IoT esineiden internet

Viimeksi päivitetty 28.5.2019: Arvioita ja ennusteita maailmanlaajuisista IoT:markkinoista (Ericsson, Juniper Research, GSMA)

Käsitteitä ja määritelmiä

IoT Euroopassa

IoT maailmalla

IoT erityisesti kotitalouksissa

IoT erityisesti yrityksissä


IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen...

IoT määritelmiä

Internet of Things, lyhenettynä IoT voidaan määritellä eri tavoin. Tässä joitakin:

 • IDC: IoT on esineiden tai asioiden langallisesti tai langattomasti yhdistämä verkko, jota luonnehtii autonominen sääntely, hallinto ja valvonta.
 • Gartner: IoT on fyysisten esineiden tai asioiden verkosto, jonka sisään on sulautettu teknologiaa, joka aistii ja kommunikoi tai on vorovaikutuksessa esineiden sisäisen tilan tai niiden ulkoisen ympäristön kanssa.

Suomen kielessä IoT:stä puhutaan asioiden ja esineiden internetinä tai pelkästään esineiden internetinä, joskus myös teollisena internetinä. Eri käsitteet saattavat myös kuvata käyttäjän erilaisia painotuksia.

 • Sanastokeskus on suomentanut IoT -käsitteen esineiden internetiksi ja määritellyt sen seuraavasti: Esineiden internet on internet, johon kytketään laajamittaisesti laitteita ja muita esineitä, jotta niitä voisi ohjata ja jotta ne voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.
 • Käytännössä esineen, kuten auton, sähkölaitteen tai ruokatavaran, liittäminen internetiin merkitsee, että siihen tarvitaan jonkinlainen tietokoneena toimiva komponentti, jolla on IP-osoite. Kyseessä voi olla esimerkiksi anturi, RFID- tai WLAN-siru.
 • Esineiden internetiä otetaan käyttöön joillain aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla. Esimerkiksi energiayhtiöt ovat antaneet kuluttajille älykkäitä sähkömittareita, joilla kuluttajat saavat tosiaikaista tietoa kulutuksesta ja energiayhtiöt voivat etälukea mittareita. Esineiden internetiä voisi hyödyntää myös logistiikassa, jolloin esimerkiksi ruokatavara voisi mitata ympäristönsä lämpötilaa jakeluketjussa, ja hälyttää, jos lämpötila ylittää tai alittaa tietyn rajan.
 • Esineiden internetiä voi käyttää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen.

Lähde: Termipankki TEPA, Sanastokeskus

Teollinen internet -käsitteen on VTT:n tutkimusprofessori Heikki Ailisto määritellyt seuraavasti:

 • Teollisella internetillä tarkoitetaan anturi- ja tietoliikenneteknologioiden sekä kehittyneiden tiedon analysointimenetelmien soveltamista teollisuuden ja palveluiden tuottavuuden parantamiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen. Usein teollisen internetin käsitteeseen liitetään myös toiminnan digitalisointi laajemmin, esimerkiksi työntekijöiden varustaminen mobiililaitteilla.
 • Heikki Ailiston näkemyksen mukaan teollinen internet ja IoT puhuvat samasta asiasta, mutta teollinen internet katsoo asiaa hyödyntäjän näkökulmasta ja IoT katsoo enemmän toteutusta, teknologiaa, kuten esim. protokollia, reititystä.

Lähde: VTT blogi

Accenturen määritelmä teollinen internet-käsitteestä:

 • Teollinen internet yhdistää sensoreihin perustuvan tietojenkäsittelyn, teollisen analytiikan ja älykkäät laitesovellukset yhdeksi toisiinsa kytkettyjen älykkäiden teollisten tuotteiden, prosessien ja palvelujen kokonaisuudeksi.

Lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna IoT:ssa eli asioiden ja esineiden internetissä laitteet, esineet, asiat voivat verkon kautta viestiä keskenään. Tähän kuuluvat esimerkiksi älykodit, joissa jääkaappi ilmoittaa käyttäjälle maidon loppumisesta tai älykäs sähkömittari viestii sekä energiayhtiölle että sähkön käyttäjälle sähkön käytöstä. Tähän kuuluu myös puettava teknologia (wearable technology), jossa esimerkiksi urheilupaita kykenee mittaamaa liikkujan pulssia ja siirtämään tiedon tämän älypuhelimeen.


Eri tutkimuslaitosten julkaisemissa ennusteissa ja arvioissa on isoja eroja, mikä osittain johtunee toistaiseksi selkiytymättömistä määritelmistä IoT:n ja siihen yhteydessä olevien laitteiden suhteen.


IoT Euroopassa

Suomi

Liikenne- ja viestintävirasto kysyi kevään 2018 kuluttajatutkimuksessa vastaajilta muun muassa mitä internetiin kytkettyjä laitteita kotitalouksiin oli hankittu.

 • 38,9 prosenttia oli hankkinut äly-TV:n tai ääni-, media- tai videotoistalaitteen
 • 20,5 prosenttia oli hankkinut peli- tai urheilulaitteen (esim. pelikonsoli, kuntopyörä, juoksumatto)
 • 11,7 prosenttia oli hankkinut terveyteen liittyvän internetiin kytketyn laitteen (esim. vaaka, verenpaineen seuranta tai aktiivisuusranneke)
 • 6,3 prosenttia oli hankkinut valvontajärjestelmän (kuluvalvonta, hälytys, lukitus)
 • 4,5 prosenttia oli hankkinut auton tai muun kulkuneuvon, jossa oli integroitu nettiyhteys
 • 3,2 prosenttia oli hankkinut kodin valo- tai lämmitystekniikkaa (esim. sauna, älypistorasia)
 • 3 prosenttia oli hankkinut puheohjatun laitteen (esim. älykaiutin)
 • 2 prosenttia oli hankkinut virtuaalitodellisuuslaitteen (esim. VR- tai AR-lasit)
 • 1,7 prosenttia oli hankkinut kytketyn kodinkoneen (esim. jääkaappi)
 • 1,5 prosenttia oli hankkinut internetiin kytketyn lasten leikkikalun
 • 1,3 prosenttia oli hankkinut rakennus-, askartelu- tai valmistusvälineen kuten 3D-tulostimen

Lähes puolet, eli 47,6 prosenttia vastaajista oli sellaisia, joilla ei ollut mitään näistä laitteista tai eivät osanneet sanoa.

Lähde: Kuluttajatutkimus 2018, Liikenne- ja viestintävirasto


Euroopan komission perustama AIOTI:n (Alliance for Internet of Things Innovation) tehtävänä on kehittää ja muodostaa vuorovaikutuskanavia Internet of Things-asioiden parissa olevien tahojen välille ja luoda Eurooppaan dynaaminen IoT-ekosysteemi.

AIOTI:n julkaisemia raportteja. Muun muassa: Report on Wearables, Report on Smart Cities, Report on Smart Mobility.

Lähde: The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), EU

IDC:n (helmikuussa 2019) arvion mukaan eurooppalaiset IoT-markkinat vuonna 2019 olisivat 171 miljardia dollaria, kasvua edellisestä vuodesta olisi 19,8 prosenttia.  Vuoteen 2022 mennessä markkinoiden ennustetaan kasvavan 241 miljardiin dollariin.  Vuonna 2019 Saksan IoT-markkinoiden arvioidaan olevan Euroopan suurimmat, reilut 35 miljardia dollaria. Ranskan ja UK:n markkinoiden arvioidaan olevan yli 25 miljardia dollaria ja Italian noin 19 miljardia dollaria.


IoT maailmalla

GSMA:n (2019) ennusteen mukaan IoT-yhteyksien maailmanlaajuinen määrä vuonna 2025 olisi 25 miljardia. Määrä kolminkertaistuisi vuodesta 2018. Maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden vuotuisen kasvuvauhdin 2018 – 2025 ennustetaan olevan 23 prosenttia ja markkinoiden yltävän 1 100milajrdiin dollariin vuonna 2025.  Kuluttajapuolella älykodit ovat suurin markkina-alue ja teollisuudessa älykkäät rakennukset.  (The Mobile Economy 2019, GSMA)

IDC (tammikuussa 2019) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden yltävän 745 miljardiin dollariin vuonna 2019. Kasvu edellisestä vuodesta (646 miljardia dollaria) olisi 15,4 prosenttia. Vuoden 2022 maailmanlaajuisten markkinoiden arvon ennustetaan olevan yli 1 000 miljardia dollaria. Eniten IoT-ratkaisuihin vuonna 2019 rahaa käyttäviä toimialoja ovat: kone- ja laiteteollisuus 119 miljardia dollaria, prosessiteollisuus 78 miljardia, kuljetus 71 miljardia dollaria ja energia- vesi- ja voimalaitokset 61 miljardia dollaria. Kuluttajien IoT-ratkaisuihin liittyvät menojen vuonna 2019 arvioidaan olevan 108 miljardia dollaria. Suurin osa kuluttajamarkkinoista liittyy älykoteihin, henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja IoT:tä hyödyntäviin kulkuvälineisiin.

Ericsson:in (marraskuussa 2018) ennusteen mukaan mobiiliyhteyttä käyttävien IoT-laitteiden maailmanlaajuinen määrä olisi 4,1 miljardia vuonna 2024, vuotuinen kasvu olisi 27 prosenttia. Vuonna 2018 määrä oli yksi miljardia. Laajapeittoisten (wide-area) IoT-yhteyksien määrä vuonna 2018 oli 1,1 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 4,5 miljardiin vuonna 2024. Vuotuinen kasvu 2018 – 2024 olisi myös 27 prosenttia.  Lyhyen kantaman (short-range) IoT-yhteyksien määrä vuonna 2018 oli 7,5 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 17,8 miljardiin vuonna 2024, vuotuinen kasvu olisi 15 prosenttia. Kaikkien IoT-yhteyksien määrä yhteensä kasvaisi vuoden 2018 8,6 miljardista 22,3 miljardiin vuonna 22,3 ja vuotuinen kasvu olisi 17 prosenttia. (Ericsson Mobility report)

Juniper Research (lokakuussa 2018) arvioi IoT:iin liitettyjen sensoreiden ja laitteiden määrän vuonna 2018 maailmanlaajuisesti olevan 21 miljardia ja ennustaa sen kasvavan 50 miljardiin vuonna 2022. Päämarkkina-alueiden ennustetaan sijaitsevan Pohjois-Amerikassa, Länsi-Euroopassa sekä Kaukoidässä ja Kiinassa.

Ericsson:in (kesäkuussa 2018) ennusteen mukaan mobiiliyhteyttä käyttävien IoT-laitteiden määrä olisi 3,5 miljardia vuonna 2023. Vuonna 2017 määrä oli 0,7 miljardia. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi 30 prosenttia. Laajapeittoisten (wide-area) IoT-laitteiden määrä vuonna 2017 oli 0,8 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 4,1 miljardiin vuonna 2023. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi myös 30 prosenttia.  Lyhyen kantaman (short-range) IoT-laitteiden määrä vuonna 2017 oli 6,2 miljardia ja sen ennustetaan kasvavan 15,7 miljardiin laitteeseen vuonna 2023. Vuotuinen kasvu 2017 – 2023 olisi 17 prosenttia. (Ericsson Mobility report)

GSMA (toukokuussa 2018) ennustaa maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden (ilman laitteistoja) olevan 1 100 miljardia dollaria ja IoT-liittymien (mobiiliyhteyttä ja muita yhteyksiä käyttävien) määrän 25,2 miljardia vuonna 2025. Liittymistä 13,8 miljardia ennustetaan olevan yrityksissä ja 11,4 miljardia kuluttajamarkkinoilla. Liittymien ennustetaan muodostavan noin 5 prosenttia markkina-arvosta. Alustat, sovellukset ja palvelusektorin osuus IoT-markkinoista olisi 68 prosenttia.(GSMA)

IDC (joulukuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden yltävän 772,5 miljardiin dollariin vuonna 2018. Kasvu vuoden 2017 arvioidusta 674 miljardista dollarista olisi 14,6 prosenttia. Vuosien 2017 – 2021 vuotuiseksi kasvuksi IDC ennustaa 14,4 prosenttia ja IoT-markkinoiden arvon olevan 1 100 miljardia dollaria vuonna 2021. Vuonna 2018 laitteistojen arvioidaan edustavan suurinta osuutta IoT-markkinoista, 239 miljardia dollaria. Seuraavana tulevat palvelut ja ohjelmisto sekä yhdistettävyys (connectivity). Seuraavien viiden vuoden aikana ohjelmistojen ennustetaan kasvavan eniten, 16,1 prosentin vuotuista kasvuvauhtia, palvelujen kasvuvauhdin ennustetaan olevan seuraavaksi suurinta, 15,1 prosentin vuotuista kasvua 2017 – -2021. Ohjelmistojen ja palvelujen osuuden ennustetaan kasvavan 55 prosenttiin IoT-markkinoista vuoteen 2021 mennessä. Eniten IoT-ratkaisuihin vuonna 2018 rahaa käyttäviä toimialoja ovat: teollisuus 189 miljardia dollaria, kuljetus 85 miljardia dollaria ja energia- vesi- ja voimalaitokset 73 miljardia dollaria. Kuluttajien IoT-ratkaisuihin liittyvät menot vuonna 2018 arvioidaan 62 miljardiksi dollariksi. Niistä suurin osa liittyy älykoteihin

ITU (marraskuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden arvon olleen 193,5 miljardia dollaria vuonna 2015, ja arvioi niiden nousevan 267 miljardiin dollariin vuonna 2020 ja 640 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Lähde: Measuring the Information Society 2017, ITU


IoT erityisesti kotitalouksissa

IDC:n (maaliskuussa 2019) arvion mukaan kotien älylaitteiden (ip-yhteys internettiin) maailmanlaajuisten toimitusten määrä vuonna 2019 olisi 832,7 miljoonaa laitetta, kasvua edellisestä vuodesta olisi 26,9 prosenttia. Vuonna 2023 älylaitteiden toimitusten ennustetaan kasvavan 1,6 miljardiin laitteeseen, jolloin vuosittainen kasvu olisi 16,9 prosenttia.

IDC:n (maaliskuussa 2018) mukaan kotien älylaitteiden (ip-yhteys internettiin) toimitusten määrä vuonna 2017 oli 433,1 miljoonaa laitetta, kasvua edellisestä vuodesta oli 27,6 prosenttia. Vuonna 2022 älylaitteiden toimitusten ennustetaan kasvavan 939,7 miljoonaan laitteeseen, jolloin vuosittainen kasvu olisi 18,5 prosenttia. Älylaitetoimitusten arvo vuonna 2017 oli 162,2 miljardia dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 277 miljardiin dollariin vuonna 2022. Vuosittainen kasvu olisi 11 prosenttia.  


IoT erityisesti yrityksissä

IHS Markit (tammikuussa 2018) arvioi teollisuuden IoT-kytkettyjä laitteita maailmanlaajuisesti olevan 440,8 miljoonaa vuonna 2018. Vuosittaisen kasvun 2016 – 2021 ennustetaan olevan 23,3 prosenttia. Älykaupunkien IoT-kytkettyjen laitteiden määräksi maailmanlaajuisesti arvioidaan 473,2 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 olisi17,7 prosenttia. Autoissa laitteita arvioidaan olevan 64,7 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 13,6 prosenttia ja lääketieteessä 125,4 miljoonaa, vuotuinen kasvu 2016 – 2021 15,3 prosenttia.