytkettyjen laitteiden maksimimäärää ei ole rajoitettu, eli esimerkiksi koko perheen laitteiden tiedot voi siirtää samaan Pilvilinnaan - helposti joko manuaalisesti tai automaattisesti. Palveluun voi siirtää kaikenlaisia tiedostoja: kuvia, musiikkia tai vaikkapa yhteystietoja. Hakuominaisuuden avulla sisältöä on myös kätevä katsella ja selailla.

– Pilvilinna Plus on kotimainen palvelu. Palveluun siirretyt tiedot talletetaan Suomeen, suomalaisille palvelimille, kuten edellisessäkin versiossa. Pilvipalvelun toteutus on tietoturvallinen, eikä asiakkaan tarvitse huolehtia siitä, että joku pääsisi hyödyntämään hänen tietojaan, Castrén sanoo.

Palveluun on myös lisätty yhä useampia kokovaihtoehtoja, sillä palvelua halutaan tarjota monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaan ei tarvitse väkisin ostaa omiin käyttötarkoituksiinsa liian suurta palvelupakettia, vaan hän voi valita useista vaihtoehdoista. Myös tallennustilan kasvattaminen tai pienentäminen onnistuu rajoituksetta.

Tutustu palveluun internetissä osoitteessa elisa.fi/pilvilinna tai soittamalla ilmaiseen myyntipalvelunumeroomme 0800 94200.

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan digitalisoimiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on alansa markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeen-omistajia on noin 200 000. Liikevaihto vuonna 2016 oli 1,64 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 300. www.elisa.fi


18.10.2017

FiComin lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiCom kannattaa vahvasti hallituksen esitystä purkaa normeja viestintämarkkinasektorilta. FiCom kannattaa muun muassa esityksen ehdotuksia tv- ja radiotoiminnan valvontamaksun keventämisestä kaupallisilta toimijoilta (294 §) sekä eriyttämislaskelman tarkastamista (70 §) ja kytkykauppaa (113 § ja 116.4 §) koskevien säännösten poistamista.

FiCom haluaa kiinnittää valiokunnan huomiota siihen, että tätä hallituksen esitystä lukuun ottamatta viestintämarkkinoilla ei ole toimeenpantu norminpurkua ja hallinnollisen taakan kevennyksiä.  Voimakkaasti kilpailtuun ja kuluttajahinnoiltaan edulliseen toimialaan kohdistuva sääntely on edelleen raskasta, seikkaperäistä ja useat säännökset ovat kansallisia.

TV- ja radiotoiminnan valvontamaksu ei ole teknologianeutraali

Valvontamaksut tulisi poistaa kokonaan ja Viestintäviraston valvontatoimi rahoittaa kokonaisuudessaan valtion budjetista. Vaihtoehtoisesti valvontamaksut tulisi poistaa maksu-tv-kanavilta ja kerätä niitä vain vapaasti vastaanotettavilta kanavilta, joihin valvontatoimet pääosin myös kohdistuvat. Yhtenä vaihtoehtoina voisi olla, että valvontamaksut muutettaisiin suuruudeltaan nimellisiksi, kuten on tehty alueellisessa tv- ja radiotoiminnassa, josta peritään ainoastaan 600 €:n vuosittainen maksu.

Valvontamaksu ei edistä kilpailua Suomen tv-markkinassa, vaan se heikentää antennijakelun tasavertaisia toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä suhteessa muihin jakelutekniikoihin ja globaaleihin OTT-toimijoihin. Viestintäviraston lakisääteiset valvontavelvoitteet koskevat kuitenkin myös kanavia, jotka toimivat muilla teknologioilla. Lainsäädäntö ei ole valvontamaksun osalta teknologianeutraalia, sillä se on yksinomaan antennijakelulle kohdistettu ylimääräinen viranomaismaksu.

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen

18.10.2017

DNA:n operaattorilaskutus nyt saatavilla App Store-, Apple Music-, iTunes- ja iBooks-ostoksiin

18.10.2017 13:30

DNA tarjoaa asiakkailleen 18.10. alkaen mahdollisuutta maksaa App Store-, Apple Music-, iTunes- ja iBooks-ostoksistaan suoraan matkapuhelinlaskulla tai prepaid-saldolla.

Palvelu on saatavilla kaikille DNA:n postpaid- ja prepaid-puhelinliittymäasiakkaille Suomessa. Palvelun lanseeraus merkitsee dynaamista uutta askelta DNA:n mobiilimaksamisen palveluiden ja asiakaskokemuksen kehityksessä.

Palvelun käyttö on yksinkertaista. DNA:n asiakkaat, joilla on uusi tai olemassa oleva Apple ID, voivat valita operaattorilaskutuksen ("Carrier Billing") maksutavakseen iPhone-, iPad-, iPod touch- tai Mac-laitteellaan haluamansa sovelluksen tiliasetuksissa tai tietokoneellaan iTunes-sovelluksessa. Uusi maksutapa tulee automaattisesti saataville, ja sen avulla voit tehdä heti ostoksia yhdellä painalluksella Apple-laitteillasi, Apple TV ja Apple Watch mukaan lukien.

