UJ 6/2017 vp – U 50/2016 vp

FiComin lausunto AVMS-direktiivin uudistuksesta

Pääviestit

  • On perusteltua, että Suomi pitää kiinni sääntelyn keventämisestä: AV-sisältöjen markkina on voimakkaassa murroksessa.
  • AV-direktiivin soveltamisalan laajentaminen alustatoimijoihin ja sosiaalisen median palveluihin vaarantaa EU:n vakiintuneen välittäjän vastuuvapaussääntelyn toimivuuden. FiCom ei kannata Suomen kannan muuttamista tältä osin.
  • Kiintiösääntely on väärä tapa edistää eurooppalaisia teoksia. Sen sijaan eurooppalaisia teoksia tulee edistää markkinaehtoisesti ja kohdistaa tuki tuotantovaiheeseen.
  • AV-direktiivin peruslähtökohtana olevaa alkuperämaaperiaatetta ei tule neuvotteluissa uhrata, koska se vaarantaa koko sääntelyn ja eurooppalaisen sisältömarkkinan toiminnan.

Yksityiskohtaiset huomiot

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry ymmärtää valtioneuvoston tarpeen hakea joustoa Suomen kantoihin. Suomen alkuperäinen kanta, joka pohjautuu sääntelyn keventämiseen ja eurooppalaisen sisältömarkkinan toiminnan takaamiseen, on kuitenkin perusteltu, eikä siihen ole tarpeen tehdä myönnytyksiä.

Erityisesti AV-direktiivin soveltamisalan laajentaminen koko sääntelylle vieraalla tavalla alusta- ja välittäjäroolissa oleviin toimijoihin vaarantaa eurooppalaisen digitaalisen talouden perustana olevan välittäjän vastuuvapaussääntelyn. Tältä osin Suomen tulee pysyä alkuperäisessä kannassaan.

Eurooppalaisia sisältöjä on perusteltua edistää. Edistäminen tulee kuitenkin tehdä tukemalla itse tuotantoja, ei asettamalla hallinnollisia velvoitteita toimijoille ja viranomaisille, joilla ei ole käytännössä mitään vaikutusta itse tavoitteen kannalta. Oikein kohdennettu ja markkinaehtoista kehitystä tukeva tuotantotuki sen sijaan kohdistuu oikein ja aidosti auttaa nostamaan eurooppalaisten teosten tasoa ja auttaa tuomaan markkinoille monipuolisia, kunnianhimoisia tuotantoja.

Aivan keskeistä on se, että AV-direktiivin kulmakivenä olevaa alkuperämaaperiaatetta, eli sitä, että palveluihin sovelletaan vain sen EU-valtion säännöksiä, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, ei tule horjuttaa. Alkuperämaaperiaatteesta tinkiminen on tie, joka johtaa moninkertaiseen sääntelyyn ja lopulta eurooppalaisen sisältömarkkinan pirstoutumiseen. Tämä olisi täydellinen epäonnistuminen hetkellä, joka on koko eurooppalaisen sisältöalan kannalta ratkaiseva.

Tämä aihe liittyy

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.