Siirry sisältöön

Säännöt

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n säännöt, rekisteröity 9.3.2020

1 § Nimi ja kotipaikka
2 § Tarkoitus
3 § Toimintamuodot
4 § Jäsenet
5 § Jäsenmaksut
6 § Liittokokous
7 § Kokouskutsut
8 § Jäsenten esitykset liittokokoukselle
9 § Hallitus
10 § Vaalivaliokunta
11 § Muut valiokunnat ja toimielimet
12 § Toimitusjohtajan tehtävät
13§ Tilinpäätös ja tilintarkastus
14 § Liiton nimenkirjoittaminen
15 § Tietojen antaminen
16 § Jäsenyyden lakkaaminen
17 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoitus tietoliikenne- ja tietotekniikkayritysten toimialajärjestönä on toimia digitalisaation edistäjänä ja vaikuttajana jäsenyritystensä ja Suomen eduksi. Liitto edistää kilpailuvapauden pohjalta jäsentensä toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä sekä valvoo heidän etujaan kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 1. osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti yhteiskuntaan ja sen kehittämiseen toimialansa asioissa edustamalla jäseniään ja valvomalla heidän etujaan;
 2. osallistuu yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun toimialansa asioissa;
 3. harjoittaa voittoa tavoittelematta koulutusta, neuvontaa ja tilastointia sekä
 4. edustaa jäseniään ja valvoo heidän etujaan myös muilla kuin edellä luetelluilla alueilla.

4 § Jäsenet

Liiton yritysjäseneksi voidaan hyväksyä tietoliikenne- tai tietotekniikka-aloilla taikka näihin välittömästi liittyvillä aloilla Suomessa toimiva taloudellista toimintaa harjoittava rekisteröity yhteisö.

Liiton yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä edellä mainituilla aloilla toimivia yrityksiä edustava rekisteröity yhteisö.

Liiton kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhteisö, jota ei voida hyväksyä liiton yritys- tai yhteisöjäseneksi.

Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisesti liiton hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

5 § Jäsenmaksut

Yritys- ja yhteisöjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenen vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päätetään liittokokouksessa kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yritys- ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy perusmaksun ja viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon perusteella. Jäsenmaksun perusteena pidetään konsernimuotoisissa yhteisöissä koko konsernin liikevaihtoa ja yhteisöjäsenen osalta yhteisön jäsenten yhteenlaskettua konsernimuotoista liikevaihtoa. Jäsenmaksun perusteena olevaan liikevaihtoon lasketaan kotimainen liikevaihto ja viennin laskutus.

Jos yritysjäsen on lisäksi jäsenenä yhteisössä, joka on liiton yhteisöjäsen, maksetaan jäsenmaksu vain yritysjäsenyyden perusteella.

Maksut on suoritettava hallituksen määräämässä ajassa.

6 § Liittokokous

Jäsenet kokoontuvat vuosittain varsinaiseen liittokokoukseen viimeistään huhtikuussa hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liiton kokouksessa äänivalta on jokaisella yritys- ja yhteisöjäsenellä, joka on maksanut erääntyneet jäsenmaksunsa. Kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa. Äänivaltaa käyttää jäsenen puolesta henkilö, jolla asemansa puolesta on siihen kelpoisuus ja toimivalta tai jonka jäsen on siihen erikseen valtuuttanut.

Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja lisäksi ääni kutakin täyttä jäsenmaksuun kuuluvaa erääntynyttä ja maksettua tuhatta (1 000) euroa kohden.

Kokouksen puheenjohtajan vaalissa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Äänestys suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Liittokokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja;
 2. kutsutaan kokouksen sihteeri;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. todetaan läsnä olevat jäsenet ja jäsenten edustajat;
 5. valitaan kaksi (2) henkilöä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja kokouksen puheenjohtajan avustaessa heitä tässä tehtävässä;
 6. esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;
 7. esitetään tilintarkastajien kertomus ja mahdollinen hallituksen selitys;
 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle;
 9. valitaan vaalivaliokunnan jäsenet;
 10. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma;
 11. vahvistetaan kuluvan kalenterivuoden talousarvio ja päätetään liitolle suoritettavista maksuista;
 12. määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä;
 13. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat;
 14. valitaan hallituksen muut jäsenet;
 15. määrätään tilintarkastajien palkkiot sekä
 16. valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö taikka tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää sekä ne asiat, joiden käsittelyä jäsenet ovat 8 §:n mukaisesti esittäneet.

7 § Kokouskutsut

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä kirjeitse, sähköpostitse tai muutoin sähköisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin varsinainen liittokokous.

Varsinaisen liittokokouksen kutsussa on mainittava 6 §:ssä lueteltujen asioiden lisäksi ne muut asiat, jotka hallitus esittää kokoukselle.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Jäsenten esitykset liittokokoukselle

Jotta jäsenten esitykset otettaisiin varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäviksi, ne on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahdeksan (8) viikkoa ennen liittokokousta.

9 § Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu liittokokouksessa valitut puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 6 – 10 muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Hallituksen tehtävänä on käsitellä ja ratkaista jäsenhakemukset.

Hallitus valitsee liitolle toimitusjohtajan.

Hallitus kutsuu koolle liittokokouksen ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat sekä esittää liittokokoukselle kertomuksen edellisen toimintavuoden toiminnasta ja laatii alkaneen vuoden toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion ja esittää sen liittokokoukselle.

Hallituksen toimikausi kestää liittokokouksesta seuraavaan liittokokoukseen.

10 § Vaalivaliokunta

Vaalivaliokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan toimikausi kestää liittokokouksesta seuraavaan liittokokoukseen.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on:

 1. tehdä liittokokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitsemiseksi;
 2. tehdä liittokokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi sekä tilintarkastusyhteisöksi tai tilintarkastajaksi sekä varatilintarkastajaksi;
 3. tehdä liittokokoukselle ehdotus vaalivaliokunnan jäsenten valitsemiseksi sekä
 4. muut mahdolliset asiat.

11 § Muut valiokunnat ja toimielimet

Hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia tai toimielimiä liiton toiminnan edistämiseksi.

12 § Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on muun muassa:

 • hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
 • edistää ja kehittää liiton tarkoitusta;
 • valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat;
 • huolehtia hallituksen päätösten toimeenpanosta;
 • johtaa liiton toimistoa;
 • ottaa palvelukseen ja erottaa liiton toimihenkilöt;
 • järjestää yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito luotettavalla tavalla sekä
 • huolehtia hallituksen toimeksiannosta liittokokousten sekä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimeksiannosta hallituksen kokousten koollekutsumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

13§ Tilinpäätös ja tilintarkastus

Liiton tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta hallitukselle.

14 § Liiton nimenkirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja liiton toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen nimenkirjoittamiseen oikeuttamaa henkilöä yhdessä.

15 § Tietojen antaminen

Jäsen on velvollinen antamaan liitolle muun muassa jäsenmaksun määräämistä varten liikevaihtoaan sekä muita toimintaansa koskevia tietoja liiton ohjeiden mukaisesti. Näin saadut jäsentä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia.

16 § Jäsenyyden lakkaaminen

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys ja jäsenmaksuvelvollisuus lakkaavat sen tammi- tai heinäkuun 1. päivästä lukien, joka ensiksi seuraa kuuden (6) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta.

Jäsenmaksunsa suorittamatta jättänyt jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta. Erääntyneet jäsenmaksut on kuitenkin suoritettava. Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta myös, jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin tämä on liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin liitolle suorittamiaan maksuja eikä mitään osaa liiton varoista.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.