Lisätietoja operaattorilaskutuksen käyttöönotosta löydät osoitteesta www.dna.fi/appstore.

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.


18.10.2017

HP Unveils World’s Most Powerful and First Detachable PC Workstation

HP ZBook x2 PC Allows Designers to Unleash the Power of Adobe Creative Cloud and Other Professional Applications

GENEVA, October 18, 2017 — Today at Adobe® MAX, HP will showcase the world’s most powerful detachable PC1 designed to solve the performance and mobility needs of artists, designers and digital imaging professionals who need to push Adobe Creative Cloud® and other professional applications to the limit. The performance of the HP ZBook x2, the world’s first detachable workstation,15  increases productivity and allows digital creators and storytellers the freedom to work when and where inspiration strikes.

HP’s reinvention of detachable PCs began earlier this year with the introduction of the HP Spectre x2 and the HP Elite x2. Today’s introduction of the HP ZBook x2 completes HP’s trifecta with its most powerful detachable solution targeted for the creative community. With this new offering, HP is extending its PC leadership by pioneering a new era for detachable PCs that offer superb performance, elegance and efficiency.         

“As the world’s most powerful and first detachable PC workstation, there is no device better suited to turn the vision of artists and designers into reality,” said Gwen Coble, director, Workstations, Thin Clients, Retail Solutions and Immersive Computing, EMEA, HP Inc. “With the HP ZBook x2, we are delivering the perfect tool to accelerate the creative process – with unprecedented power, performance and natural ease-of-use. This device will make it easier than ever for creators to do what they do best – bring inspiring new ideas to life and enrich the world around us.”

Liberating Digital Creativity

The HP ZBook x2 allows designers to effortlessly create with quad-core Intel® Core™ processors2, twice the memory of any other detachable PC3 and NVIDIA® Quadro® Graphics that deliver 73 percent higher graphics performance compared to the Surface Pro4. A quiet, dual-fan active cooling system is designed to dissipate heat from the powerful graphics card and processor. To better meet the needs of the creative community, including Adobe users, HP also developed customizable, application-aware HP Quick Keys, to provide artists with 18 time-saving shortcuts.

"At Adobe, our goal is to accelerate creativity.  Creative Cloud is the platform that enables us to deliver powerful innovation in our apps and cloud-based services supported by Adobe Sensei with artificial intelligence at the heart of every customer experience,” said Mala Sharma, vice president and general manager, Creative Cloud Product, Marketing and Community. “Adobe is thrilled with our collaboration with HP, which we know will further fuel creativity and give Creative Cloud members more power and freedom to create wherever inspiration strikes.”

Today, many creative professionals use multiple devices such as a MacBook Pro plus an iPad to accomplish the same tasks that can be done on the HP ZBook x2. Knowing that ultimate mobility is important, HP created a single device that delivers the same performance capabilities from inking to docked mode.

HP’s most versatile detachable to date, the HP ZBook x2 operates in four modes: laptop, detached, docked and tablet.

 • In laptop mode, the HP ZBook x2 is a powerful mobile workstation with a keyboard leveraged from the HP ZBook Studio.
 • In detached mode, it allows users to create on the tablet with HP’s most accurate and expressive pen, while still having full access to all of their shortcut keys with the Bluetooth®-enabled keyboard off to the side.
 • In docked mode, the HP ZBook x2 can power two additional 4K displays or five total displays.
 • In tablet mode, it maintains full graphics performance allowing users to capture ideas with powerful NVIDIA 3D graphics.

Using HP’s most natural pen with the HP ZBook x2, users can create without interruption as the pen never needs to be charged. The battery-less, HP-designed pen based on Wacom EMR technology, responds instantly to every nuance of the artist’s hand for natural motion. The HP ZBook x2 offers 4,096 levels of pressure sensitivity with multi-directional tilt capabilities and includes a dedicated eraser.

As a member of the world’s most secure and manageable mobile workstation family[1]0, the HP ZBook x2 features HP Sure Start Gen311 for BIOS  protection, TPM 2.0 for hardware-based encryption to secure credentials, secure authentication methods through the Smart Card Reader and HP’s Client Security Suite Gen312 to protect data, device and identity, including facial recognition and fingerprint reader.

HP ZBook x2 Highlights

The HP ZBook x2 embodies the intersection of mobility and performance in a fully-machined, aluminum and die-cast magnesium body starting at just 1.6kg (3.64 pounds)5 and 14.6 mm thin when in tablet mode, and 2.2kg (4.78 pounds)5 and 20.3 mm in laptop mode. The HP ZBook x2 has a stunning 14-inch diagonal, 4K multi-touch display with an optional, 10-bit one-billion color6 HP DreamColor display calibrated to 100 percent of Adobe RGB. The HP ZBook x2 has the world’s most advanced detachable PC display16 and includes an anti-glare touchscreen allowing users to immerse themselves while working in any lighting condition. At the desk, it can power dual 4K displays from the HP ZBook Dock with Thunderbolt™ 37.   

