FiComin  lausunto maantielain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) muuttamisesta. FiCom kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

FiComin keskeiset viestit:

  • Johtojen siirtokustannusten jako tulisi muuttaa aiheuttajaperiatteen mukaiseksi.
  • FiCom kannattaa sitä, että sijoittamista koskevat lupa-asiat ovat jatkossakin keskitetty yhteen paikkaan.
  • FiCom kannattaa postilaatikoiden sijoittamista koskevaa ehdotusta.

42 b § Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite

Maantielain 42 b §:n mukaan sijoittamisluvan saaneen teleyrityksen on siirrettävä omalla kustannuksellaan kaapeli tai muu rakennelma viiden vuoden kuluessa asian käsittely- tai sitä seuraavasta vuodesta.

Maantielain kustannusvastuunjakosäännöksen aika on aivan liian lyhyt, kun kaapeleiden käyttöikä on noin 50 vuotta. Sijoittamisen pysyvyyden epävarmuus on merkittävä riskitekijä, mikä korostuu yhteisrakentamishankkeissa erityisesti maantiealueilla. Tiedossa on, että maatielain säännös ei edistä yhteisrakentamista, vaan sähköyhtiöt suunnittelevat reitit muualle kuin maantiealueelle.

Lähtökohtaisesti sijoittamisoikeuden tulee olla pysyvää etenkin maakaapeloinnin osalta, koska kaapeleiden siirtäminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja ylimääräistä haittaa. Maakaapelin sijoittamisen pysyvyys ja ennakoitavuus ovat erityisen tärkeitä rakentamishankkeiden investointipäätöksissä ja reittisuunnittelussa.

Kaapelin siirtämisen, suojaamisen tai poistamisen tulisi aina olla ehdottoman välttämätöntä ja viimesijaista. Tällainen peruste voi esimerkiksi olla, jos kaapeli vaikeuttaa huomattavasti asemankaavan toteutumista tai kadunpitoa taikka tien siirtäminen tai parantaminen ehdottomasti edellyttää kaapelin siirtoa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 89.2 § :n momentin mukaan kunta tai se, jonka vastuulla yleisten alueiden toteuttaminen on, vastaa siirtokustannuksista, jollei ole kohtuullista edellyttää johdon, laitteen tai rakennelman omistajan tai haltijan vastaavan siirtokustannuksista kokonaan tai osittain taikka jollei siirtokustannusten jaosta ole toisin sovittu.

FiCom ehdottaa, että siirtoa vaativan tulisikin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksaa siirtokustannukset, mutta kustannuksia voitaisiin kohtuullistaa huomioimalla siirrettävän johdon ikä. Toimenpiteen pyytäjä vastaa kaikista kustannuksista sijoittamissopimusta, -päätöstä tai -lupaa koskevalta ensimmäiseltä kymmeneltä vuodelta. Kustannuksiin kuuluvat varsinaiset työkustannukset, materiaalit, vieraat palvelut, kuljetukset ja työkustannusten kohtuulliset yleiskustannukset, joihin sisältyvät hallinto-, lupa-, selvitys- ja suunnittelukustannukset sekä mahdolliset toimenpiteestä aiheutuvat tilapäisjärjestelyt. Kymmenen vuoden jälkeen toimenpiteen pyytäjän kustannukset laskevat vuosittain 2,5 prosentilla siten, että viidenkymmenen vuoden jälkeen sijoittamissopimuksen tekemisestä tai luvasta teleyritys vastaa kaikista toimenpiteen kustannuksista. Jos esimerkiksi yleisen alueen omistaja vaatii teleyritystä kolmenkymmenen vuoden jälkeen sijoittamispäätöksestä siirtämään telekaapelit ja siihen kuuluvat laitteet asemakaavan toteuttamiseksi, eikä siirrolle ole vaihtoehtoja, maksavat osapuolet kustannukset puoliksi.

FiCom esittää harkittavaksi, että viestintäverkkojen osalta asiasta säädettäisiin tietoyhteiskuntakaaressa, koska siirtoasia koskee myös yksityisteitä ja kuntia. Tällöin siirtoa koskeva säännös löytyisi yhdestä laista.  Jos asiasta säädetään tietoyhteiskuntakaaressa, tulisi mainittuihin lakeihin ottaa viittaus tietoyhteiskuntakaareen. Vaihtoehtoisesti asiasta tulisi säätää erikseen maantielaissa, yksityistielaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa.

FiCom ehdottaa seuraavaa:

Siirto-, suojaamis- ja poistamisvelvoite ja kustannukset

Teleyritys on velvollinen poistamaan, suojaamaan tai siirtämään tietoyhteiskuntakaaren 229 §:n 1 momentin mukaisen telekaapelin, radiomaston, tukiaseman sekä niihin liittyvän laitteen, rakennelman, kaapelin tai pylvään, jos alueen tai rakennuksen omistaja tai haltija katsoo, että vaadittu toimenpide on ehdottoman välttämätöntä.

Toimenpiteen pyytäjä vastaa kustannuksista sijoittamissopimusta tai -päätöksen tekemistä seuraavien kymmenen vuoden ajalta. Siitä eteenpäin toimenpiteen pyytäjän osuus kustannuksista vähenee lineaarisesti 2,5 prosentin vuosittaisella poistolla neljänkymmen vuoden ajan, minkä jälkeen teleyritys vastaa kaikista kustannuksista. Teleyrityksen aloitteesta tapahtuvasta toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista vastaa teleyritys.

Lupa-asioiden keskittäminen ja postilaatikoiden sijoittamisen luvanvaraisuudesta vapauttaminen

FiCom kannattaa esityksen ehdotusta, että myös jatkossa sijoittamista koskevat lupa-asiat on keskitetty yhteen paikkaan. Jatkossa kaikki sijoittamista koskevat luvat ja ilmoitukset asiat tulisi voida hoitaa yhdestä ja samasta paikasta yhdellä hakemuksella.

FiCom kannattaa ehdotusta (42 § 2 mom), jonka mukaan postin keräilyssä ja jakelussa tarvittavien laitteiden tai vähäisten rakennelmien luvanvaraisuus poistetaan ja lisätään viittaus postilakiin.

Tämä aihe liittyy

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen