ICT-alan työlliset ja koulutus

Viimeksi päivitetty 26.10.2021: ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa, Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista ammattikorkeakouluissa

ICT-alan työlliset

ICT-alan koulutuksen uudet opiskelijat ja valmistuneet

ICT-alalta valmistuneiden työllistyminen

Muita tutkimuksia

Kansainvälisiä tietoja


ICT-alan työlliset

ICT-alan työllisten määrä puolivuosittain

2020 toisella vuosipuoliskolla työllisten määrä ICT-alalla kasvoi 6,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

  • Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa työllisten määrä väheni 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
  • Televiestinnässä työllisten määrä laski 37,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
  • Ohjelmistot ja konsultointi -alan työllisten määrä kasvoi 17,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
  • Tietopalvelutoiminnan alalla työllisten määrä kasvoi 8,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

ICT-alan työlliset, vuosikeskiarvo

Vuonna 2020 ICT-alan työllisten määrä yhteensä kasvoi 8,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

  • Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa työllisten määrä kasvoi 7,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Televiestinnässä työllisten määrä laski 26,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Ohjelmistot ja konsultointi toimialalla työllisten määrä kasvoi 16,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Tietopalvelutoiminnassa työllisten määrä pysyi samana kuin edellisenä vuotena

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on haastattelututkimus, jonka tiedot kerätään tietokoneavusteisella puhelinhaastatteluilla 15-74-vuotiailta suomalaisilta. Kuukausittainen otos on noin 12 000 henkeä. Otannasta johtuen lukuihin sisältyy satunnaisuutta.

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus


ICT-alan koulutuksen uudet opiskelijat ja valmistuneet

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista ammattikorkeakouluissa

ICT-alan (tietojenkäsittely ja tietoliikenne) uusien opiskelijoiden määrä ammattikorkeakouluissa kasvoi 25 % vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Suoritettujen tutkintojen määrä ammattikorkeakouluissa laski 1 % vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Suoritetut tutkinnot sisältävät sekä AMK- että YAMK-tutkinnot.

Naisten osuus ICT-alan opiskelijoissa ammattikorkeakouluissa on ollut tasaisessa kasvussa vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 uusista ICT-alan opiskelijoista 26,3 % oli naisia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,4 prosenttiyksikköä.

Lähde: Opiskelijat ja tutkinnot, Tilastokeskus

ICT-alan uudet opiskelijat ja suoritetut tutkinnot yliopistoissa

Naisten osuus ICT-alan uusista opiskelijoista ja suoritetuista tutkinnoista yliopistoissa

ICT-alan (tietojenkäsittely ja tietoliikenne) uusien opiskelijoiden määrä yliopistoissa kasvoi vuonna 2020 28 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi 20 %. Suoritetut tutkinnot sisältävät sekä alemmat että ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkinnot ja tohtorintutkinnot.

Naisten osuus uusista ICT-alan opiskelijoista yliopistoissa laski hieman vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan naisten osuus valmistuneista kasvoi.

Lähde: Opiskelijat ja tutkinnot, Tilastokeskus


ICT-alalta valmistuneiden työllistyminen

Työllistymistilanne vuoden kuluttua valmistumisesta

Työllistyneillä tarkoitetaan päätoimisia työllisiä. Päätoimisiksi työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voimassa oleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet lasketaan mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.

Lähde: Sijoittuminen koulutuksen jälkeen, Tilastokeskus


Muita ICT-alan työllisyyteen tai työolosuhteisiin liittyviä selvityksiä

TIVIA (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry) teetti jäsentensä keskuudessa IT-ura-tutkimuksen, jossa kartoitettiin palkkakehitystä ja muita työtehtäviin liittyviä asioita. Vuoden 2018 tutkimus julkaistiin kesäkuussa 2018.

IT-ammattilaisten keskiverto palkansaajan peruspalkka alalla oli 4 100 euroa kuukaudessa. Kokonaispalkka (mukana myös ylityökorvaukset ja luontoisedut) oli 4 420 euroa kuukaudessa.   Kokonaisansion keskiarvo kasvoi noin 3 prosenttia edellisestä, vuoden 2015 tutkimuksesta. Naisten ja miesten keskimääräisen kuukausipalkan ero IT-alalla oli 63 euroa, eli naisten euro oli lähes 99 senttiä. Keskiarvopalkassa ero oli hieman suurempi, koska naisia oli johtotehtävissä miehiä vähemmän.

Lähde: IT-ura-tutkimus 2018, Tivia (Tivian jäsenille koko tutkimus on saatavissa verkosta, muille Tivian julkaisema tiedote)


Kansainvälisiä tietoja

EU

ICT-alan työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä EU-maissa v. 2020

  • Employed ICT specialists – percentage of total employment

Tiedot vuodesta 2014 alkaen taulukkomuodossa liitteenä

Suomessa ICT-alan asiantuntijoiden osuus kaikista työntekijöistä vuonna 2020 oli EU-maiden korkein, 7,6 %. Suomen jälkeen tulivat Ruotsi, 7, 5 %, Viro 6,5 % ja Luxemburg 6,3 %.

EU-maissa keskimäärin ICT-alan asiantuntijoita oli 4,3 % kaikista työntekijöistä.

Lähde: Eurostat