This detachable PC has up to 10 hours of battery life13 for maximum productivity and ultra-fast recharge (50 percent in just 30 minutes8). The HP ZBook x2 offers up to 4.2 GHz of Intel®Turbo Boost, 32 GB RAM over dual channels for more responsiveness under heavier workloads like complex layering in Photoshop. The model’s HP Z Turbo Drive storage is up to 6X faster than SATA SSD and up to 21X faster than traditional HDD storage. The HP ZBook x2 offers up to 2 TB9 of local PCIe storage and incorporates a full-sized SD card slot, perfect for professional photographers. Using the dock or Thunderbolt 3 ports on the HP ZBook x2, it can transfer large files from cameras, external storage, phones and other peripherals.

Designed to go anywhere and handle the toughest workloads, the HP ZBook x2 mobile workstation is designed to pass MIL-STD 810G testing14. The HP ZBook x2 also undergoes dozens of tests for certification and optimized performance with the industry’s leading software providers like Adobe and Autodesk.

HP ZBook x2 Pricing and Availability

HP ZBook x2 is scheduled to be available in EMEA in December starting at €1,949 excluding VAT.

HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com. 

Footnotes:

 1. Based on detachables from vendors as of October 3, 2017. Power based on processor, graphics and memory.
 2. Multi-Core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher performance.
 3. Based on memory capacity of detachables from vendors as of October 5, 2017.
 4. Based on Cinebench R15 open GL testing as of Oct. 5th, 2017 using max configurations for HP ZBook x2 and Microsoft Surface Pro announced May 23, 2017.
 5. Weight will vary by configuration.
 6. Optional HP DreamColor display with 1 billion colors is sold separately.
 7. Sold separately or as an optional feature
 8. Recharges your battery up to 50% within 30 minutes when the system is off or in standby mode. Power adapter with a minimum capacity of 65 watts is required. After charging has reached 50% capacity, charging will return to normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.
 9. For hard drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 30GB (for Windows 10) of system disk is reserved for system recovery software.
 10. Based on HP’s unique and comprehensive security capabilities at no additional cost among vendors as of January 2017 on HP Mobile Workstations with 7th Gen Intel® Processors. 
 11. HP Sure Start Gen3 is available on HP EliteBook, HP ZBook, and HP Z Workstation products equipped with Intel® 7th generation or later processors.
 12. HP Client Security Suite Gen3 requires Windows and Intel® or AMD 7th Gen or later processors.

18.10.2017

Telia ja Rauman Lukko kehittävät Liigaa yhdessä

18.10.2017, 12:00

Telian ja Rauman Lukon yhteistyö starttaa tänä syksynä. Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia keinoja parantaa ja rikastuttaa katselukokemusta niin halleilla kuin kotisohvilla.

Telian ja Lukon uusi yhteistyö alkoi tänään ensimmäisen tapaamisen myötä. Lukko on ollut mukana Liigassa yhtä mittaa kaudesta 1984-85 lähtien. Telialle ensi syksynä alkava kausi on ensimmäinen kuuden vuoden mittaisesta sopimuskaudesta.

”Haluamme luoda Lukon kannattajille ja kaikille Liigan katsojille uudenlaisen katselukokemuksen, jota rikastetaan datan ja digitaalisuuden avulla”, kertoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.

”Telia-yhteistyö on askel tulevaisuuteen. Digitalisoinnin myötä ihmisten kulutuskäyttäyminen on myös muuttunut. Uskomme Telia-yhteistyön parantavan myös meidän valmiuksia reagoida tulevaisuuden kulutustarpeisiin ja lisää edellytyksiä kehittää ottelutapahtuman elementtejä”, kommentoi Lukon toimitusjohtaja Timo Rajala.

Testausta tulevia kausia varten

Telia on Liigan uusi mediakumppani kaudesta 2018–2019 alkaen. Keväällä tehty sopimus on kestoltaan kuusivuotinen. Osana uudistuvaa mediayhteistyötä Telia tuo Liigan ottelut tarjolle entistä monipuolisemmin, katsojan ehdoilla. 5G-palvelut tulevat liigahalleihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mediakumppanina Telia tuottaa Liigan tv-sisällöt ja näyttää liigaottelut suorana sekä tuottaa muuta sisältöä Liigasta.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


18.10.2017

Elisan osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

18.10.2017 klo 8.30

Kolmas neljännes 2017

 • Liikevaihto: 454 miljoonaa euroa (419)
 • Käyttökate: 165 miljoonaa euroa (154, vertailukelpoinen 155) ja liikevoitto 109 miljoonaa euroa (98, vertailukelpoinen 100)
 • Tulos ennen veroja: 104 miljoonaa euroa (93, vertailukelpoinen 94)
 • Osakekohtainen tulos: 0,53 euroa (0,47, vertailukelpoinen 0,48)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 113 miljoonaa euroa (47)
 • Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 17,8 euroon (17,7 ed. neljänneksellä)
 • Mobiililiittymien vaihtuvuus kasvoi 23,4 prosenttiin (18,2 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilipalveluiden liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia 204 miljoonaan euroon (192)
 • Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 9 600 liittymällä
 • Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta oli edellisen neljänneksen tasolla
 • Nettovelka/käyttökate: 1,9 (2,0 31.12.2016), velkaantumisaste: 116 % (116 31.12.2016)

