Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishankkeisiin

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken. Kustannusten jakomalli sekä siihen kuuluva liitetaulukko on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla alueilla ja kustannusten jakoperusteet on pyritty määrittämään mahdollisimman tasapuolisiksi huomioiden toimialojen ja alueiden erityispiirteet. FiCom ja Energiateollisuus suosittelevat hyödyntämään jakomallia verkkoyhtiöiden välisissä yhteisrakentamisneuvotteluissa.

Suosituksen tarkoituksena on yhteisrakentamislain tavoitteiden mukaisesti edistää sähkö- ja televerkkoyhtiöiden maakaapelointikohteiden yhteisrakentamista, jotta saavutetaan tekniseltä, taloudelliselta, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta mahdollisimman kustannustehokas ja kestävä tulos. Suosituksen tavoitteena on helpottaa ja yksinkertaistaa yhteisten hankkeiden toteuttamista ja kustannusten jakoa yhteisissä kohteissa. Yhteisrakentamisen lisääntymisestä hyötyvät verkkojen käyttäjät eli yritysten asiakkaat.

Yhteisrakentamispotentiaali on käsillä juuri nyt, kun huippunopeaan kiinteään laajakaistaverkkoon ja sähköverkkojen toimitusvarmuuteen investoidaan Suomessa vuosittain satoja miljoonia euroja. Yhteisrakentamisen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, mutta tämä edellyttää nykyisten toimintamallien kehittämistä ja avointa tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Yhteisrakentamisen kannalta on tärkeää, että osapuolet ovat toisiinsa yhteydessä mahdollisimman hyvissä ajoin jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. 

Uudessa mallissa on käsitelty erikseen haja-asutusalueen hankkeet sekä rakennetun asemakaava-alueen hankkeet. Kustannuslajista riippuen käytetään tasajakoa tai tiettyjä prosenttiosuuksia. Osa kustannuksista on sen tyyppisiä, että selkeyden vuoksi kukin osapuoli vastaa niistä itse.

Suositus on käytettävissä 22.6.2017 alkaen.

 

Marko Lahtinen on FiComin lakiasioiden päällikkö.

Seuraa Markoa Twitterissä: https://twitter.com/MPLahtinen