Siirry sisältöön

Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto (Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik), FiCom ry (nedan ”FiCom”)
 • Södra Kajen 10, 00130 Helsingfors
 • info@ficom.fi

2. Registrets namn

FiComs dataregister över medlemmar och intressenter

3. Vad används uppgifterna till?

FiCom ry behandlar personuppgifter som rör

 • genomförande av rättigheter och skyldigheter i samband med medlemsföreningarna och medlemskap i dem,
 • samarbete med intressenter,
 • organisation och marknadsföring av evenemang,
 • driften av webbplatsen samt besvarande av frågor som inkommit genom den.

4. Ändamål med och rättslig grund till behandling av uppgifter

Det främsta syftet med registret är att göra det möjligt att tillhandahålla service till medlemsföreningarna och deras företrädare. Syftet med de personuppgifter som samlats in om intressenterna är att möjliggöra befogad kontakt och interaktion.

Medlemsföreningarna och deras företrädare har som en del av sitt medlemskap rätt att delta i organisationens verksamhet och få information om organisationens intressebevakning och kommunikation (nyhetsbrev, intressentbrev) samt organisationens övriga verksamhet (inkl. utbildningar, evenemang, ställningstaganden, enkäter).

Registret används också för att organisera och marknadsföra de evenemang, seminarier och utbildningar som FiCom ordnar.

Den rättsliga grunden till behandlingen av personuppgifter är medlemskap i FiCom eller annat berättigat intresse som bygger på en saklig anknytning mellan partnerna, samtycke eller genomförande av ett avtal.

Vi samlar in personuppgifter om intressenter såsom tjänstemän, medierepresentanter, politiker och andra samarbetspartner. Sådana uppgifter används för kommunikation med intressenter (t.ex. nyhetsbrev) samt för att skicka evenemangspecifika inbjudningar.

Vi samlar in uppgifter från den registrerade själv, tidigare deltagande i motsvarande evenemang, offentliga källor såsom nyheter, organisationers webbplatser samt fackpublikationer. Vi behandlar kontaktuppgifter och information om personens position i organisationen.

Uppgifter som behandlas är personers kontaktuppgifter och yrkestitlar, och i samband med ordnande av evenemang betalningsuppgifter och eventuella dietbegränsningar.

När webbplatsen används får vi uppgifter om den IP-adress som använts, den webbläsare som använts vid besöket samt den typ av enhet som använts (mobil/dator). Uppgifterna används för att förbättra webbplatsens funktion, öka antalet besök och följa med i vilken grad innehållet på webbplatsen väcker intresse. Uppgifterna behandlas statistiskt och kopplas inte till enskilda användare. 

5. Behandling av uppgifter

FiCom har för behandling av uppgifter utsett vissa personer till vilkas arbetsuppgifter uppgiftsbehandling hör. Dessutom behandlas uppgifterna av FiComs samarbetspartner (registerförare) i följande sammanhang:

 • underhåll av informationssystem,
 • leverans av nyhetsbrev,
 • organisation och marknadsföring av evenemang,
 • fakturering,
 • statistisk uppföljning av användningen av webbplatsen, förbättring av användarupplevelsen på webbplatsen samt
 • riktade enkäter.

FiCom ansvarar för att de som behandlar uppgifterna har förbundit sig att följa dataskyddslagstiftningen och ombesörjer sina systems datasäkerhet. De personer som behandlar uppgifterna får endast tillgång till uppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.

Uppgifterna behandlas endast inom EU. Uppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande, såsom profilering.

6. Förvaring av uppgifterna

Personuppgifterna sparas endast så länge som det är nödvändigt med tanke på personuppgiftsbehandlingens syfte, dvs. dels att genomföra rättigheter eller skyldigheter som rör medlemskap eller deltagande i evenemang, dels att sköta intressentrelationer. Vi strävar efter att se till att uppgifterna hålls aktuella. Föråldrade och felaktiga uppgifter avlägsnas.

Kontaktuppgifter till medlemsföreningarnas kontaktpersoner ändras och/eller tas bort på grundval av medlemsföreningens egen anmälan eller utgående från information som FiCom erhållit på annat sätt.

Uppgifter som samlats in för att organisera och marknadsföra evenemang sparas så länge som de är nödvändiga och aktuella med tanke på behandlingen av uppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs för det ursprungliga ändamålet.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att

 • kontrollera, korrigera eller ta bort dina uppgifter. Du får veta om vi behandlar uppgifter om dig, vilka uppgifter som i så fall behandlas och på vilken grund det sker. Du kan också korrigera dina uppgifter eller begära att uppgifterna ska tas bort om de inte längre behövs för det ändamål som de ursprungligen samlades in för eller om det föreligger en annan, i den allmänna dataskyddsförordningen nämnd grund till att uppgifterna ska tas bort.
 • motsätta dig behandlingen av uppgifter. Du kan motsätta dig att dina uppgifter behandlas exempelvis för marknadsföring, när behandlingen bygger på ett berättigat intresse.
 • begränsa behandlingen av uppgifter om det föreligger en i den allmänna dataskyddsförordningen nämnd grund till detta.
 • föra över uppgifterna till ett annat system.
 • anföra besvär hos dataombudsmannen.
 • neka till att ta emot marknadsföring eller nyhetsbrev. Alla marknadsföringsmeddelanden och nyhetsbrev erbjuder mottagaren möjlighet att strykas ur sändlistan. Du kan även ta bort dig själv ur sändlistan genom att meddela detta önskemål till FiCom.