Tammi–syyskuu 2017

 • Liikevaihto: 1 315 miljoonaa euroa (1 202)
 • Käyttökate: 457 miljoonaa euroa (424), liikevoitto 285 miljoonaa euroa (263)
 • Vertailukelpoinen käyttökate: 460 miljoonaa euroa (425) ja liikevoitto 289 milj. euroa (265)
 • Tulos ennen veroja: 317 miljoonaa euroa (246), vertailukelpoinen 275 milj. euroa (247)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,66 euroon (1,24) ja vertailukelpoinen 1,40 euroon (1,25)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 252 miljoonaa euroa (180)

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa

7–9/2017

7–9/2016

Δ %

1–9/2017

1–9/2016

Δ %

Liikevaihto

454

419

8,4

1 315

1 202

9,4

Käyttökate

165

154

7,4

457

424

7,6

Vertailukelp. käyttökate

165

155

6,6

460

425

8,1

Liikevoitto1)

109

98

10,2

285

263

8,4

Tulos ennen veroja1)

104

93

11,2

317

246

28,7

EPS, EUR1)

0,53

0,47

12,4

1,66

1,24

33,6

Käyttöom.investoinnit

58

42

40,0

176

142

23,8

1) Vertailukelpoinen 7–9/2017: liikevoitto 109 milj. euroa, tulos ennen veroja 104 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,53 euroa. Vertailukelpoinen 1–9/2017: liikevoitto 289 milj. euroa, tulos ennen veroja 275 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 1,40 euroa. Vertailukelpoinen 7–9/2016: liikevoitto 100 milj. euroa, tulos ennen veroja 94 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,48 euroa. Vertailukelpoinen 1–9/2016: liikevoitto 265 milj. euroa, tulos ennen veroja 247 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 1,25 euroa.

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa

30.9.2017

30.9.2016

31.12.2016

Nettovelka

1 120

1 007

1 124

Nettovelka/käyttökate 1)

1,9

1,8

2,0

Velkaantumisaste, %

116,0

110,4

115,7

Omavaraisuusaste, %

37,5

39,6

38,5

 

Miljoonaa euroa

7–9/2017

7–9/2016

Δ %

1–9/2017

1–9/2016

Δ %

Kassavirta investointien jälkeen 2)

 
113

 
47

 
138

 
252

 
180

 
40

1) (korolliset velat – rahavarat)/(neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate)
2) Ilman osakesijoituksia ja lainan takaisinmaksua 7–9/2017 71 milj. euroa (72). Ilman osakesijoituksia, osakkeiden myyntiä ja lainan takaisinmaksua 1–9/2017 202 milj. euroa (228). Ks. yksityiskohdat sivulla 5.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.com/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan Pohjolan ja Baltian* rajattoman datakäytön Premium-liittymillä erinomainen kysyntä

Liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Tulosta paransivat mobiilin palveluliikevaihdon kasvu, Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuuden parantuminen sekä viimeaikaiset yrityskaupat. Laadun ja toiminnan jatkuva parantaminen siivittivät Elisan kilpailukyvyn vahvistumista.

Älypuhelimet ja nopeat mobiilidataliittymät ovat tärkeä osa kuluttajien, yritysasiakkaiden ja organisaatioiden arkea ja niiden suosio on yhä kasvussa. Elisan verkossa liikkuu eniten mobiilidataa Suomessa ja neljänneksi eniten Euroopassa. Ainutlaatuisten Premium-liittymien kysyntä on ollut vahvaa ja ne ovat tuoneet mobiilipalveluliikevaihdon kasvuun uuden lisän. Mobiililiittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 9 600 liittymällä ja kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta pysyi samalla tasolla.

Uudistimme kuluttajille suunnattua Elisa Turvapakettia. Palvelun avulla vanhemmat voivat valvoa lasten netinkäyttöä yhä paremmin sekä muun muassa paikantaa kadonneen puhelimen. Olemme lisänneet kuluttajille elämyksellistä ja viihteellistä tarjontaa. Elisa Viihteeseen on tulossa kolme uutta alkuperäissarjaa: kansainvälinen Bullets ja kotimaiset Kolmistaan ja Jättekiva. Lisäksi alkuperäissarja Konttorista alkoi toinen tuotantokausi.  

Aloitimme yhteistyön VTT:n kanssa tarkoituksena auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa ja hyödyntämään teollisen internetin IoT-ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää erityisesti valmistavan teollisuuden tuotantoprosesseja, tuotteita ja uusia liiketoimintoja. Jo kolmannen kerran järjestettävä Elisa Innovation Challenge -kilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Kilpailussa etsitään uusia menestysinnovaatioita esineiden internetin, teollisuuden ratkaisujen ja älykotien piiristä. Voittaja julkaistaan Slush-tapahtumassa.

