Suomessa parhaat laajakaistayhteydet
- FiComin laajakaistaohjelma

Tavoite

Suomi on kansainvälisessä vertailussa maailman paras nopeiden laajakaistayhteyksien tarjonnassa.  

Mobiiliverkot ja kiinteät verkot täydentävät ja tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän toisiaan, siksi ohjelmassa puhutaan nopeista yhteyksistä lukuun ottamatta perusyhteyksien tarjontaa harvaan asutuilla seuduilla. Yhteysnopeustavoitteiden asettaminen rajoittaa kehitystä, joten tärkeintä on rakentaa yhteyksiä, jotka mahdollistavat tulevaisuuden digitaaliset palvelut.

Toimiala sitoutuu pitämään investointitason korkealla niin, että palveluiden aito kysyntä huomioidaan. Toimiala sitoutuu kehittämään verkkojaan markkinaehtoisuus ja kustannustehokkuus huomioiden ja antamaan laajakaistayhteyttä koskevaan tarjouspyyntöön vastauksen. Harvaan asutuille alueille perusviestintäpalveluja tarjotaan kustannustehokkaimmalla tavalla ja kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisin ehdoin, vähintään mobiiliyhteydellä.

Keinot

1. 3,5 GHz:n 5G-taajuudet osoitetaan valtakunnallisille kaupallisille operaattoreille vuoden 2018 aikana

Nykyinen taajuuspolitiikka on osoittautunut erittäin toimivaksi, missä kilpailu ja markkinaehtoisuus ovat nostaneet Suomen maailman johtavaksi mobiilimaaksi. Tämän jatkuminen edellyttää ensimmäisten 5G-taajuuksien allokoimista valtakunnallisille kaupallisille toimijoille vuoden 2018 aikana.

2. Teknologianeutraalisuus palveluiden käytössä  

Saatavuus toteutetaan teknologianeutraalisti kustannustehokkuus huomioiden. Palvelujen käyttäjille verkkotekniikalla ei ole merkitystä, vaan palveluiden saatavuudella ja toimivuudella.

3. Yhteyksien rakentamisessa tarjonta kohdistuu markkinaehtoisesti kysynnän mukaan

Viestintäpoliittiset ratkaisut tehdään edistämään markkinaehtoista kysyntää ja tarjontaa, mikä on Suomen menestyksen kannalta keskeistä. Viestintäpolitiikan lähtökohta tulee olla käyttäjien todelliset tarpeet ilman kategorisia nopeustavoitteita, joilla ei ole merkitystä markkinan kehittymisen kannalta.

4. Nopeiden yhteyksien kysynnän edistäminen

Viestintäviraston mukaan keskeisin pullonkaula kiinteiden yhteyksien hankinnalle on alhainen kysyntä. Tällä hetkellä keskeisin nopeiden yhteyksien kysyntää lisäävä tekijä on sisältöpalvelut ja kysyntää tulee lisätä kiihdyttämällä julkisten palvelujen ja prosessien digitalisointia ja tarjontaa.

5. Digitalisoidaan rakentamisen lupaprosessi yhden luukun mukaiseksi ja sallitaan töiden välitön aloitus

Koko prosessi digitalisoidaan yhden luukun periaatteelle, jossa valtion tai kuntapuolen lupaviranomainen huolehtii hallinnon sisäisistä luvista. Lupamenettelystä siirrytään ilmoitusmenettelyyn, käsittelylle asetetaan määräaika, sallitaan töiden välitön aloitus ilmoituksen jättämisen tai määräajan kulumisen jälkeen, ellei valitusviranominen määrää toisin. Johtojen siirtokustannuksissa siirrytään "aiheuttaja maksaa" -periaatteeseen.

6. Kuntien rooli ja niiden rakentamisehdot syrjimättömiksi, yhdenmukaisiksi ja kevyemmiksi

Kuntien tulee kaikin tavoin tukea laajakaistarakentamista ja sen toiminnan tulee olla avointa, syrjimätöntä ja kohtuullista. Kunnat sitoutetaan rakentamisen helpottamiseen, yhdenmukaistamiseen ja kustannusten alentamiseen joko sääntelyn tai velvoittavien sitoumusten avulla.

Kuntien tulee pidättäytyä operaattoriroolista tai rakentamisehtojen tulee olla syrjimättömiä, kohtuullisia, yhdenmukaiset ja kevyet sekä niissä on sallittava uudet rakentamismenetelmät kuten mikrosahaus. Kuntien ei tule antaa urakoitsijoille avoimia ja ehdottomia monopolioikeuksia, vaan oman kaivun tulee olla mahdollista.

7. Yhteisrakentaminen

Viestintäviraston tietopisteen toimintaa kehitetään ja rakentamissuunnitelmien ilmoittamista tehostetaan yhteisrakentamisen edellytysten luomiseksi, mutta vältetään byrokratiaa. Velvoitetaan kunnat ja muut toimijat toimittamaan omat rakennussuunnitelmansa. Lainsäädännöllä huolehditaan, että yhteisrakentaminen on rakentajille kannustavaa ja kannattavaa.

Tietoliikenne- ja tieinfran yhteisrakentamisen mahdollistaminen esimerkiksi siten, että uusien ja peruskorjaustiehankkeiden toteutuksen yhteydessä tienpitäjä asentaa putkivaraukset johtoja varten.

8. Kotitalousvähennys

Muutetaan sääntelyä siten että, kotitalousvähennysoikeus laajennetaan koskemaan koko kiinteän tilaajayhteyden rakentamista, myös oman tontin ulkopuoliselta osuudelta. Kysyntää voidaan tehostaa määräaikaisella korotetulla vähennysoikeudella.

9. Sisätilakuuluvuus

Sisätilakuuluvuuden rakennustekniset ratkaisut, velvoitteet ja vastuut ja näiden kustannukset kuuluvat rakennuttajalle, ei teleyrityksille. Lisäksi toimilupaehdoista tulee poistaa teleyrityksille asetetut sisätilakuuluvuusvaatimukset, kun kyse on energiatehokkaista rakennuksista.

 

Taustaa: Toimeenpano-ohjelma huippunopeiden yhteyksien edistämiseksi