IoT määritelmiä

IoT, Internet of Things, asioiden ja esineiden internet, teollinen internet, asioiden ja esineiden verkottuminen...

Internet of Things, lyhenettynä IoT voidaan määritellä eri tavoin. Tässä joitakin:

  • IDC: IoT on esineiden tai asioiden langallisesti tai langattomasti yhdistämä verkko, jota luonnehtii autonominen sääntely, hallinto ja valvonta.
  • Gartner: IoT on fyysisten esineiden tai asioiden verkosto, jonka sisään on sulautettu teknologiaa, joka aistii ja kommunikoi tai on vorovaikutuksessa esineiden sisäisen tilan tai niiden ulkoisen ympäristön kanssa.

Suomen kielessä IoT:stä  puhutaan asioiden ja esineiden internetinä tai pelkästään esineiden internetinä, joskus myös teollisena internetinä. Eri käsitteet saattavat myös kuvata käyttäjän erilaisia painotuksia.

  • Sanastokeskus on suomentanut IoT -käsitteen esineiden internetiksi ja määritellyt sen seuraavasti: Esineiden internet on internet, johon kytketään laajamittaisesti laitteita ja muita esineitä, jotta niitä voisi ohjata ja jotta ne voisivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.
  • Käytännössä esineen, kuten auton, sähkölaitteen tai ruokatavaran, liittäminen internetiin merkitsee, että siihen tarvitaan jonkinlainen tietokoneena toimiva komponentti, jolla on IP-osoite. Kyseessä voi olla esimerkiksi anturi, RFID- tai WLAN-siru.
  • Esineiden internetiä otetaan käyttöön joillain aloilla, kuten energia- ja kuljetusalalla. Esimerkiksi energiayhtiöt ovat antaneet kuluttajille älykkäitä sähkömittareita, joilla kuluttajat saavat tosiaikaista tietoa kulutuksesta ja energiayhtiöt voivat etälukea mittareita. Esineiden internetiä voisi hyödyntää myös logistiikassa, jolloin esimerkiksi ruokatavara voisi mitata ympäristönsä lämpötilaa jakeluketjussa, ja hälyttää, jos lämpötila ylittää tai alittaa tietyn rajan.
  • Esineiden internetiä voi käyttää esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen.

Sanastokeskus TSK:n termipankki TEPA


Kansainvälistä tietoa

EU

Euroopan komission perustama AIOTI:n (Alliance for Internet of Things Innovation) tehtävänä on kehittää ja muodostaa vuorovaikutuskanavia Internet of Things-asioiden parissa olevien tahojen välille ja luoda Eurooppaan dynaaminen IoT-ekosysteemi.

AIOTI:n julkaisemia raportteja. Muun muassa: Report on Wearables, Report on Smart Cities, Report on Smart Mobility.


Maailmanlaajuista tietoa

Ericsson:in (kesäkuussa 2018) ennusteen mukaan  esineiden internetiin (IoT) liitettynä olevien laitteiden määrä yhteensä vuonna 2017 oli 6,6 miljardia. Vuonna 2023 määrän ennustetaan kasvavan 23,3 miljardiin.  (Ericsson Mobility report)

GSMA (toukokuussa 2018) ennustaa maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden (ilman laitteistoja) olevan 1 100 miljardia dollaria ja IoT-liittymien (mobiiliyhteyttä ja muita yhteyksiä käyttävien) määrän 25,2 miljardia vuonna 2025. Liittymistä 13,8 miljardia ennustetaan olevan yrityksissä ja 11,4 miljardia kuluttajamarkkinoilla. Liittymien ennustetaan muodostavan noin 5 prosenttia markkina-arvosta. Alustat, sovellukset ja palvelusektorin osuus IoT-markkinoista olisi 68 prosenttia. (GSMA)

IHS Markit:n (tammikuussa 2018) arvioi IoT-kytkettyjä laitteita olevan maailmanlaajuisesti vuonna 2018 noin 31 miljardia.

Lähde: IoT trend watch 2018, IHS Markit

IDC (joulukuussa 2017) arvioi maailmanlaajuisten IoT-markkinoiden yltävän 772,5 miljardiin dollariin vuonna 2018. Kasvu vuoden 2017 arvioidusta 674 miljardista dollarista olisi 14,6 prosenttia. Vuosien 2017 – 2021 vuotuiseksi kasvuksi IDC ennustaa 14,4 prosenttia ja IoT-markkinoiden arvon olevan 1 100 miljardia dollaria vuonna 2021.

Lähde: IDC

Ericsson (marraskuussa 2017) ennustaa kytkettyjen laitteiden määrän maailmanlaajuisesti nousevan yli 30 miljardiin vuonna 2023, näistä 20 miljardin laitteen ennustetaan olevan IoT:iin kytkettyjä laitteita. Vuotuinen kasvu 2017 - 2023 olisi 19 prosenttia. Mobiiliyhteyttä käyttäviä IoT-kytkettyjä laitteita vuoden 2017 lopussa arvioidaan olevan 500 miljoonaa, vuonna 2023 niitä ennustetaan olevan 1,8 miljardia.

Lähde: Ericsson Mobility report November 2017

Idate (kesäkuussa 2017) arvioi verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän maailmanlaajuisesti olevan 16,5 miljoonaa vuonna 2020. Kasvua vuodesta 2015 olisi 106 prosenttia. Vuonna 2025 määrän ennustetaan kasvavan 26,7 miljoonaan ja vuonna 2030 sen ennustetaan olevan 36 miljoonaa.

Lähde: DigiWorld Yearbook 2017, Idate