Televiestintäalan investoinnit

Viimeksi päivitetty 03.11.2021: Koko osio

Teletoimialan ja muun yrityssektorin investointiaste    

Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut   

Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit


Televiestinnän toimialan investoinneista esitetyt laskelmat voivat poiketa toisistaan. Erilaisiin tuloksiin vaikuttavat muun muassa vertailun kohdejoukon koon vaihtelu (esim. Tilastokeskuksen luvuissa teleyritysten määrä on suurempi kuin Liikenne- ja viestintäviraston luvuissa), mitä investointeja verrataan (brutto-netto, aineelliset-aineettomat) sekä miten mukaan otetut investoinnit määritetään.


Telealan ja muun yrityssektorin investointiaste

Kokonaisinvestointien osuus liikevaihdosta, prosenttia

Telealan kokonaisinvestoinnit vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan olivat 22,5 % liikevaihdosta. Muun yrityssektorin (poislukien teleala ja rahoitussektori) investoinnit vastaavana aikana olivat 6,7 %.

Lähde: Tilastokeskus, FiComille kokoama toimialakatsaus


Tilastokeskuksen laskemat investointiluvut

Teleyritysten brutto- ja nettoinvestointien osuus liikevaihdosta

Tiedot taulukkomuodossa 2001–2020

Teleyritysten investoinnit 2020

  • Bruttoinvestoinnit olivat 1 100 miljoonaa euroa, 22,5 % liikevaihdosta. Aineelliset bruttoinvestoinnit olivat 18,6 % liikevaihdosta (906 miljoonaa euroa). Aineettomat bruttoinvestoinnit olivat 5 prosenttia liikevaihdosta (194 miljoonaa euroa).
  • Nettoinvestoinnit olivat 692 miljoonaa euroa, 14,2 % liikevaihdosta. Aineelliset nettoinvestoinnit olivat 13,9 % liikevaihdosta (677 miljoonaa euroa) ja aineettomat nettoinvestoinnit olivat 0,3 % liikevaihdosta (15 miljoonaa euroa).
  • Liikevaihtolukuna 4 879 miljoonaa euroa
  • laskennassa mukana 412 yritystä

Lähde: Tilastokeskus (FiCom ry:lle laadittu toimialakatsaus)

Tilastokeskus kokoaa FiComille Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta televiestintäalan liiketaloudellisia tunnuslukuja. Tässä kerrotaan tietoja investoinneista, muut tunnusluvut löytyvät Tietopankin kohdasta ICT-toimialan tunnuslukuja / Televiestintäalan tunnuslukuja -sivulta.


Liikenne- ja viestintäviraston laskemat investointiluvut

Liikenne- ja viestintävirasto tarkastelee katsauksessaan Suomessa toimivien, telepalveluita tai telepalvelua tarjoavien yritysten tietoja.

Vuodesta 2015 alkaen mukana on varsinaisten telepalveluita tarjoavien teleyritysten lisäksi myös esimerkiksi kuituosuuskuntia tai vain yksittäisiä telepalveluksi katsottavia palveluita tarjoavia yrityksiä.

Teleyritysten investoinnit teletoimintaan

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2020

Teleyritysten aineellisten investointien jakauma

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2011–2020

Vuonna 2020

  • Teletoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 550 miljoonaa euroa ja investointiaste 17 %.
  • Investointien määrä laski 60 miljoonaa euroa edellisvuodesta.
  • Teletoiminnan aineelliset investoinnit olivat 433 miljoonaa euroa ja investointiaste 13 %.
  • Aineellisista investoinneista kiinteän verkon osuus oli 49 % , matkaviestinverkon investointien osuus 42 % sekä tv- ja radiotoiminnan investointien osuus 9 %.
  • Kiinteän verkon aineellisten investointien investointiaste oli 22 %, matkaviestinverkon toiminnan 9 % ja tv- ja radiotoiminnan 12 %.

Lähde: Tilastot, Liikenne- ja viestintävirasto


Pohjoismaiden ja Baltian maiden teleyritysten investoinnit

Teleyritysten investoinnit Pohjoismaissa ja Baltian maissa, euroa / henkilö

Tiedot taulukkomuodossa liitetiedostona 2013–2020

Lähde: Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries

Tilastotaulukot

Tilastoista koottu pdf-esitys

Investointien mittaaminen per henkilö ei ole paras mahdollinen mittaustapa, koska siinä ovat mukana yritysten investointien lisäksi julkisen sektorin rahoitus ja tuet. Ruotsissa valokuituverkon investoinneissa on kunnilla ja julkisella sektorilla hyvin vahva rooli. 

Suomessa teleyritysten kokonaisinvestointiaste on erittäin korkealla tasolla verrattuna muuhun elinkeinotoimintaan. Vuonna 2020 teleyritysten investoinnit olivat 17 % liikevaihdosta. Muun yrityssektorin investoinnit olivat 6,7 % liikevaihdosta vuonna 2020.