Siirry sisältöön

Ohjeet tietoverkkokaapeleiden sijoittamisesta

Maakaapeleiden sijoittaminen tierakenteisiin

FiCom on yhdessä jäsenyritystensä, Energiateollisuus ry:n, Liikenneviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa laatinut uuden Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen, joka korvaa vuoden 2009 Telejohdot ja maantiet -ohjeen.

Ohjetta noudatetaan sijoitettaessa sähkönjakelu- ja viestintäverkkoon kuuluvia johtoja maantien tiealueelle tai sen läheisyyteen sekä rakennettaessa tai parannettaessa maantietä näiden johtojen läheisyydessä. Ohjeessa kuvataan luvan myöntämisen edellytykset, sijoittelun ja suojaamisen periaatteet, suunnittelu- ja lupaprosessi, katselmukset sekä kaapelin asentamisen jälkeinen riskinjako. Ohje tuli voimaan 13.7.2015 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohje

Tietoverkkokaapelit kuntien ylläpitämillä alueilla

FiComin ja Kuntaliiton hyvässä yhteistyössä tekemässä sopimusmallissa sovitaan kunnan ja teleyrityksen välisistä menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon kunnan omistamilla tai hallitsemilla yleisillä teillä.

Sopimusmalli: Televerkot yleisillä alueilla

Tietoverkkokaapelit yksityisteiden varsilla

FiComin ja Suomen Tieyhdistyksen valmistelemassa suosituksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota tienpitäjän ja teleyritysten väliseen hyvään yhteistyöhön sellaisten ratkaisujen etsimiseksi, jotka ovat sekä tienpidon että verkon rakentamisen ja ylläpidon kannalta kestäviä. Suosituksessa on käsitelty sijoittamisperiaatteita, vastuukysymyksiä vahinkotapauksissa, tietoliikenneyhteyksien siirtämistä, tien käyttöä ja suositeltavia menettelytapoja yhteyksien sijoittamisessa. Suosituksen liitteenä on malli sopimuspohjaksi tietoliikenneyhteyden sijoittamisesta yksityistien varteen.

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille