FiComin lausunto postin toimipisteiden sijoittamista koskevan asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiCom kannattaa esitysluonnoksessa ehdotettuja muutoksia ja pitää niitä hyvinä. Kuten esitysluonnosta koskevassa muistiossa todetaan, asetuksen uudistus on yksiselitteisesti tarpeellinen. Postitoimiala ja sen liiketoimintamallit ovat jo pidemmän aikaa olleet kaikkialla, myös Suomessa, voimakkaassa murroksessa. Perinteisen kirjepostitoiminnan merkityksen vähentyessä on selvää, että lainsäädäntöä on päivitettävä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi säädöksen 1 §:n 2 ja 3 momenttia sekä kumottavaksi 4 momentti. Keskeinen muutos on 2 momentin tiukkojen toimipisteiden sijoittamisvaatimuksia koskevien kilometri- ja prosenttivaatimusten poistaminen ja niiden korvaaminen kuntakohtaisilla toimipisteillä. Palvelupisteet sijoitetaan jatkossakin nykyisten vaatimusten mukaisesti alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehtien siitä, että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa.

Ehdotettu 3 momentti, jossa yleispalvelun saatavuutta ja toimipisteen sijoittamista arvioitaessa otetaan huomioon tavanomaisten tietoteknisten palvelujen ja yhteyksien saatavuus on myös kannatettava. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ehdotus vastaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksien hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Muistion vaikutusarviointiosiossa todetaan, että Viestintävirasto on arvioinut toimipisteverkon kattavuutta suhteessa asetuksen vaatimuksiin kahdesti vuodessa. FiCom esittää harkittavaksi normien purun ja hallinnollisen taakan keventämisen hengessä, onko nykyisen kahdesti vuodessa tapahtuvan arvioinnin jatkaminen enää jatkossa tarpeen, ja tulisiko menettelytapaa edelleen keventää.

Tämä aihe liittyy

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen