Mobiiliyhteyksien tulee toimia myös energiatehokkaissa rakennuksissa

Uusi tai peruskorjattu rakennus, mutta kännykkä ei kuulu eikä netti toimi?

Syynä voi olla se, että talo on rakennettu energiatehokkaasti. Energiatehokkuuden saavuttamiseksi on käytetty rakennusmateriaaleja, jotka vaimentavat voimakkaasti radiosignaalia. Tämä taas aiheuttaa ongelmia mobiiliyhteyksien toimivuudelle sisätiloissa. Kännyköiden ja mobiilidatayhteyksien käyttö sisätiloissa on osa normaalia arkea, mutta niiden toimivuus on myös kriittistä hätäviestinnän ja arjen turvallisuuden kannalta.

Rakennusteknisten ratkaisujen ja sisätilaverkon rakentamisen velvoitteet ja kustannukset kuuluvat rakennuttajalle tai kiinteistön omistajalle, eivät teleyrityksille. Eihän sähkö- tai vesiyhtiökään rakenna omaa infraansa omalla kustannuksellaan toisen omistamaan rakennukseen. Teleyritykset eivät myöskään voi vaikuttaa rakennuksien rakenteisiin ja materiaaleihin edes suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, saati sitten rakentamisen jälkeen.

Sisätilakuuluvuus tulee huomioida rakentamista koskevassa sääntelyssä ja rakenneratkaisuissa

Eduskunta käsittelee parhaillaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa pyritään ensi kertaa huomioimaan matkaviestinten sisätilakuuluvuus. Kuuluvuus sisätiloissa edellyttää, että matkaviestinsignaali saadaan vietyä rakennusten sisätiloihin. Tämä tulee huomioida uudis- ja korjausrakentamisen sääntelyssä. Sääntely varmistaisi, että sisätilakuuluvuuden rakennustekniset esteet poistuisivat jo suunnitteluvaiheessa.

Kustannustehokkain tapa olisi sallia rakentamisen sääntelyssä radiosignaaleja läpäisevien rakenteiden käyttäminen. Mahdollista lisääntynyttä energiankulutusta voisi kompensoida esimerkiksi tehokkaammalla lämpöenergian talteenotolla.

Erillisen sisäverkon rakentaminen on yksi vaihtoehto, mutta se on poikkeuksellinen ratkaisu, eikä sellaisia ole asuinrakennuksiin perinteisesti toteutettu. Jonkin verran sisäverkkoratkaisuja on tehty suuriin kiinteistöihin, kuten kauppakeskuksiin ja toimistorakennuksiin, joissa on paljon mobiilipalveluiden käyttäjiä. Pientaloissa sisätilakuuluvuutta on mahdollista parantaa erillisellä ulkoantennilla tv-antennin tapaan.

Laki määrää viestintäverkkojen ominaisuuksista

Viestintäverkkojen laatuvaatimuksista säädetään tietoyhteiskuntakaaressa ja sen nojalla annetuissa toimilupaehdoissa. Viestintävirasto valvoo asetettuja peitto- ja kuuluvuusvaatimuksia. Jos rakennusten ulkopuolelta löytyy riittävä signaalinvoimakkuus, lähtökohtana voidaan pitää sitä, että teleyritys on täyttänyt sille asetut velvoitteet.

Ongelman ratkaisu edellyttää rakentamista koskevan sääntelyn muutosta sekä yhteistyötä niin rakennusten suunnittelijoiden, rakentajien kuin matkaviestinoperaattoreiden kesken. Kyse on kokonaisuudesta.

FiCom on ollut kuultavana ja antanut lausunnot maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä ympäristövaliokunnalle että liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen