Siirry sisältöön

Ympäristövaikutus

ICT-alan oma energiankulutus on viime vuosina kasvanut. Energiankulutuksen kasvusta huolimatta tietoyhteiskunnan tuotteiden ja palveluiden tehokas käyttö kaikilla yhteiskunnan sektoreilla pienentää huomattavasti yhteiskunnan kokonaisenergiankulutusta ja parantaa ekotehokkuutta.

Virtuaalikokous työmatkustamisen tilalle

Matkustamista edellyttävien kokousten korvaaminen virtuaalikokouksilla pienentää yritysten hiilidioksidipäästöjä. Ympäristövaikutusten lisäksi virtuaalineuvottelupalveluiden hyötykäyttö säästää työntekijöiden aikaa ja pienentää matkustuskuluja.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

ICT-laitteiden viilentämiseen tai laittetilojen lämmittämiseen kuluu paljon energiaa. Luovat ratkaisut mm. hukkalämmön hyötykäytöstä pienentävät toiminnan kokonaisenergiankulutusta. Esimerkiksi konesalien muodostamaa lämpöä voidaan uusiokäyttää kunnan kaukolämpöverkossa. Myös konesalien älykkäällä ilmastoinnilla ja tilaratkaisuilla saavutetaan suuria energiasäästöjä.

Etätyö säästää aikaa, energiaa ja hermoja

Kiinteän toimiston ulkopuolella, kotona tai muussa etäpisteessä tehtävässä työssä käytetään hyväksi tietoliikenneyhteyksiä työnantajayrityksen tietoverkkoon. Säännöllisesti tehtävä etätyö pienentää liikkumisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja matkustuskuluja sekä vähentää ruuhkia.

Älyä liikenteeseen

Älyliikenne pyrkii kasvattamaan liikennejärjestelmän palvelukykyä ja väylänpidon tuottavuutta, parantamaan liikenneturvallisuutta, lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua sekä edistämään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Älyä teollisuuteen

ICT-ratkaisut voivat olla merkittävä tekijä tuotannon tai valmistuksen ympäristövaikutusten hallitsemisessa ja vähentämisessä. Erityisesti massatuotannossa pienetkin valinnat tilojen ilmastoinnissa tai lämmityksessä, toiminnan valvonnassa tai toimitusketjujen optimoinnissa tuovat merkittäviä taloudellisia ja ympäristöllisiä säästöjä.

Sähköiset palvelut fyysisiä energiatehokkaampia

Sähköiset palvelut voivat vaikuttaa myönteisesti hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, kun fyysiset tuotteet ja palvelut korvataan digitaalisilla. Tämä on seurausta esimerkiksi liikenteen, tulostamisen, varastoinnin tai jakelun välttämisestä.

Sähköiset julkiset palvelut ovat merkittävä edistys myös ympäristön kannalta.

Vanha kiertoon

Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamistaan tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista.

Huomio oman toiminnan ympäristövaikutuksiin

ICT-alan oma energiankulutus on viime vuosina kasvanut, koska yhä useampi toimiala hyödyntää tietoliikennettä ja tietotekniikkaa yhä monipuolisemmin. Energiankulutukseen ja sen pienentämiseen kiinnitetään alan yrityksissä jatkuvasti huomiota, ja tästä kerrotaan yhteiskuntavastuuraporteissa.

Katso esimerkiksi: