IoT esineiden internet

Viimeksi päivitetty 11.9.2018: Maailmanlaajuisia arvioita ja ennusteita IoT:markkinoista (Ericsson, Juniper Research, GSMA)

Käsitteitä ja määritelmiä

IoT Euroopassa

IoT maailmalla

IoT erityisesti kotitalouksissa

IoT erityisesti yrityksissä


IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen...

IoT määritelmiä

Internet of Things, lyhenettynä IoT voidaan määritellä eri tavoin. Tässä joitakin:

  • IDC: IoT on esineiden tai asioiden langallisesti tai langattomasti yhdistämä verkko, jota luonnehtii autonominen sääntely, hallinto ja valvonta.
  • Gartner: IoT on fyysisten esineiden tai asioiden verkosto, jonka sisään on sulautettu teknologiaa, joka aistii ja kommunikoi tai on vorovaikutuksessa esineiden sisäisen tilan tai niiden ulkoisen ympäristön kanssa.

Suomen kielessä IoT:stä puhutaan asioiden ja esineiden internetinä tai pelkästään esineiden internetinä, joskus myös teollisena internetinä. Eri käsitteet saattavat myös kuvata käyttäjän erilaisia painotuksia.

  • Sanastokeskus on suomentanut IoT -käsitteen esineiden internetiksi ja määritellyt sen seuraavasti: Esineiden internet on internet, johon kytketään laajamittaisesti laitteita ja muita esineitä, jotta niitä voisi ohjata ja jotta ne voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.
  • Käytännössä esineen, kuten auton, sähkölaitteen tai ruokatavaran, liittäminen internetiin merkitsee, että siihen tarvitaan jonkinlainen tietokoneena toimiva komponentti, jolla on IP-osoite. Kyseessä voi olla esimerkiksi anturi, RFID- tai WLAN-siru.
  • Esineiden internetiä otetaan käyttöön joillain aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla. Esimerkiksi energiayhtiöt ovat antaneet kuluttajille älykkäitä sähkömittareita, joilla kuluttajat saavat tosiaikaista tietoa kulutuksesta ja energiayhtiöt voivat etälukea mittareita. Esineiden internetiä voisi hyödyntää myös logistiikassa, jolloin esimerkiksi ruokatavara voisi mitata ympäristönsä lämpötilaa jakeluketjussa, ja hälyttää, jos lämpötila ylittää tai alittaa tietyn rajan.
  • Esineiden internetiä voi käyttää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen.

Lähde: Termipankki TEPA, Sanastokeskus

Teollinen internet -käsitteen on VTT:n tutkimusprofessori Heikki Ailisto määritellyt seuraavasti:

  • Teollisella internetillä tarkoitetaan anturi- ja tietoliikenneteknologioiden sekä kehittyneiden tiedon analysointimenetelmien soveltamista teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden parantamiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen. Usein teollisen internetin käsitteeseen liitetään myös toiminnan digitalisointi laajemmin, esimerkiksi työntekijöiden varustaminen mobiililaitteilla.
  • Heikki Ailiston näkemyksen mukaan teollinen internet ja IoT puhuvat samasta asiasta, mutta teollinen internet katsoo asiaa hyödyntäjän näkökulmasta ja IoT katsoo enemmän toteutusta, teknologiaa, kuten esim. protokollia, reititystä.

Lähde: VTT blogi

Accenturen määritelmä teollinen internet-käsitteestä:

  • Teollinen internet yhdistää sensoreihin perustuvan tietojenkäsittelyn, teollisen analytiikan ja älykkäät laitesovellukset yhdeksi toisiinsa kytkettyjen älykkäiden teollisten tuotteiden, prosessien ja palvelujen kokonaisuudeksi.

Lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna IoT:ssa eli asioiden ja esineiden internetissä laitteet, esineet, asiat voivat verkon kautta viestiä keskenään. Tähän kuuluvat esimerkiksi älykodit, joissa jääkaappi ilmoittaa käyttäjälle maidon loppumisesta tai älykäs sähkömittari viestii sekä energiayhtiölle että sähkön käyttäjälle sähkön käytöstä. Tähän kuuluu myös puettava teknologia (wearable technology), jossa esimerkiksi urheilupaita kykenee mittaamaa liikkujan pulssia ja siirtämään tiedon tämän älypuhelimeen.


Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen.


IoT Euroopassa

Euroopan komission perustama AIOTI:n (Alliance for Internet of Things Innovation) tehtävänä on kehittää ja muodostaa vuorovaikutuskanavia Internet of Things-asioiden parissa olevien tahojen välille ja luoda Eurooppaan dynaaminen IoT-ekosysteemi.

AIOTI:n julkaisemia raportteja. Muun muassa: Report on Wearables, Report on Smart Cities, Report on Smart Mobility.

Lähde: AIOTI

EU:n komissio :n julkaisi (toukokuussa 2015) raportin IoT:n kehitysnäkymistä ja eurooppalaisen elinkeinoelämän mahdollisuuksista aktiivisesti osallistua IoT:n ja pilvipalveluiden yhdistetyn ekosysteemin kehittämiseen ja hyödyntämiseen. EU28-maiden IoT-liittymien määrän arvioidaan perusmallin mukaan kasvavan vuoden 2013 noin 1,8 miljardista lähes 6 miljardiin vuonna 2020. IoT-mrkkinoiden arvon arvioidaan kasvavan vuoden 2013 noin 307 miljardista yli 1 181 miljardiin vuonna 2020 (laskentamallin EU:lle on tehnyt IDC). Hitaan taloudellisen kasvun, korkean työttömyyden ja julkisen velan mallissa markkinoiden arvo vuonna 2020 päätyisi 976 miljardiin. Euroopan komissio antaa raportissa 13 suositusta mahdollistaakseen paremman mallin mukaisen kehityksen toteutumisen. Näistä kaksi on strategisia: IoT:n prioriteetin nostaminen ja IoT:n investointien lisääminen.

Lähde: Definition of a Research and Innovation Policy Leverging Cloud Coumputing and IoT Combination.


IoT maailmalla

Ericsson:in (kesäkuussa 2018) ennusteen mukaan mobiiliyhteyttä käyttävien IoT-laitteiden määrä olisi 3,5 miljardia vuonna 2023. Vuonna 2017 määrä oli 0,7 miljardia. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi 30 prosenttia. Laajapeittoisten (wide-area) IoT-laitteiden määrä vuonna 2017 oli 0,8 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 4,1 miljardiin vuonna 2023. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi myös 30 prosenttia.  Lyhyen kantaman (short-range) IoT-laitteiden määrä vuonna 2017 oli 6,2 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 15,7 miljardiin laitteeseen vuonna 2023. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi 17 prosenttia. (Ericsson Mobility report)

GSMA (toukokuussa 2018) ennustaa maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden (ilman laitteistoja) olevan 1 100 miljardia dollaria ja IoT-liittymien (mobiiliyhteyttä ja muita yhteyksiä käyttävien) määrän 25,2 miljardia vuonna 2025. Liittymistä 13,8 miljardia ennustetaan olevan yrityksissä ja 11,4 miljardia kuluttajamarkkinoilla. Liittymien ennustetaan muodostavan noin 5 prosenttia markkina-arvosta. Alustat, sovellukset ja palvelusektorin osuus IoT-markkinoista olisi 68 prosenttia.(GSMA)

IDC (joulukuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden yltävän 772,5 miljardiin dollariin vuonna 2018. Kasvu vuoden 2017 arvioidusta 674 miljardista dollarista olisi 14,6 prosenttia. Vuosien 2017 – 2021 vuotuiseksi kasvuksi IDC ennustaa 14,4 prosenttia ja IoT-markkinoiden arvon olevan 1 100 miljardia dollaria vuonna 2021. Vuonna 2018 laitteistojen arvioidaan edustavan suurinta osuutta IoT-markkinoista, 239 miljardia dollaria. Seuraavana tulevat palvelut ja ohjelmisto sekä yhdistettävyys (connectivity). Seuraavien viiden vuoden aikana ohjelmistojen ennustetaan kasvavan eniten, 16,1 prosentin vuotuista kasvuvauhtia, palvelujen kasvuvauhdin ennustetaan olevan seuraavaksi suurinta, 15,1 prosentin vuotuista kasvua 2017 – -2021. Ohjelmistojen ja palvelujen osuuden ennustetaan kasvavan 55 prosenttiin IoT-markkinoista vuoteen 2021 mennessä. Eniten IoT-ratkaisuihin vuonna 2018 rahaa käyttäviä toimialoja ovat: teollisuus 189 miljardia dollaria, kuljetus 85 miljardia dollaria ja energia- vesi- ja voimalaitokset 73 miljardia dollaria. Kuluttajien IoT-ratkaisuihin liittyvät menot vuonna 2018 arvioidaan 62 miljardiksi dollariksi. Niistä suurin osa liittyy älykoteihin

ITU (marraskuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden arvon olleen 193,5 miljardia dollaria vuonna 2015, ja arvioi niiden nousevan 267 miljardiin dollariin vuonna 2020 ja 640 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Lähde: Measuring the Information Society 2017, ITU

Ericsson (marraskuussa 2017) ennustaa kytkettyjen laitteiden määrän maailmanlaajuisesti nousevan yli 30 miljardiin vuonna 2023, näistä 20 miljardin laitteen ennustetaan olevan IoT:iin kytkettyjä laitteita. Vuotuinen kasvu 2017 - 2023 olisi 19 prosenttia. Mobiiliyhteyttä käyttäviä IoT-kytkettyjä laitteita vuoden 2017 lopussa arvioidaan olevan 500 miljoonaa, vuonna 2023 niitä ennustetaan olevan 1,8 miljardia.

Lähde: Ericsson Mobility report November 2017

IDC:n (kesäkuussa 2017) arvion mukaan maailmanlaajuiset IoT-markkinat vuonna 2017 ovat 800 miljardia dollaria, kasvua edellisvuodesta olisi 16,7 prosenttia. Vuodelle 2021 markkinoiden ennustetaan kasvavan 1 400 miljardin dollariin.

IDC (tammikuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden olevan 737 miljardia dollaria vuonna 2016. Vuoteen 2020 markkinoiden ennustetaan kasvavan 15,6 prosentin vuotuista kasvuvauhtia ja päätyvän 1 280 miljardiin dollariin vuonna 2020. Suurimpien IoT investointien vuonna 2016 arvioidaan olevan teollisuudessa, 178 miljardia dollaria, kuljetustoimessa 78 miljardia dollaria ja energia- ja vesilaitoksissa, 69 miljardia dollaria.


IoT erityisesti kotitalouksissa

IDC:n (maaliskuussa 2018) mukaan kotien älylaitteiden (ip-yhteys internettiin) toimitusten määrä vuonna 2017 oli 433,1 miljoonaa laitetta, kasvua edellisestä vuodesta oli 27,6 prosenttia. Vuonna 2022 älylaitteiden toimitusten ennustetaan kasvavan 939,7 miljoonaan laitteeseen, jolloin vuosittainen kasvu olisi 18,5 prosenttia. Älylaitetoimitusten arvo vuonna 2017 oli 162,2 miljardia dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 277 miljardiin dollariin vuonna 2022. Vuosittainen kasvu olisi 11 prosenttia.  

 


 

IoT erityisesti yrityksissä

IHS Markit (tammikuussa 2018) arvioi teollisuuden IoT-kytkettyjä laitteita maailmanlaajuisesti olevan 440,8 miljoonaa vuonna 2018. Vuosittaisen kasvun 2016 – 2021 ennustetaan olevan 23,3 prosenttia. Älykaupunkien IoT-kytkettyjen laitteiden määräksi maailmanlaajuisesti arvioidaan 473,2 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi17,7 prosenttia. Autoissa laitteita arvioidaan olevan 64,7 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 13,6 prosenttia ja lääketieteessä 125,4 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 15,3 prosenttia.