Tuomme ensimmäisenä Suomessa 5G-valmiuden mobiiliverkkoon. Rakennus on aloitettu Tampereella, mikä on ensimmäinen kaupunki, jossa uusi verkko toteutetaan näin laajasti. Valmistuessaan uusittu verkko tuo alueelle nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet.

Kannustamme laajana yhteiskunnallisena Pidetään yhtä -hankkeena vanhempien ja nuorten kanssakäymisen lisäämistä. Sen osana elisalaiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön olemalla läsnä nuorten arjessa. Digikouluihimme on osallistunut jo yli tuhat lasta ja jatkamme niiden toteuttamista kymmenessä alakoulussa eri puolilla Suomea.

Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

*Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Latvia ja Liettua

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017

Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Viimeaikaisten yritysostojen, mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Investointien odotetaan olevan enintään 13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkän aikavälin tavoitteen, korkeintaan 12 prosenttia, ollessa edelleen voimassa. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota eri prosesseissa, kuten verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

Liitteet:
OSAVUOSIKATSAUS Q3 2017.pdf


18.10.2017

HP:n teknologia mahdollistaa tulevan Tuntematon Sotilas -elokuvan vaikuttavat tehosteet

HP Finland Oy on lokakuussa ensi-iltansa saavan Tuntematon Sotilas -elokuvan teknologiakumppani. Elokuvan jälkikäsittelyssä ja erikoistehosteissa käytetään HP:n Z840 tehotyöasemia sekä DreamColor -näyttöjä.

Tänä syksynä Tuntematon Sotilas luodaan uudelleen valkokankaalle 2010-luvun korkealaatuisimmalla teknologialla. Elokuvatuotannossa keskeistä on ensiluokkainen lopputulos kaikilla elokuvatuotannon osa-alueilla. HP:n tehotyöasemat edustavat alansa ehdotonta huippua niin suorituskyvyssä kuin luotettavuudessa.

HP:n huippuluokan tehotyöasemilla ja näytöillä tehdään suuri osa  animaatioista ja elokuvien erikoisefekteistä maailmalla.

DreamWorks Animation, Disney ja useat muut suuret elokuvastudiot ovat valinneet HP:n tehotyöasemat, ja monien tuntemat klassikot Star Trek: Beyondista Shrekiin, Kung Fu Pandaan ja Dead Pooliin ovat tehty HP:n teknologiaa hyväksi käyttäen. Luonnollista onkin, että HP:n laitteita käytetään nyt myös suomalaisessa elokuvatuotannossa.

-HP:n historia elokuva-alalla on merkittävä: olemme tehneet yhteistyötä elokuvantekijöiden kanssa jo kahdeksan vuosikymmenen ajan. Tänä vuonna lanseerasimme Cannesin elokuvajuhlilla sarjan ammattilaisille tarkoitettuja tuotteita, jotka inspiroivat tarinankertojia kaikkialla. Sama tarina jatkuu täällä Suomessa, kun Suomi 100 -juhlavuotena saamme ylpeinä olla Tuntematon sotilas -elokuvan teknologiakumppani, tiivistää HP Finlandin toimitusjohtaja Ari Koskinen.

Tuntematon sotilas -elokuvan jälkikäsittelyssä ja erikoistehosteissa käytetään HP:n Z840 tehotyöasemia sekä DreamColor –näyttöjä. Vuonna 2015, Academy of Motion Picture Arts and Sciences palkitsi HP:n DreamColor –näytön sekä näytön kehittäjät teknologiaoskarilla.

Aku Louhimiehen ohjaama tuntematon sotilas -elokuva saa ensi-iltansa 27.10.2017. Tuntematon sotilas -elokuva pohjautuu Väinö Linnan klassikkoromaaniin – kyseessä on kuitenkin uusi tulkinta teoksesta.

HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa osoitteessa http://www.hp.com.


18.10.2017

Telia aloittaa esports-yhteistyön Suomen maajoukkueen kanssa

18.10.2017, 09:00

Suomen maajoukkue lähtee marraskuun alussa Etelä-Koreassa järjestettäviin kilpapelaamisen MM-kisoihin. Telia aloittaa yhteistyön Suomen esports-maajoukkueen sekä Suomen Elektronisen Urheilun liiton SEUL:n kanssa. Uuden yhteistyön tavoitteena on kotimaisen kilpailutoiminnan kehittäminen, huippujen ja huipulle pyrkivien pelaajien tukeminen ja pelaamisen hyvien puolien esiintuominen.

Kilpapelaaminen on nousi otsikoihin tänä syksynä myös Suomessa, kun Hjallis Harkimo kertoi aikeistaan järjestää Suomen ensimmäisen ison esports-areenatapahtuman.* Esports hyväksyttiin vastikään myös yhdeksi Puolustusvoimien urheilukoulun lajiksi.** Suomessa vähemmän tunnettu esports onkin maailmalla jo nyt miljoonabisnes.

”Haluamme lisätä tämän yhteistyön myötä keskustelua kilpapelaamisesta sekä pelikulttuurista perheissä. Lapset ja nuoret löytävät pelaamisen kautta kavereita ympäri maailman, he oppivat kieliä ja ongelmanratkaisutaitoja. Haluamme myös madaltaa kynnystä osallistua pelaamiseen asuinpaikasta tai taustoista huolimatta. Parhaimmillaan yhteistyö lisää laajemmin pelikulttuurin arvostusta nuorten harrastuksena ja tulevaisuuden työnä”, sanoo kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partanen.

Innostavan pelikulttuurin buustausta

Telia on jo nyt vahvasti mukana perinteisessä urheilussa. Teemme yhteistyötä lätkän parissa hankittuamme Liigan mediaoikeudet kuudeksi vuodeksi. Olemme myös Suomen Palloliiton sekä EM-Koriksen pääyhteistyökumppani. Yhteistyö Suomen esports-maajoukkueen sekä SEUL:n kanssa on Telialle täysin uusi aluevaltaus, joka linkittyy vahvasti liiketoimintaamme sekä lapsen digioikeuksien edistämiseen yhdessä Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa.

”Rakennamme Suomessa tervettä ja toimivaa elektronisen urheilun kenttää, jossa mahdollistamme eri toimijoille ja pelaajille mahdollisuuden edetä turvallisesti kohti kilpapelaamisen ammattilaisuutta. Haluamme myös osallistua keskusteluun pelaamisen positiivisista puolista ja tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Telia on meille kumppanina voimavara. Yhteistyö laajentaa entisestään mahdollisuuksiamme tehdä lajille parempaa tulevaisuutta”, kommentoi SEUL:n puheenjohtaja Joonas Kapiainen.

Suomen esports-maajoukkue julkistetaan 25.10 Telialla. Lähetämme tästä mediakutsun lähempänä tapahtumaa.

*https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005374484.html

**https://yle.fi/uutiset/3-9869780?origin=rss

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.

Liitteet


17.10.2017

Telia ja Turun Palloseura kehittävät Liigaa yhdessä

17.10.2017, 15:00
 

Telian ja Turun Palloseuran yhteistyö starttaa tänä syksynä. Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on löytää uudenlaisia keinoja parantaa ja rikastuttaa katselukokemusta niin halleilla kuin kotisohvilla.

Telian ja TPS:n uusi yhteistyö alkoi tänään ensimmäisen tapaamisen myötä. TPS on ollut mukana Liigassa sen perustamisesta alkaen ja TPS voitti Liigan ensimmäisen mestaruuden vuonna 1976. Telialle ensi syksynä alkava kausi on ensimmäinen kuuden vuoden mittaisesta sopimuskaudesta.

"Haluamme tuoda katsojille paljon uutta. Ihan kaikkea ei varmasti saada heti ensimmäiselle kaudelle rakennettua, mutta yhteistyömme on onneksi usean vuoden mittainen. Haluamme luoda TPS:n kannattajille ja kaikille Liigan katsojille uudenlaisen katselukokemuksen, jota rikastetaan datan ja digitaalisuuden avulla ”, kertoo Telian Head of Hockey Olli-Pekka Takanen.

”Odotamme mielenkiinnolla, kuinka Telia rakentaa Suomeen uutta jääkiekkokulttuuria. Uskomme, että jatkossa saamme entistä paremmin juuri TPS:n maaleja ja muita kohokohtia jaettavaksi. Myös seuramme omat juhlahetket tulevat saamaan oman arvonsa Telian välittämänä”, kommentoi TPS:n toimitusjohtaja Mika Eskola.

Testausta tulevia kausia varten

Telia on Liigan uusi mediakumppani kaudesta 2018–2019 alkaen. Keväällä tehty sopimus on kestoltaan kuusivuotinen. Osana uudistuvaa mediayhteistyötä Telia tuo Liigan ottelut tarjolle entistä monipuolisemmin, katsojan ehdoilla. 5G-palvelut tulevat liigahalleihin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mediakumppanina Telia tuottaa Liigan tv-sisällöt ja näyttää liigaottelut suorana sekä tuottaa muuta sisältöä Liigasta.

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


17.10.2017

Digitan ja Smartblockin yhteistyöllä entistä älykkäämpiä työtilaratkaisuja – pilotti esillä IBM Watson Helsinki Summitissa

Digita 17.10.2017 08:56

Digita ja Smartblock ovat aloittaneet yhteistyön, joka mahdollistaa entistä älykkäämpien työtilaratkaisujen kehittämisen. Yhteiseen pilottihankkeeseen pääsee tutustumaan IBM Watson Helsinki Summit -tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa 18.10.2017.

Smartblock valmistaa uudenlaisia työtilaratkaisuja, toimistokuutioita, joihin liitetään Digitan ympäristöä mittaavia IoT-antureita. IoT-anturit mittaavat työskentelypisteen ilmankosteutta, lämpötilaa, hiilidioksidia ja käyttöastetta.

