Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen esiselvityksestä

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää kunnioittavasti seuraavaa.

FiComin keskeiset viestit

  • FiCom kannattaa työryhmän esittämiä linjauksia viranomaisten tulevaisuuden roolista ja sääntelyn keventämistä.
  • Virastojen hallinnollinen yhdistäminen antaa pohjan viranomaistoiminnan uudistamiselle.
  • Virastouudistuksessa tulee huomioida tietoyhteiskuntakaareen tehtävät muutokset.
  • Virastouudistuksen jatkotyössä on otettava kantaa viraston rahoituksen uudistamiseen.

Yleistä virastouudistuksesta ja sääntelyn keventämisestä

Työryhmä ehdottaa esiselvityksessään, että Trafin ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi.

Esiselvityksessä virastojen yhdistämistä perustellaan synergiaeduilla. Pitkällä aikavälillä yhdistymisen merkittävimmät hyödyt ja synergiat saadaan kehityksen ja toimintaympäristön muutosten myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Tulevaisuuden toimintaympäristössä sääntely ja viranomaistoimintojen uudistaminen tulee tehdä kokonaisvaltaisesti. Siksi eri virastojen hallinnollinen yhdistäminen ei tuo riittävää muutosta, mutta voi antaa hyvän pohjan ja sysäyksen uudistamiselle.

Esiselvityksessä todetaan, että "sääntely on yhä enemmän markkinoiden mahdollistaja ja ohjaaja. Lähtökohtana on sääntelyn keventäminen, jonka tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea arvioimalla uudelleen ja poistamalla tarpeettomaksi osoittautuneita rajoituksia ja ottamalla pakottavan normisäätelyn rinnalle myös muita kevyempiä sääntelyn välineitä".

FiCom kannattaa työryhmän esittämiä linjauksia viranomaisten tulevaisuuden roolista ja esiselvityksen lähtökohtana olevaa sääntelyn keventämistä. Tämän periaatteen vieminen aidosti käytännön toimintaan tulee olla virastouudistuksen keskeinen lähtökohta ja perustelu.

Tekninen kehitys on tulevaisuudessa niin arvaamattoman nopeaa, että on mahdotonta säilyttää ja perustella nykyisen kaltaista runsasta ja yksityiskohtaista sääntelyä. Tulevaisuuden sääntelyn tulee nopean teknisen kehityksen takia perustua erityissääntelyn sijaan yleisääntelyyn. Viranomaisten valvonnan tulee kohdistua ratkaisemaan vain ongelmia, jotka ovat markkinoiden toimivuuden ja liiketoimintamahdollisuuksien kannalta keskeisiä.

Sääntelyn keventäminen tulee ulottaa myös lakia alemmantasoisiin säädöksiin, kuten viranomaisten antamiin määräyksiin. Siksi jatkossa on tarkemmin rajattava laissa olevia määräyksenantovaltuuksia.

Toimialan yritysten kannalta viranomaisten lainsäädännön tulkinnoilla on ratkaiseva merkitys toimialan kehityksessä. Liian tiukat tulkinnat, viranomaisten tulkintaohjeet ja yksittäiset kannanotot vaikuttavat markkinoiden toimintaan usein lain säännöksiä enemmän.

Virastojen yhdistäminen hallinnollisesti antaa mahdollisuuden kustannussäästöihin. Säästöt pitää saada aikaan täysimääräisesti, ja niiden pitää myös keventää yritysten maksurasitusta.

Raportissa kuvattua tarpeellista sääntelyasenteen muutosta ei saada aikaan pelkästään virastojen yhdistämisellä, vaan se vaatii määrätietoista johtamista. Tähän tulee jatkossa erityisesti panostaa. Toivottavasti virastojen hallinnollinen yhdistäminen antaa sääntelyasenteen muutokselle paremmat mahdollisuudet.

Jatkotyössä huomioitavaa

Virastouudistus tulee ajoittaa yhteen tietoyhteiskuntakaareen tehtävien muutosten kanssa. Vain näin se vaikuttaa aidosti sääntelyn keventämiseen ja muuttaa viranomaistoimintoja.

Viestintävirastosta on kehittynyt hyvin suuri digitalisaation yleisvirasto. Virastouudistuksessa on huolehdittava siitä, että erityisesti taajuushallinnon ja kyberturvallisuuden osalta Viestintäviraston osaaminen säilyy.

Jatkotyöhön kuuluu olennaisesti rahoitusmallin uudistaminen. On monia perusteita, miksi rahoitusmalli tulee uudistaa ja yhtenäistää. Nykyinen malli, jossa valtaosa toimintamenoista kerätään toimialalta, ei ole enää jatkossa perusteltu, kun yhdistyvä virasto palvelee laajalti koko yhteiskuntaa. Hyvä esimerkki on liikenteen digitaaliset palvelut, joita voivat tarjota hyvinkin erilaiset yritykset.

Nykyinen valtion budjetin ulkopuolinen rahoitusmalli ei ole ohjannut toimenpiteiden merkittävyyden arviointiin eikä toiminnan tehostamiseen. Se myös ylläpitää yritysten kannalta tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Pitkä aikavälin tavoitteena tulee olla rahoituksen siirtäminen kokonaan valtion budjettiin. Siirtymävaiheessa saatavat synergiaedut on siirrettävä täysimääräisesti nykyisten maksajien hyväksi.

FiCom kannattaa virastojen yhdistämistä esiselvityksessä esitetyn pohjalta esittämämme näkökohdat huomioiden.