FiCom mukana sähköisen viestinnän välitystietojen säilytysvelvollisuutta selvittävässä työryhmässä

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti maaliskuussa työryhmän arvioimaan sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Työryhmän perustamisen taustalla on EU-tuomioistuimen huhtikuussa 2014 antama tuomio, jossa EU:n sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskeva direktiivi todettiin pätemättömäksi. EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi, että suomalainen sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä koskeva sääntely täyttää perusoikeuksien toteutumisen edellytykset. Eduskunta kuitenkin edellytti, että sääntelyä arvioidaan vielä erikseen laajapohjaisessa työryhmässä.

Arvioinnin kohteena on lainsäädäntö, joka koskee sähköisen viestinnän tietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin vakavan rikollisuuden selvittämiseksi ja torjumiseksi. Työryhmän on myös huomioitava viestintäpalvelujen kehitys sekä hallituksen säädösten sujuvoittamista koskevan kärkihankkeen tavoitteet.

Työryhmän tehtävänä on arvioida mm. sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisen nykykäytäntöjä sekä reunaehtoja, jotka liittyvät viestinnän luottamuksellisuuteen, yksityisyyden suojaan ja muihin asiaa koskeviin perusoikeuksiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseniksi on nimetty asiantuntijoita laaja-alaisesti eri ministeriöistä ja muista viranomaisista, etujärjestöistä ja teleyrityksistä. FiComin edustajana ryhmässä toimii lakimies Jussi Mäkinen.

Työryhmän toimikausi on 20.3.- 16.6.2017.

Jussi Mäkinen oli FiComin lakimies vuosina 2014 - 2018.