”IoT-antureiden liittäminen toimistokuutioihin mahdollistaa laajemman datan keräämisen kuin koskaan aiemmin”, kertoo Digitan IoT-liiketoiminnasta vastavaa johtaja Ari Kuukka.

Antureiden avulla kerätyn tiedon hyödyntäminen luo lukuisia jatkokehittelymahdollisuuksia. Esimerkiksi yhdistämällä antureilla kerätty tieto ilmanvaihtoon pystytään automaattisesti säätelemään työskentelypisteen ilmanlaatu parhaaksi mahdolliseksi.

”Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Yhteistyössä Digitan kanssa pystymme kehittämään tuotteistamme entistä älykkäämpiä ja tuottamaan lisäarvoa käyttäjälle”, sanoo Smartblockin toimitusjohtaja Janne Orava.

Pilottivaiheessa olevia IoT-antureilla varustettuja toimistokuutioita pääsee testaamaan kognitiiviseen liiketoimintaan keskittyvässä IBM Watson Helsinki Summit -tapahtumassa. Messukeskukseen rakennetaan Pop up -kaupunki, jonka stadionilla esiintyy mm. maailman nuorin Watson-ohjelmoija, TEDx-puhuja Tanmay Bakshi.  Tapahtumassa on myös asiantuntijoita mm. Finnairilta, KONEelta ja Nokialta puhumassa kognitiivisuudesta ja liiketoiminnan yhdistämisestä.

https://youtu.be/hjDFJiRXzZs

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.

Smartblock Oy on kotimainen yritys, joka kehittää uudenlaisia työtilaratkaisuja. Kaikki Smartblock Oy:n valmistamat tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.


11.10.2017

Telialle radiolupa 5G-testaukseen

Viestintävirasto on myöntänyt Telialle radioluvan 5G-tekniikan testaamiseen. Luvat on myönnetty 3,5 GHz, 26 GHz ja 28 GHz taajuusalueille.

Luvat ovat voimassa muutamilla alueilla pääkaupunkiseudulla, mm. Vallilassa ja Telia 5G-areenalla Töölössä.

”Lupien ansiosta pääsemme etenemään 5G:n rakentamisessa. Mietimme tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa, ja nyt voimme suunnitella seuraavia askeleita 5G-ohjelmassamme”, sanoo teknologiajohtaja Jari Collin Telialta.

Telia esitteli ensimmäiset esimerkit 5G-verkon käytöstä tosielämän tilanteissa Tallinnassa syyskuun lopussa. Lue lisää Tallinnan tilaisuudesta

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


11.10.2017

AlfaTV:n Permanto starttaa Digitan hybriditelevisiossa

 

AlfaTV:n keväällä lanseeraama Permanto-videoarkisto on jatkossa saatavilla myös Digitan antenni-tv-verkossa hybridi-tv-palvelun kautta. Digitan vuonna 2015 markkinoille tuomassa hybridi-tv:ssä yhdistyvät antennitelevision ja netin palvelut.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että AlfaTV tuo Permanto-palvelunsa osaksi hybridi-tv-tarjontaa. Netin videokirjastojen tuominen osaksi televisiokanavia on osa meneillään olevaa tv:n kehitystä. Tämä mahdollistaa jatkossa aiempaa henkilökohtaisemman ja monipuolisemman tv-katselukokemuksen”, sanoo Teppo Ahonen, videojakelupalveluista vastaava johtaja Digitasta.

”AlfaTV:n kasvavat katsojaluvut kertovat, että ohjelmistomme puhuttelee tv-yleisöä laajasti. Halusimme tuoda perinteisen tv-kanavan rinnalle nyt myös videokirjastomme Permannon, jotta tv-katsojat voivat katsoa suosikkiohjelmansa ajankohdasta riippumatta", kertoo AlfaTV:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarmo Kalliola.  Alfa TV:n näkyvyys on hyvä, ja kattaa 95 prosenttia kaikista suomalaistalouksista. AlfaTV:n peittoalueen voi tarkastaa osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu.

Digitan teknisenä kumppanina AlfaTV:n Permanto-palvelun kanssa toimii Icareus Oy.

Hybridi-tv-palveluiden käyttö kasvaa

Digita lanseerasi hybriditelevision vuonna 2015, tällä hetkellä penetraatio on jo merkittävä, noin 160 000 laitetta on kytkettynä Digitan verkkoon. Digita arvioi penetraation kasvavan noin miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.      

Erona älytelevisioihin Digitan hybridi-tv:n tarjoamat palvelut kuten Yle Areena, Ruutu, Idols-äänestyssovellus ja Liigan tulospalvelu ovat osa kanavien sisältöjä, eivätkä siten ole erillisiä laitteen muistissa olevia sovelluksia. Näin hybridi-tv mahdollistaa paitsi jatkuvasti ajantasaisina pysyvät palvelut, myös monet ohjelmavirtaan liitettävät palvelut sekä vuorovaikutteisen mainonnan.

AlfaTV on Joulukuussa 2013 toimintansa aloittanut koko perheen mainosrahoitteinen yleiskanava, joka lähettää urheilua, elokuvia, viihdettä, kulttuuria, ajankohtais-, asia-, keskustelu- ja teemaohjelmia sekä yleiskristillisiä ohjelmia.

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.


11.10.2017

Miljoonien eurojen hyödyt muutamassa kuukaudessa – Telia opetteli kantapään kautta työskentelemään ohjelmistorobottien kanssa

Telian palveluksessa työskentelee jo kymmeniä ohjelmistorobotteja. Niiden käyttö on nopeuttanut asiakaspalvelua, vähentänyt virheitä ja synnyttänyt työntekijöille lukuisia kokonaan uusia työtehtäviä. Yhtiö laskee hyötyneensä ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta tänä vuonna jo useita miljoonia euroja.

”Käynnistimme hankkeen jo puolitoista vuotta sitten, mutta olemme vasta nyt pääsemässä täyteen vauhtiin. Alussa aikaa meni lähinnä opetteluun, sillä tämä on erittäin haastava laji”, johtaja Rauno Väisänen naurahtaa.

Telia hyödyntää ohjelmistorobotteja monissa tehtävissä, kuten tilausten käsittelyssä, raportoinnissa sekä hinnan- ja osoitteenmuutoksissa.

”Robotiikka muuttaa yhteiskuntaa, työelämää, yrityksiä ja työntekijöiden arkea juuri nyt huimalla vauhdilla. Olennaista tässä kehityksessä on muutoksen hallinta ja uusien ratkaisujen löytäminen”, Väisänen korostaa.

Väisänen painottaa, että robotit eivät ole korvaamassa ihmistä työelämässä. Uuden teknologian ansiosta Telia on kyennyt löytämään työntekijöille uudenlaisia, aiempaa monipuolisempia tehtäviä, kun robotit ovat ottaneet hoitaakseen useita yksitoikkoisia rutiinitöitä.

Telia esittelee tänään Teknologiamessuilla kokemuksiaan ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta. Samalla yhtiö alkaa myydä osaamistaan myös muille yhtiöille.

”Teknologialla on tietenkin oma roolinsa, mutta tässä on kyse ennen kaikkea johtamisesta, prosesseista, osaamisen kehittämisestä ja muutoksen hallinnasta. Ohjelmistoroboteilla voi saavuttaa lyhyessä ajassa huimia tuloksia, kun asiat loksahtavat kohdalleen”, Rauno Väisänen sanoo.

 

Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 3300 ihmiselle ja työllistämme välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2016 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 17 maassa Norjasta Turkkiin. Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi.


10.10.2017

DNA ja Vantaan kaupunki jatkavat ja laajentavat yhteistyötään tietoliikennepalveluissa

 

DNA ja Vantaan kaupunki ovat solmineet 3-vuotisen jatkosopimuksen nykyistäkin laajemman tietoliikennepalvelukokonaisuuden toimittamisesta Vantaan kaupungille. DNA toimittaa Vantaan kaupungille tietoliikenneratkaisut jatkossa kokonaispalveluna. Sopimus sisältää optiona myös kyberturvallisuuspalvelut.

Sopimuskausi on kestoltaan aluksi kolme vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen kokonaisarvo ensimmäisten kolmen vuoden ajalta on yli 8 miljoonaa euroa.

DNA:lta tilattu ratkaisu sisältää kokonaispalveluna mm. kaikki kaupungin liityntäyhteydet, toimipisteiden kiinteät ja langattomat lähiverkot (LAN ja WLAN), palomuuripalvelut sekä niiden yhteyteen toimitettavat internetyhteydet, verkkovaltuutusratkaisut ja mahdolliset lisäpalvelut sekä optiona myös kyberturvapalvelun.

”Iloitsemme voidessamme jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Vantaan kaupungin kanssa. Jatkosopimus tuo kaupungin tietoliikenneverkon kehittämiseen merkittäviä lisävahvuuksia, kun voimme rakentaa palvelua yhtenäisenä kokonaisuutena, aina kyberturvallisuutta myöten”, sanoo DNA:n julkishallinnon myyntijohtaja Kenneth Grönroos.

"Vantaan kaupunki hakee ratkaisulla turvallista ja häiriötöntä tietoliikenneverkkoa, jonka varaan tulevaisuuden palveluita on hyvä rakentaa. Vantaan kaupunki tavoittelee kyberturvallisuus- ja pääsynvalvontaratkaisuilla palveluidensa turvallisuuden olennaista parantumista. Meillä on vahva ymmärrys toimittajan kanssa siitä, että digitalisaatio tarvitsee tuekseen erinomaisesti toimivat perusinfrastruktuuripalvelut”, toteaa Vantaan kaupungin konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen.

Vantaan kaupungin asiakkuus on ollut DNA:lla vuodesta 2014, jolloin yrityksille data- ja viestintäratkaisuja tarjonnut TDC siirtyi osaksi DNA:ta. Alun perin TDC:n ja Vantaan kaupungin välinen sopimus solmittiin vuonna 2011.

 

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2016 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.

 


Pages