Televiestintäalan investoinnit

Viimeksi päivitetty 13.01.2021: teletoimialan investoinnit Suomessa, lopulliset tiedot 2019 (Tilastokeskus)

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste    

Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut   

Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit


Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) sekä miten mukaan otetut investoinnit määritetään.


Telealan ja muun yrityssektorin investointiaste

Kokonaisinvestointien osuus liikevaihdosta, prosenttia

Telealan kokonaisinvestoinnit vuonna 2019 olivat 18,3 prosenttia liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (poislukien teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 6,3 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus, FiComille kokoama toimialakatsaus


Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Teleyritysten brutto- ja nettoinvestointien osuus liikevaihdosta

Teleyritysten investoinnit 2019

  • bruttoinvestoinnit olivat 878 miljoonaa euroa, 18,3 prosenttia liikevaihdosta. Aineelliset bruttoinvestoinnit olivat 15,4 prosenttia liikevaihdosta (736 miljoonaa euroa). Aineettomat bruttoinvestoinnit olivat 3 prosenttia liikevaihdosta (142 miljoonaa euroa)
  • nettoinvestoinnit olivat 588 miljoonaa euroa, 12,3 prosenttia liikevaihdosta. Aineelliset nettoinvestoinnit olivat 9,6 prosenttia liikevaihdosta (459 miljoonaa euroa) ja aineettomat nettoinvestoinnit olivat 2,7 prosenttia liikevaihdosta (129 miljoonaa euroa)
  • liikevaihtolukuna 4 794 miljoonaa euroa
  • laskennassa mukana 409 yritystä

Lähde: Tilastokeskus (FiCom ry:lle laadittu toimialakatsaus)

Tilastokeskus kokoaa FiComille Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta televiestintäalan liiketaloudellisia tunnuslukuja. Tässä kerrotaan tietoja investoinneista, muut tunnusluvut löytyvät Tietopankin kohdasta ICT-toimialan tunnuslukuja / Televiestintäalan tunnuslukuja -sivulta.

Vuoden 2013 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa Tilastokeskuksessa tehdyn ison yritystilastouudistuksen vuoksi. Siinä yhdistettiin vanha tilinpäätöstilasto ja yritysrekisterin vuositilasto ja yhtenäistettiin määritelmiä, jolloin ne ovat voineet muuttua aiemmasta.

Uudistuksessa pienennettiin yritysten tilastoinnin rajaa, jolloin tilastoon mukaan tulevien yritysten määrä kasvoi niin koko yrityssektorilla kuin myös televiestinnän toimialalla. Uudet, mukaan otetut yritykset ovat melko pieniä yrityksiä, eivätkä sen vuoksi vaikuta kuitenkaan kovin suuresti liikevaihtoon tai henkilöstömääriin. Uudistuksen yhteydessä käytiin myös laajasti läpi yritysten toimialoja, jotka ovat voineet muuttua.


Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut

Liikenne- ja viestintävirasto tarkastelee katsauksessaan Suomessa toimivien, telepalveluita tai telepalvelua tarjoavien yritysten tietoja.

Vuodesta 2015 alkaen mukana on varsinaisten telepalveluita tarjoavien teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä. Vuodesta 2016 alkaen investointitilastossa esitetäänkin tiedot ainoastaan teletoiminnan investoinneista. Aikaisemmilta vuosilta on mainittu myös investoinnit muuhun toimintaan.

Edellisten vuosien investointilukuja on päivitetty tarkentuneiden tietojen mukaisiksi.

Teleyritysten investoinnit teletoimintaan

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Teleyritysten aineellisten investointien jakauma, miljoonaa euroa

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Vuonna 2019

  • teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 610 miljoonaa euroa ja investointiaste 18 prosenttia
  • investointien määrä laski 200 miljoonaa euroa edellisvuodesta
  • teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 492 miljoonaa euroa ja investointiaste 15 prosenttia
  • aineellisista investoinneista kiinteän verkon osuus oli noin 46,7 prosenttia, matkaviestinverkon investointien osuus 45,1 prosenttia sekä tv- ja radiotoiminnan investointien osuus 7,9 prosenttia.
  • kiinteän verkon aineellisten investointien investointiaste oli 23 prosenttia, matkaviestinverkon toiminnan 11 prosenttia ja tv- ja radiotoiminnan 11 prosenttia

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit

Teleyritysten investoinnit Pohjoismaissa ja Baltian maissa, euroa / henkilö

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

Tilastotaulukot

Tilastoista koottu pdf-esitys

Investointien mittaaminen per henkilö ei ole paras mahdollinen mittaustapa, koska siinä ovat mukana yritysten investointien lisäksi julkisen sektorin rahoitus ja tuet. Ruotsissa valokuituverkon investoinneissa on kunnilla ja julkisella sektorilla hyvin vahva rooli. 

Suomessa teleyritysten kokonaisinvestointiaste on erittäin korkealla tasolla verrattuna muuhun elinkeinotoimintaan.  Vuonna 2019 teleyritysten investoinnit olivat 17,9 prosenttia liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (poislukien teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 6,8 prosenttia.